Metadossier Schuldhelpverlening

Onderzoeksaanpak

Exporteer als CSV

Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal (2016)

Documentonderzoek

 • Documentenstudie.

Interview

 • Er zijn interviews gehouden met het lid van het college van B&W dat de Stadsbank Oost Nederland en schuldhulpverlening in portefeuille heeft, met managers en beleidsambtenaren en met vertegenwoordigers van een aantal ketenpartners.
 • Groepsinterview met raadsleden van de vijf gemeenten
 • Groepsgesprek met de griffiers van de vijf gemeenten
 • Groepsgesprekken met de belangrijkste ketenpartners in vijf gemeenten. In een enkel geval is met een partij eenafzonderlijk gesprek gevoerd.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

 • Middels een selectie zijn van elk van de vijf gemeenten bij de Stadsbank Oost Nederland tien dossiers bestudeerd voor het verkrijgen van inzicht in hoeverre processen worden doorlopen volgens de vastgestelde werkwijzen.

Overig

-

Alphen aan den Rijn (2021)

Documentonderzoek

 • Er is een documentenanalyse uitgevoerd en een deskresearch gedaan.

Interview

 • Er zijn interviews gehouden.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

 • Er en zijn vier casusanalyses uitgevoerd.

Overig

-

Amstelveen (2019)

Documentonderzoek

 • Documentenstudie: Op basis van door de gemeente Amstelveen en door de externe partijen beschikbaar gestelde documenten is een eerste feitelijk overzicht gemaakt van doelstellingen, resultaten en afspraken tussen de gemeente en samenwerkingspartners. Hierin zijn het beleid, de door de gemeenteraad gestelde kaders, de doelen, de beoogde maatschappelijke effecten, de sturing, de controle, de verantwoording en de organisatie van het toezicht (governance), alsmede de ontwikkelingen daarin in beeld gebracht.

Interview

 • Voor verdieping van de resultaten van de documentenstudie zijn interviews gehouden met de wethouder die schuldhulpverlening in portefeuille heeft, met managers en beleidsambtenaren, met vertegenwoordigers van een aantal ketenpartners en met een afvaardiging van de raad.
 • In het kader van de bestudering van de dossiers van 10 klanten, zijn telefonische interviews afgenomen met de betreffende klanten.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

 • Er zijn tien dossiers van klanten bestudeerd.

Overig

-

Amsterdam (2021)

Documentonderzoek

 • Bij de ambtelijke organisatie informatie opgevraagd en geanalyseerd.

Interview

 • De aangeleverde informatie en de gemaakte analyses zijn besproken met de ambtelijke organisatie.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Arnhem (2019)

Documentonderzoek

 • Wij hebben literatuur, beleidsstukken, jaarverslagen en managementrapportages betrokken in het onderzoek. Het betreffen zowel openbare stukken als interne documenten.

Interview

 • Interviews: Gesprekken met mensen die dagelijks direct betrokken zijn bij schulddienstverlening in Arnhem: inwoners, coaches van de Sociale Wijkteams, hun teamleiders en met de hulpverleners (schuldhulpverleners en sociaal raadslieden) en managers en mensen die bij de gemeente adviseren over het beleid en die verantwoordelijk zijn voor de regie.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Beverwijk (2021)

Documentonderzoek

 • Er zijn documenten geanalyseerd.

Interview

 • Er zijn gesprekken gevoerd.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Borger-Odoorn (2021)

Documentonderzoek

 • Er zijn beleidsdocumenten (2015 t/m 2019) en relevante literatuur bestudeerd.

Interview

 • Open interview met 12 mensen van tien huishoudens.
 • Daarnaast zijn wij in gesprek gegaan met medewerkers van Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn, welzijnsorganisatie Andes, de Gemeentelijke Kredietbank Drenthe (GKB), de wethouder en beleidsambtenaar en, tenslotte, een delegatie van de raad.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Brummen (2018)

Documentonderzoek

 • Documentenonderzoek.
 • Websites bestudeerd van de NVVK.

Interview

 • Gesprek gevoerd met de verantwoordelijke ambtenaar.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) (2021)

Documentonderzoek

 • Het onderzoek is gestart met een dossieronderzoek.

