Metadossier Schuldhelpverlening

Uitkomsten

Exporteer als CSV

Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal (2016)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Hoe is de governance met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling georganiseerd?
 • In hoeverre kunnen de deelnemende gemeenten in de praktijk invloed uitoefenen op de gemeenschappelijke regeling? Is er sprake van wisselwerking tussen de vijfgemeenten en de Stadsbank Oost Nederland?
 • Ervaren de deelnemende gemeenten knelpunten ten aanzien van de sturing, controle, verantwoording en het toezicht met betrekking tot de gemeenschappelijkeregeling Stadsbank Oost Nederland en wat zijn mogelijke verbeteringen?

Kaderstellende rol

 • Hoe is de governance met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling georganiseerd?
 • In hoeverre kunnen de deelnemende gemeenten in de praktijk invloed uitoefenen op de gemeenschappelijke regeling? Is er sprake van wisselwerking tussen de vijfgemeenten en de Stadsbank Oost Nederland?
 • Ervaren de deelnemende gemeenten knelpunten ten aanzien van de sturing, controle, verantwoording en het toezicht met betrekking tot de gemeenschappelijkeregeling Stadsbank Oost Nederland en wat zijn mogelijke verbeteringen?

Controlerende rol

 • Hoe is de governance met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling georganiseerd?
 • In hoeverre kunnen de deelnemende gemeenten in de praktijk invloed uitoefenen op de gemeenschappelijke regeling? Is er sprake van wisselwerking tussen de vijfgemeenten en de Stadsbank Oost Nederland?
 • Ervaren de deelnemende gemeenten knelpunten ten aanzien van de sturing, controle, verantwoording en het toezicht met betrekking tot de gemeenschappelijkeregeling Stadsbank Oost Nederland en wat zijn mogelijke verbeteringen?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • In hoeverre sluit de missie en visie van de Stadsbank Oost Nederland aan bij de maatschappelijke effecten die de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal voor hun inwoners wensen te realiseren?
 • Doet de Stadsbank Oost Nederland wat zij moet doen: welke doelen zijn (per gemeente) gesteld en wordt daaraan gewerkt? Waar raken de doelen van de gemeenten elkaar?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Doet de Stadsbank Oost Nederland wat zij moet doen: welke doelen zijn (per gemeente) gesteld en wordt daaraan gewerkt? Waar raken de doelen van de gemeenten elkaar?

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • Hoe ziet de samenwerking met ketenpartners in de gemeenten Almelo, Borne,Enschede, Hengelo en Oldenzaal er uit voor wat betreft de schuldhulpverlening?

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • In hoeverre weten inwoners de hulpverlening van de Stadsbank te vinden als het gaat om bereikbaarheid en toegankelijkheid?

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

 • In hoeverre worden de doelstellingen van de vijf gemeenten met betrekking tot de hulpverlening van de Stadsbank Oost Nederland bereikt?

Resultaat schuldhulpverlening

 • In hoeverre worden de doelstellingen van de vijf gemeenten met betrekking tot de hulpverlening van de Stadsbank Oost Nederland bereikt?

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • In hoeverre sluit de missie en visie van de Stadsbank Oost Nederland aan bij de maatschappelijke effecten die de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal voor hun inwoners wensen te realiseren?
 • In hoeverre worden de doelstellingen van de vijf gemeenten met betrekking tot de hulpverlening van de Stadsbank Oost Nederland bereikt?

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Alphen aan den Rijn (2021)

Wet- en regelgeving

 • Welke invloed hebben de coronacrisis en verscheidene toekomstige wetswijzigingen naar verwachting op het beleid van armoede en schuldhulpverlening in de gemeente?
 • In 2021 volgen verscheidene wetswijzigingen op het gebied van armoede en schuldhulpverlening. In hoeverre is de gemeente hierop reeds voorbereid en wat betekent dit voor het beleid van schuldhulpverlening in Alphen?