Interview

 • Nadat we de informatie uit de documenten hadden geanalyseerd, hebben we op verschillende momenten aanvullende vragen over het beleid en de uitvoering rond armoede en schulden gesteld aan de beleidsmedewerker die werkt op deze terreinen.
 • Er zijn interviews gehouden met de bestuurders van de BUCH-gemeenten.
 • Er is een groepsinterview gehouden met (beleids)medewerkers en teammanagers van de BUCH-werkorganisatie.
 • Er is een interview gehouden met (beleids)medewerkers die zich bezig hielden met (de doorontwikkeling van) de Sociaal Teams.
 • Er is een groepsinterview gehouden met gemeenteraadsleden uit alle vier de BUCH-gemeenten.
 • Er zijn (groeps)interviews gehouden met uitvoerend professionals op het gebied van armoede en schulden.
 • Telefonische interviews met adviesraden.
 • Individuele interviews met inwoners

Analyse bestaande gegevens

 • Er is gebruik gemaakt van informatie van het CBS over de aantallen huishoudens met geregistreerde problematische schulden per gemeente.

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

 • Er is casusonderzoek uitgevoerd met (groeps)interviews.

Overig

-

Capelle aan den IJssel (2019)

Documentonderzoek

 • De rekenkamer heeft een documentstudie uitgevoerd waarin onder andere beleidsdocumenten, wet- en regelgeving, raads- en collegebesluiten en cijfermatige informatie over in-, door- en uitstroom zijn geraadpleegd.

Interview

 • Er zijn interviews gehouden met organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de schulddienstverlening en ambtenaren die betrokken zijn bij het opstellen en/of uitvoeren van het beleid.
 • Door middel van telefonische interviews zijn de cliënten bevraagd over de ervaringen met het schulddienstverleningstraject.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

 • Ten slotte is door middel van een mystery guest- onderzoek, waarin enkele mystery guests zich hebben gemeld als cliënt met schuldproblemen, de toegang en bejegening van cliënten nader bekeken.

Den Haag (2015)

Documentonderzoek

 • Documentenanalyse.

Interview

 • Gesprekken met medewerkers van de gemeente en betrokken partijen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.
 • Naar aanleiding van een aantal bevindingen met betrekking tot rechtmatigheid is advies ingewonnen bij de Hogeschool Utrecht.
 • Voor het onderzoek naar klantervaringen zijn bij klanten van de schuldhulpverlening interviews afgenomen met met schuldenaren (145 personen) en schuldeisers (18 personen).
 • In een aantal gesprekken met medewerkers van de gemeente zijn de ervaringen van klanten getoetst en is doorgepraat over de succes- en faalfactoren die uit de klantinterviews naar voren kwamen.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Den Helder (2020)

Documentonderzoek

 • Bureaustudie: alle relevante stukken die beschikbaar zijn over het armoede- en schuldenbeleid.

Interview

 • Een aantal maatschappelijke organisaties is geïnterviewd.
 • Ook hebben we informatie opgevraagd bij externe partijen die het beleid van de gemeente uitvoeren, zoals de Kredietbank.
 • Tenslotte zijn er interviews afgenomen met inwoners van Den Helder die een bewindvoeringtraject hebben doorlopen.
 • er zijn klanten van de schuldhulpverlening geïnterviewd over hun ervaringen met het aanvragen van hulp en de geboden dienstverlening.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

 • Er heeft een bijeenkomst met een expertgroep plaatsgevonden. De expertgroep bestond uit verschillende professionals uit het sociaal domein, waaronder één of meerdere beleidsmedewerkers, schuldhulpverleners, vrijwilligers, en wijkteammedewerkers.

Casestudie

-

Overig

-

Dordrecht (2020)

Documentonderzoek

-

Interview

 • Groepsinterview consulenten Sociale Dienst Drechtsteden.
 • Groepsinterview directie/management SDD en gemeente Dordrecht.
 • Groepsinterview manager en professionals sociaal wijkteam.
 • Groepsinterview strategisch beleidsadviseur sociaal domein gemeente Dordrecht en beleidsadviseur schuldhulpverlening Sociale Dienst Drechtsteden.
 • Groepsinterview Voedselbank.
 • Interview wethouder (portefeuille armoede en schulden).
 • Diepte-telefonische interviews inwoners die schuldhulpverlening (hebben) ontvangen.
 • Telefonisch interview hoofd backoffice werk & inkomen Sociale Dienst Drechtsteden.
 • Telefonische interviews inwoners die schuldhulpverlening (hebben) ontvangen.
 • Telefonische interviews maatschappelijke partners.
 • Telefonisch interview procesmanager heffing invordering & dienstverlening Drechtsteden.
 • Telefonisch interview Stichting Cliëntenraad Regio Drechtsteden.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

 • Focusgroep met inwoners die schuldhulpverlening (hebben) ontvangen (via Teams).
 • Drie reflectiesessies waarin met een inwoner, een professional en een raadslid is gereflecteerd op de uitgangspunten van het schuldhulpverleningsbeleid en op de voorlopige onderzoeksresultaten (via Teams).