Beleid(sdoelen)

 • Welk beleid of welke kaders hanteert de gemeente met betrekking tot armoede en schuldhulpverlening?
 • Welke doelstellingen heeft het beleid en zijn deze concreet/SMART geformuleerd?
 • Is het beleid doelgroep- of regelinggericht?
 • Ligt een doelgroepenanalyse ten grondslag aan het beleid?
 • Op welke wijze is samenhang aangebracht met aanpalende beleidsterreinen, zoals de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wmo en het Gezondheidsbeleid?
 • Is er naast beleid over bestrijding van armoede en schulden ook beleid over preventie en nazorg?
 • Is het beleid vergelijkbaar met dat van andere, soortgelijke, gemeenten?
 • Welk beleid wordt gevoerd ten aanzien van het niet- gebruik van regelingen?
 • Welke invloed hebben de coronacrisis en verscheidene toekomstige wetswijzigingen naar verwachting op het beleid van armoede en schuldhulpverlening in de gemeente?
 • Heeft de coronacrisis naar verwachting invloed op de armoede en schuldhulpverlening? Heeft de gemeente reeds in beeld gebracht hoe eventuele nadelige invloed van corona op dit dossier het best worden aangepakt?
 • In 2021 volgen verscheidene wetswijzigingen op het gebied van armoede en schuldhulpverlening. In hoeverre is de gemeente hierop reeds voorbereid en wat betekent dit voor het beleid van schuldhulpverlening in Alphen?

Budget

 • Op welke wijze is budgettaire sturing georganiseerd?
 • Hoeveel geld is door de gemeente uitgetrokken voor (de verschillende onderdelen van) het armoedebeleid en de schuldhulpverlening? En is dat toereikend (geweest) met het oog op de doelstellingen?
 • Hoe verhoudt zich het totale budget tot de wettelijk verplichte bijzondere bijstand en schuldhulpverlening en waarvoor wordt het vrij besteedbare budget ingezet?

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Hoe informeert het college de raad over resultaten van het beleid en wordt de raad daarmee voldoende in stelling gebracht om te controleren en kaders te stellen?

Controlerende rol

 • Hoe informeert het college de raad over resultaten van het beleid en wordt de raad daarmee voldoende in stelling gebracht om te controleren en kaders te stellen?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Ligt een doelgroepenanalyse ten grondslag aan het beleid?
 • Heeft de coronacrisis naar verwachting invloed op de armoede en schuldhulpverlening? Heeft de gemeente reeds in beeld gebracht hoe eventuele nadelige invloed van corona op dit dossier het best worden aangepakt?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Hoe informeert het college de raad over resultaten van het beleid en wordt de raad daarmee voldoende in stelling gebracht om te controleren en kaders te stellen?

Informatievoorziening controle

 • Hoe informeert het college de raad over resultaten van het beleid en wordt de raad daarmee voldoende in stelling gebracht om te controleren en kaders te stellen?

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Hoe is de uitvoering van armoede- en schuldenbeleid (en eventueel beleid over preventie en nazorg) vormgeven?
 • Hoe voert de gemeente de regie?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Worden met de uitvoering van het beleid de beoogde doelstellingen gehaald?
 • Wat is de stand van zaken van uitvoering van het beleid?

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • Hoe is de samenwerking met de (keten)partners georganiseerd?
 • Op welke wijze draagt de samenwerking bij aan de doelstellingen?

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

 • Op welke wijze is de informatie aan en communicatie met de inwoners geregeld?
 • Wordt de informatie door de inwoners als begrijpelijk en voldoende ervaren?

Communicatie met cliënten

 • Wordt de afstemming tussen gemeente en belanghebbenden als voldoende ervaren?

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

 • Hoe is de uitvoering van armoede- en schuldenbeleid (en eventueel beleid over preventie en nazorg) vormgeven?

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

 • Hoe is de uitvoering van armoede- en schuldenbeleid (en eventueel beleid over preventie en nazorg) vormgeven?

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

 • Worden met de uitvoering van het beleid de beoogde doelstellingen gehaald?
 • Wat zijn de resultaten van (de uitvoering van) het armoede- en schuldenbeleid en zijn deze in overeenstemming met de gestelde beleidsdoelen?