Casestudie

-

Overig

-

Eemsmond (2016)

Documentonderzoek

 • Documentenanalyse: Voor de documentenanalyse zijn naast de Wgs en de memorie van toelichting op de Wgs de volgende documenten bestudeerd: het beleidsplan, het collegeprogramma, de programmabegrotingen, voortgangsrapportages, jaarverslagen en jaarrekeningen van de VKB, gemeentelijke jaarverslagen, gespreksverslagen, auditverslagen, en alle overige relevante documenten. Verder zijn eerder door de VKB uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoeken bestudeerd.

Interview

 • Er zijn interviews afgenomen met betrokkenen binnen en buiten de gemeente, de cliëntenraad en een vertegenwoordiging van raadsleden.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Gennep (2021)

Documentonderzoek

 • Om de bovenstaande vragen te beantwoorden, is allereerst te rade gegaan bij documenten van de gemeente over schuldhulpverlening. Vervolgens zijn de beleidsvoornemens van de Gemeente vergeleken met de Wgs en de gedragscode schuldhulpverlening van de NVVK.

Interview

 • De analyse van schriftelijke stukken is opgevolgd door gesprekken met de partijen en functionarissen die het nieuwe beleid straks inhoud moeten gaan geven.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Groningen (2021)

Documentonderzoek

 • Dossieronderzoek naar het beleid, de doelstellingen en de huidige werkwijze binnen de gemeentelijke organisatie.

Interview

 • Verkennend gesprek met een van de medewerkers
 • Oriënterend gesprek met de betreffende portefeuillehouder
 • Interviews met de meest betrokken gemeentelijke medewerkers en met externe partijen (bewindvoerders en belangenorganisatie van bewindvoerders).
 • Ook hebben een paar gesprekken met cliënten plaatsgevonden.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Haarlem (2015)

Documentonderzoek

 • Documentanalyse van beleidsdocumenten.
 • Beperkte desk research van externe publicaties.

Interview

 • Er zijn gesprekken gevoerd met beleidsmedewerkers, raadsleden, Humanita en een organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Hellevoetsluis (2019)

Documentonderzoek

 • Documentonderzoek

Interview

 • Interviews met betrokkenen.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Hillegom en Lisse (2021)

Documentonderzoek

 • Deskresearch. Op basis van de documentenstudie zijn de topiclijsten opgesteld voor de interviews met betrokkenen.

Interview

 • Voor verdieping en nadere duiding zijn interviews gehouden. Er zijn onder andere gesprekken gevoerd met medewerkers van de ambtelijke organisaties, de verantwoordelijke portefeuillehouders en de gemeenteraden van Hillegom en Lisse. Daarnaast is er ook gesproken met medewerkers van ISD Bollenstreek op zowel strategisch als operationeel niveau. Ten slotte zijn er verschillende ketenpartners geïnterviewd.
 • Diepte-interviews met klanten. De ervaring van inwoners is inzichtelijk gemaakt middels telefonische interviews. Er zijn 15 interviews met klanten gehouden.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Hoogeveen (2018)

Documentonderzoek

 • Om te beginnen is er informatie verzameld over het beleid en de uitvoering van de schuldhulpverlening in Hoogeveen. Dit betreft onder meer beleidsstukken, overzichten van de financiering, uitvoeringsafspraken, subsidiebeschikkingen, raadsstukken et cetera.

Interview

 • Er is een aantal gesprekken gevoerd. Er zijn face-to-face interviews uitgevoerd met onder meer de wethouder van Hoogeveen, de beleidsmedewerker, de coördinator en de consulenten schuldhulpverlening, Schuldhulpmaatje, SWW en de GKB.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Hoorn (2020)

Documentonderzoek

-

Interview

 • Er werden interviews gehouden met ambtenaren, stakeholders, inwoners van de gemeente Hoorn en de verantwoordelijke wethouder.
 • Inkader van casestudie werden interviews gehouden met klanten schuldhulpverlening, met betrokken ambtenaren (waaronder de schuldhulpverleners en de preventiemedewerkers) en met een aantal ketenpartners.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

 • Om de onderzoeksbevindingen te kunnen illustreren met praktijkvoorbeelden, werden een aantal cases uitgewerkt.

Overig

-

Katwijk (2020)

Documentonderzoek

 • Een analyse van de opgave (hoe groot is het vraagstuk in Katwijk en waaruit bestaat het?)