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Worden met de uitvoering van het beleid de beoogde doelstellingen gehaald?
 • Op welke wijze draagt de samenwerking bij aan de doelstellingen?
 • Wat zijn de resultaten van (de uitvoering van) het armoede- en schuldenbeleid en zijn deze in overeenstemming met de gestelde beleidsdoelen?

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Amstelveen (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke resultaten zijn behaald op de drie doelstellingen en waar blijkt dat uit?
 • Hoe zorgt de gemeente ervoor dat problematische schulden zoveel mogelijk worden voorkomen en is er voldoende aandacht voor vroegsignalering?
 • Hoe zorgt de gemeente ervoor dat systematisch wordt gewerkt aan structurele oplossingen voor problematische schulden?
 • Hoe zorgt de gemeente ervoor dat schuldhulpverlening de mogelijkheden van inwoners om deel te nemen aan de samenleving daadwerkelijk vergroot?
 • In hoeverre maakt schuldhulpverlening deel uit van een integrale beleidsvisie en aanpak ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • In hoeverre is de raad kaderstellend en controlerend op dit onderwerp?

Controlerende rol

 • In hoeverre is de raad kaderstellend en controlerend op dit onderwerp?

Monitoring

 • Hoe meet de gemeente of de doelstellingen worden behaald?

Evaluatie/onderzoek

 • Hoe meet de gemeente of de doelstellingen worden behaald?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Op welke wijze heeft de gemeente Amstelveen de uitvoering van de schuldhulpverlening vormgegeven?
 • Hoe zorgt de gemeente ervoor dat problematische schulden zoveel mogelijk worden voorkomen en is er voldoende aandacht voor vroegsignalering?
 • Hoe zorgt de gemeente ervoor dat systematisch wordt gewerkt aan structurele oplossingen voor problematische schulden?
 • Hoe zorgt de gemeente ervoor dat schuldhulpverlening de mogelijkheden van inwoners om deel te nemen aan de samenleving daadwerkelijk vergroot?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • In hoeverre is bij de uitvoering van schuldhulpverlening in Amstelveen sprake van een ‘behoorlijke bejegening’ van burgers?
 • In welke mate werkt de gemeente Amstelveen bij de uitvoering van schuldhulpverlening in een keten van (voorliggende) voorzieningen en organisaties?
 • In welke mate is de uitvoering van de schuldhulpverlening doelmatig?

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Hoe functioneert de toegang tot schuldhulpverlening in Amstelveen?

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

 • Hoe zorgt de gemeente ervoor dat problematische schulden zoveel mogelijk worden voorkomen en is er voldoende aandacht voor vroegsignalering?

(Vroeg)signalering

 • Hoe zorgt de gemeente ervoor dat problematische schulden zoveel mogelijk worden voorkomen en is er voldoende aandacht voor vroegsignalering?

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

 • Welke resultaten zijn behaald op de drie doelstellingen en waar blijkt dat uit?

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Hoe zorgt de gemeente ervoor dat schuldhulpverlening de mogelijkheden van inwoners om deel te nemen aan de samenleving daadwerkelijk vergroot?

Efficiëntie schuldhulpverlening

 • In welke mate is de uitvoering van de schuldhulpverlening doelmatig?

Amsterdam (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

-

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Arnhem (2019)

Wet- en regelgeving

 • Hoe verhoudt het Arnhemse beleid zich tot de Wgs en landelijk (NVVK) beleid?

Beleid(sdoelen)

 • Wat is het huidige Arnhemse beleid voor schulddienstverlening?
 • Hoe verhoudt het Arnhemse beleid zich tot de Wgs en landelijk (NVVK) beleid?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Wat zijn in het gemeentelijke uitvoeringsbeleid aan te wijzen succes- en faalfactoren voor een effectieve schulddienstverlening?
 • Hoe is de nazorg georganiseerd om te voorkomen dat mensen terugvallen en opnieuw schulden maken?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Hoe verloopt het proces van schulddienstverlening, inclusief de samenwerking en overdracht tussen de verschillende partners?
 • Wat zijn de effecten van het hebben van verschillende schakels in het dienstverleningsproces?
 • Wat zijn ervaringen van inwoners (schuldenaren inclusief ondernemers en schuldeisers) met (de verschillende instrumenten binnen) de schulddienstverlening

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • Hoe verloopt het proces van schulddienstverlening, inclusief de samenwerking en overdracht tussen de verschillende partners?
 • Hoe is de afstemming tussen Sociale Wijkteams, Rijnstad en PLANgroep? Zijn er werkbare afspraken en criteria t.b.v. overdracht van inwoners?