Interview

 • Interviews met inwoners die gebruik maken of hebben gemaakt van de schulddienstverlening.
 • Interviews met inwoners die behoren tot een risicogroep maar nu niet bereikt worden over wat hen zou helpen.
 • Interviews met professionals en vindplaatsen.
 • Interviews met experts.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Laarbeek (2021)

Documentonderzoek

 • Deskresearch: Op basis van de documentenstudie zijn de topiclijsten opgesteld voor de interviews met betrokkenen.

Interview

 • Interviews met sleutelfiguren: Voor verdieping en nadere duiding zijn interviews gehouden. Er zijn onder andere gesprekken gevoerd met medewerkers van de ambtelijke organisatie, de verantwoordelijk portefeuillehouder en de gemeenteraad van Laarbeek. Daarnaast is er ook gesproken met de uitvoerende partijen, te weten: GR Peelgemeenten, GR Senzer en LEVgroep. Ten slotte zijn er diverse partners vanuit de samenwerkingsketen geïnterviewd.
 • Diepte-interviews met klanten: De ervaring van inwoners is inzichtelijk gemaakt middels telefonische interviews. Er zijn zeven interviews met klanten van schuldhulpverlening gehouden. Daarnaast is er gesproken met twee mensen die door Stichting Leergeld ondersteund worden. Hier is vooral gekeken naar de ervaring, beleving en tevredenheid over de uitvoering van het beleid in de praktijk. Met deze ervaring is een beeld geschetst van de ervaringen van inwoners met schuldhulpverlening en de route die ze hebben doorlopen. Het ‘waarom’ achterhalen is hier belangrijker dan het ‘wat’. De focus lag onder andere op de volgende onderwerpen: toegang, iInformatievoorziening, dienstverlening, ondersteuning tijdens het traject en kwaliteitsnormen met betrekking tot schuldhulpverlening.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Lansingerland (2020)

Documentonderzoek

 • De rekenkamer heeft documenten bestudeerd die inzicht geven in de omvang en samenstelling van de doelgroep.
 • De rekenkamer heeft hier ook kennis over schuldhulpverlening bij betrokken die zij heeft verworven uit literatuur en uit eerdere rekenkameronderzoeken voor de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel.

Interview

 • De rekenkamer heeft interviews gehouden met organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de schulddienstverlening en met ambtenaren die betrokken zijn bij het opstellen en/of uitvoeren van het beleid.

Analyse bestaande gegevens

 • Daarnaast heeft de rekenkamer rapportages en bestanden geraadpleegd die inzicht geven in de mate van inzet van schulddienstverlening in Lansingerland en in de resultaten van die dienstverlening. Hiervoor is onder meer een analyse uitgevoerd van de instroom- en (tussentijdse) uitstroomcijfers

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Neder-Betuwe (2020)

Documentonderzoek

 • Deskresearch.

Interview

 • Interviews met relevante stakeholders van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

 • Dossierstudie: Bij de casusselectie is gelet op een spreiding op onder andere het vlak van leeftijd, looptijd schuldhulpverlening, jeugdhulp en/of Wmo.

Overig

-

Nijkerk (2021)

Documentonderzoek

 • Er zijn documenten van de gemeente, de uitvoerder en van ketenpartners bestudeerd.

Interview

 • Er zijn interviews gehouden met ambtenaren en de portefeuillehouder van de gemeente, diverse ketenpartners, twee schuldeisers en vier klanten van schuldhulpverlening.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Ooststellingwerf en Opsterland (2021)

Documentonderzoek

 • Alle relevante documenten zijn opgevraagd en geanalyseerd.

Interview

 • Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met ambtenaren en de wethouder die verantwoordelijk zijn voor het beleid aangaande schuldhulpverlening.
 • Bij gesprekken met inwoners is een menscentrale aanpak gehanteerd. Dit betekent dat de uitwerking van het beleid op de doelgroep zelf een belangrijke rol speelt in dit onderzoek.
 • Er is gesproken met vertegenwoordigers van de raadsfracties.

Analyse bestaande gegevens

 • Analyse van financiële gegevens.

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Overbetuwe (2021)

Documentonderzoek

 • Deskonderzoek:
 • Verzamelen en beoordelen beleidsdocumenten, verordening(-en) en uitvoeringsregels.
 • Wat betreft de feitelijke uitvoering en monitoring: Eventuele rapportages, evaluaties, interne controles, 213a, jaarrekeningen 2016-2019. Benutting regelingen ten opzichte van de (te verwachten) problematiek in de populatie.
 • In beeld brengen sociaal-maatschappelijk profiel Overbetuwe, eventuele relevante literatuur en publicaties SCP.