Gegevens- en informatieuitwisseling

 • Hoe verloopt het proces van schulddienstverlening, inclusief de samenwerking en overdracht tussen de verschillende partners?

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Worden de mensen die schulddienstverlening nodig hebben, bereikt?

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

 • Signaleren en doorverwijzen: zijn de Sociale Wijkteams voldoende toegerust met expertise over schulddienstverlening kunnen zij schulden tijdig signaleren?

Nazorg

 • Hoe is de nazorg georganiseerd om te voorkomen dat mensen terugvallen en opnieuw schulden maken?

Prestaties schuldhulpverlening

 • Wachtlijsten en doorlooptijden: hoe lang duurt het voordat een burger met (dreigende) problematische schulden wordt geholpen? Welke doorlooptijden zijn er vervolgens?
 • Wat zijn de resultaten van de gemeentelijke schulddienstverlening (prestaties in aantallen, effecten, en kosten)?

Resultaat schuldhulpverlening

 • Wat zijn de resultaten van de gemeentelijke schulddienstverlening (prestaties in aantallen, effecten, en kosten)?

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Wat zijn de effecten van het hebben van verschillende schakels in het dienstverleningsproces?
 • Wat zijn in het gemeentelijke uitvoeringsbeleid aan te wijzen succes- en faalfactoren voor een effectieve schulddienstverlening?
 • Wat zijn de resultaten van de gemeentelijke schulddienstverlening (prestaties in aantallen, effecten, en kosten)?
 • Wat ervaren inwoners als succes- en faalfactoren voor een effectieve schulddienstverlening?
 • Wat zijn de oorzaken van door inwoners genoemde succes- en faalfactoren voor een effectieve schulddienstverlening?

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Beverwijk (2021)

Wet- en regelgeving

 • Hoe heeft de gemeente Beverwijk zich voorbereid op de wetswijziging Wgs en is het aangepaste beleid en uitvoering Schuldhulpverlening in 2021 in werking getreden?

Beleid(sdoelen)

 • Omvat het schuldhulpverleningsbeleid toereikende instrumenten om inwoners met schuldproblemen te bereiken?
 • Hoe heeft de gemeente Beverwijk zich voorbereid op de wetswijziging Wgs en is het aangepaste beleid en uitvoering Schuldhulpverlening in 2021 in werking getreden?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Hoe heeft de gemeente Beverwijk zich voorbereid op de wetswijziging Wgs en is het aangepaste beleid en uitvoering Schuldhulpverlening in 2021 in werking getreden?

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Omvat het schuldhulpverleningsbeleid toereikende instrumenten om inwoners met schuldproblemen te bereiken?
 • Hoe heeft de gemeente Beverwijk zich voorbereid op de wetswijziging Wgs en is het aangepaste beleid en uitvoering Schuldhulpverlening in 2021 in werking getreden?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Wordt schuldhulpverlening adequaat uitgevoerd?
 • Hoeveel cliënten vallen gedurende het traject uit (uitval)? En hoeveel cliënten ronden het hele traject af en beginnen met een schone lei? Welke verklarende factoren zijn hiervoor aan te dragen?

Betrokken partijen

 • Met welke organisaties werkt de gemeente samen om het beleid en de uitvoering te realiseren?

Samenwerking

 • Met welke organisaties werkt de gemeente samen om het beleid en de uitvoering te realiseren?

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Omvat het schuldhulpverleningsbeleid toereikende instrumenten om inwoners met schuldproblemen te bereiken?
 • In hoeverre bereikt schuldhulpverlening inwoners met schuldproblemen?
 • Hoe “doet” Beverwijk het ten opzichte van de regio?