Interview

 • Interviews: Gesprekken te houden na afronding en op basis van resultaten uit deskonderzoek met portefeuillehouder, ambtelijk betrokkenen, Participatieraad Overbetuwe, evt. (vertegenwoordigers) doelgroep. Naar aanleiding van deze interviews eventueel met anderen.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Purmerend en Beemster (2017)

Documentonderzoek

 • Desk research.

Interview

 • Interviews met betrokkenen en cliënten.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Rotterdam (2017)

Documentonderzoek

 • Er is een documentenstudie uitgevoerd.

Interview

 • Er zijn interviews gehouden met beleidsambtenaren.
 • Voor het onderzoek op gebiedsniveau zijn in de onderzochte gebieden interviews gehouden met medewerkers van Vraagwijzer, welzijnsorganisaties en wijkteams.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

 • Er is een enquête afgenomen onder inwoners met schuldproblemen die zich bij de gemeente hebben gemeld met een hulpvraag.

Bijeenkomst

 • Er is een focusgroep georganiseerd met medewerkers van Vraagwijzer, welzijnsorganisaties, wijkteams en de Kredietbank Rotterdam.

Casestudie

-

Overig

 • Twee ‘mystery guests’ hebben een vijftal Vraagwijzers bezocht.

Schagen (2021)

Documentonderzoek

 • Documentstudie van de beleids- en verantwoordingsstukken van de gemeente.
 • Literatuurstudie van relevante landelijke ontwikkelingen en/of praktijkvoorbeelden uit andere gemeenten.

Interview

 • Interviews en groepsgesprekken binnen de gemeente Schagen: daarbij is gesproken met een vertegenwoordiging uit de raad, met de portefeuillehouder en met de medewerkers van beleid en uitvoering.
 • Interviews met een aantal belangrijke samenwerkingspartners van de gemeente.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Súdwest-Fryslân (2017)

Documentonderzoek

 • De relevante literatuur en gemeentelijke documenten zijn bestudeerd.

Interview

 • De portefeuillehouder, raadsleden en ambtenaren zijn geïnterviewd.
 • Met twee leden van de cliëntenraad WWB is een gesprek gevoerd.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

 • Er zijn steekproeven van beschikkingen genomen en beoordeeld.

Overig

-

Tiel (2018)

Documentonderzoek

 • Documentenanalyse.

Interview

 • Interviews gevoerd.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

 • Werksessie met raads- en commissieleden.

Casestudie

-

Overig

-

Venlo (2019)

Documentonderzoek

 • De studie omvat onder meer een inventarisatie van beschikbare en relevante beleidsnota’s en (onderzoeks)documenten zoals die rondom schuldhulpverlening in Venlo zijn opgesteld. Het gaat met name om informatie inzake de beleidscon- text, uitvoering en opbrengsten.

Interview

 • Om een kwalitatief beeld en beoordeling te krijgen van de achtergronden, beleidsontwikkeling, uitvoering, processen en opbrengsten van het schuldhulpverleningsbeleid, zijn interviews afgenomen met relevante sleutelinformanten bij de gemeente en externe organisaties. Bovendien is met een vertegenwoordiging van vrijwilligersorganisaties gesproken.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Voorst (2018)

Documentonderzoek

 • Literatuuronderzoek.

Interview

 • Gesprek gevoerd met de verantwoordelijke ambtenaar.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Zaltbommel (2021)

Documentonderzoek

 • Het onderzoek omvat onder meer een inventarisatie van beschikbare en relevante beleids- nota’s en (onderzoeks)documenten zoals die rondom schuldhulpverlening in/over Zaltbommel zijn opgesteld. Het gaat met name om informatie inzake de beleidscontext, uitvoering en opbrengsten.

Interview

 • Er zijn interviews afgenomen met zowel beleidsmedewerkers als met uitvoerende professionals van de gemeentelijke organisatie. We hebben met 11 betrokkenen gesprekken gevoerd.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Zwolle (2016)

Documentonderzoek

 • Documentstudie.

Interview

 • Acht medewerkers van de gemeente zijn individueel geïnterviewd.
 • Er zijn groepsgesprekken gehouden met vijf personen van samenwerkingspartners van de gemeente en vijf schuldeisers.
 • Ook zijn er twee groepsgesprekken gevoerd met twaalf cliënten van de gemeente Zwolle.

Analyse bestaande gegevens

 • Analyse van de cijfers over het gebruik van de verschillende diensten.
 • Analyse van financiële gegevens.

Enquête

-

Bijeenkomst

-

Casestudie

-

Overig

-

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.