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

 • In hoeverre bereikt schuldhulpverlening inwoners met schuldproblemen?
 • Werkt preventie?

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

 • In hoeverre bereikt schuldhulpverlening inwoners met schuldproblemen?
 • Hoe “doet” Beverwijk het ten opzichte van de regio?

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • In hoeverre bereikt schuldhulpverlening inwoners met schuldproblemen?
 • Hoe “doet” Beverwijk het ten opzichte van de regio?
 • Hoeveel cliënten vallen gedurende het traject uit (uitval)? En hoeveel cliënten ronden het hele traject af en beginnen met een schone lei? Welke verklarende factoren zijn hiervoor aan te dragen?

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Borger-Odoorn (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welk beleid en doelstellingen met betrekking tot schuldhulp heeft de gemeente ontwikkeld?
 • Hoe wordt het beleid aangepast aan veranderende situaties? Wordt daarbij ook rekening gehouden met ontwikkelingen in de schuldenproblematiek, bijvoorbeeld de positie van bijstandsontvangers, zzp’ers en dubbele inkomens?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Hoe is de kaderstelling, controle van, en rapportage over, het beleid en uitvoering; door, aan of namens de gemeenteraad vormgegeven?

Controlerende rol

 • Hoe is de kaderstelling, controle van, en rapportage over, het beleid en uitvoering; door, aan of namens de gemeenteraad vormgegeven?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Hoe is de kaderstelling, controle van, en rapportage over, het beleid en uitvoering; door, aan of namens de gemeenteraad vormgegeven?

Informatievoorziening controle

 • Hoe is de kaderstelling, controle van, en rapportage over, het beleid en uitvoering; door, aan of namens de gemeenteraad vormgegeven?

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Met welke organisaties naast de Gemeentelijke Kredietbank werkt de gemeente samen en hoe is deze samenwerking vormgegeven?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Is maatwerk mogelijk? Welke vrijheidsgraden worden gehanteerd? Is een beroep op de hardheidsclausule mogelijk?

Betrokken partijen

 • Met welke organisaties naast de Gemeentelijke Kredietbank werkt de gemeente samen en hoe is deze samenwerking vormgegeven?

Samenwerking

 • Met welke organisaties naast de Gemeentelijke Kredietbank werkt de gemeente samen en hoe is deze samenwerking vormgegeven?

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

 • In hoeverre worden de beleidsdoelen gehaald?

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Hoe effectief is de huidige methode van schuldhulpverlening?
 • Zijn er faal- en succesfactoren te benoemen, vanuit het perspectief van cliënt en schuldenaar?

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Brummen (2018)

Wet- en regelgeving

 • Wat is de wettelijke taak van de gemeente op het gebied van schuldhulpverlening?

Beleid(sdoelen)

 • Wat is de wettelijke taak van de gemeente op het gebied van schuldhulpverlening?
 • Hoe verhoudt de inhoud van de nota’s zich hiertoe?
 • Wat speelt er landelijk op het gebied van schuldhulpverlening?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

-

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Wat speelt er landelijk op het gebied van schuldhulpverlening?

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) (2021)

Wet- en regelgeving

 • Op welke wijze is samenhang aangebracht met aanpalende terreinen, zoals de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo?

Beleid(sdoelen)

 • Welk beleid voeren de vier BUCH-gemeenten met betrekking tot armoede en schuldhulpverlening?
 • Welke doelen heeft de gemeente zich gesteld? Zijn deze doelen concreet/SMART geformuleerd?
 • Is het beleid doelgroep- of regelinggericht?
 • Op welke wijze is samenhang aangebracht met aanpalende terreinen, zoals de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo?
 • Welk beleid wordt gevoerd ten aanzien van het niet-gebruik van regelingen?
 • Is er naast bestrijding van armoede en schulden ook sprake van preventie en nazorg, en hoe is dat vormgegeven?
 • Op welke wijze is de budgettaire sturing georganiseerd?
 • Is reeds aanvullend armoedebeleid geformuleerd ten aanzien van de verwachte gevolgen van de coronacrisis?
 • In welke mate wordt gebruik gemaakt van de beleidsbevoegdheden van de vier afzonderlijke gemeenten?
 • Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen in het beleid tussen de BUCH-gemeenten?

Budget

 • Op welke wijze is de budgettaire sturing georganiseerd?

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Op welke wijze is de budgettaire sturing georganiseerd?
 • In welke mate wordt gebruik gemaakt van de beleidsbevoegdheden van de vier afzonderlijke gemeenten?
 • Hoe wordt de inzet van de gemeente en de gemeenteraden ervaren door de belanghebbenden?

Kaderstellende rol

 • In welke mate wordt gebruik gemaakt van de beleidsbevoegdheden van de vier afzonderlijke gemeenten?
 • Zijn de raden actief in het stellen van kaders en het controleren van de uitvoering?
 • Is de rol van de raden overwegend passief geweest (ontvanger van informatie, periodieke evaluaties en voorstellen), of hebben de raden ook actief gebruik gemaakt van de hen ter beschikking staande middelen (verzoek om informatie, moties, amendementen, e.d.)?
 • Hoe wordt de inzet van de gemeente en de gemeenteraden ervaren door de belanghebbenden?

Controlerende rol

 • Zijn de raden actief in het stellen van kaders en het controleren van de uitvoering?
 • Is de rol van de raden overwegend passief geweest (ontvanger van informatie, periodieke evaluaties en voorstellen), of hebben de raden ook actief gebruik gemaakt van de hen ter beschikking staande middelen (verzoek om informatie, moties, amendementen, e.d.)?
 • Hoe wordt de inzet van de gemeente en de gemeenteraden ervaren door de belanghebbenden?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Hoe en in welke vorm bereikt de informatievoorziening van de (keten) partners de raden?

Informatievoorziening controle

 • Hoe en in welke vorm bereikt de informatievoorziening van de (keten) partners de raden?
 • Wordt de informatievoorziening door de raadsleden voldoende geacht? Zo niet, welke verbeteringen zijn gewenst?

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Hoe vertaalt het beleid zich naar de uitvoering?
 • Welke invloed heeft het werken met vier gemeenten en één werkorganisatie op de uitvoering?
 • Wat kan er nog meer worden gedaan om de problematische situatie van de belanghebbenden te verlichten of op te lossen Welke lessen kunnen de vier gemeenten van elkaar leren?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Op welke punten is de uitvoering van het armoedebeleid en de schuldhulpverlening van de vier BUCH-gemeenten verschillend?
 • Welke invloed heeft de coronacrisis op de armoede- en schuldenproblematiek en op de uitvoering van het beleid?
 • Hoe ervaren de belanghebbenden de gemeentelijke voorzieningen? Op welke punten is de waardering van de belanghebbenden in de vier gemeenten verschillend?
 • Wat kan er nog meer worden gedaan om de problematische situatie van de belanghebbenden te verlichten of op te lossen Welke lessen kunnen de vier gemeenten van elkaar leren?

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

 • In hoeverre zijn, in de uitvoering, de randvoorwaarden voor een succesvol armoedebeleid en schuldhulpverlening aanwezig, in de zin dat de gemeen- telijke voorzieningen aansluiten op de hulpvragen en wensen van de inwoners?

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

 • Is er naast bestrijding van armoede en schulden ook sprake van preventie en nazorg, en hoe is dat vormgegeven?

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

 • Is er naast bestrijding van armoede en schulden ook sprake van preventie en nazorg, en hoe is dat vormgegeven?

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

 • Wat zijn de resultaten van de aanpak van de armoede- en schuldenproblematiek?

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Is de aanpak van de armoede- en schuldenproblematiek doeltreffend?
 • In hoeverre, en op welke manier, dragen de ingezette activiteiten bij aan het behalen van de beoogde doelen?
 • Welke invloed heeft het werken met vier gemeenten en één werkorganisatie op de doeltreffendheid?

Efficiëntie schuldhulpverlening

 • Is de aanpak van de armoede- en schuldenproblematiek doelmatig?
 • Hoe verhouden de inspanningen/administratieve lasten/kosten zich
  tot de mate van doelbereiking?
 • Welke invloed heeft het werken met vier gemeenten en één werkorganisatie op de doelmatigheid?

Capelle aan den IJssel (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Omvat het schulddienstverleningsbeleid adequate instrumenten om inwoners met schuldproblemen te bereiken?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Omvat het schulddienstverleningsbeleid adequate instrumenten om inwoners met schuldproblemen te bereiken?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Wordt schulddienstverlening adequaat uitgevoerd?
 • Hoeveel cliënten vallen gedurende het traject uit (uitval)? Hoeveel cliënten ronden het hele traject af en beginnen met een schone lei? Welke verklarende factoren zijn hiervoor aan te dragen?

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Omvat het schulddienstverleningsbeleid adequate instrumenten om inwoners met schuldproblemen te bereiken?
 • In hoeverre bereikt schulddienstverlening inwoners met schuldproblemen?

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Hoeveel cliënten vallen gedurende het traject uit (uitval)? Hoeveel cliënten ronden het hele traject af en beginnen met een schone lei? Welke verklarende factoren zijn hiervoor aan te dragen?
 • In hoeverre draagt schulddienstverlening bij aan het verminderen van schuldproblemen?

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Den Haag (2015)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Wat zijn in het gemeentelijke uitvoeringsbeleid aan te wijzen succes- en faalfactoren voor een effectieve schuldhulpverlening?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Wat zijn de resultaten van de gemeentelijke schuldhulpverlening (prestaties in aantallen, mogelijke uitspraken over effecten, kosten per instrument, kosten per traject en dergelijke)?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Wat zijn in het gemeentelijke uitvoeringsbeleid aan te wijzen succes- en faalfactoren voor een effectieve schuldhulpverlening?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Wat zijn ervaringen van klanten (schuldenaars en schuldeisers) met (de verschillende instrumenten binnen) de schuldhulpverlening en wat ervaren zij als succes- en faalfactoren voor een effectieve schuldhulpverlening?
 • Wat zijn de oorzaken van door klanten genoemde succes- en faalfactoren voor een effectieve schuldhulpverlening?

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

 • Wat zijn de resultaten van de gemeentelijke schuldhulpverlening (prestaties in aantallen, mogelijke uitspraken over effecten, kosten per instrument, kosten per traject en dergelijke)?

Resultaat schuldhulpverlening

 • Wat zijn de resultaten van de gemeentelijke schuldhulpverlening (prestaties in aantallen, mogelijke uitspraken over effecten, kosten per instrument, kosten per traject en dergelijke)?

Effectiviteit schuldhulpverlening

-Wat zijn in het gemeentelijke uitvoeringsbeleid aan te wijzen succes- en faalfactoren voor een effectieve schuldhulpverlening?

 • Wat zijn de resultaten van de gemeentelijke schuldhulpverlening (prestaties in aantallen, mogelijke uitspraken over effecten, kosten per instrument, kosten per traject en dergelijke)?
 • Wat zijn ervaringen van klanten (schuldenaars en schuldeisers) met (de verschillende instrumenten binnen) de schuldhulpverlening en wat ervaren zij als succes- en faalfactoren voor een effectieve schuldhulpverlening?
 • Wat zijn de oorzaken van door klanten genoemde succes- en faalfactoren voor een effectieve schuldhulpverlening?

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Den Helder (2020)

Wet- en regelgeving

 • In hoeverre voldoet de gemeente op het gebied van schuldhulpverlening aan landelijke richtlijnen van de Nationale ombudsman?

Beleid(sdoelen)

 • Welke doelstellingen zijn geformuleerd in de beleidsplannen?
 • Hoe ziet de probleemanalyse van de gemeente Den Helder eruit?
 • Sluiten de doelstellingen aan op de probleemanalyse van Den Helder?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Hoe ziet de probleemanalyse van de gemeente Den Helder eruit?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Welke afwijsgronden hanteert de gemeente?
 • Wat is het vangnet bij afwijzing?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Hoe wordt in de context van armoede/ schulden gewerkt aan verhoging participatie?

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Hoe bereikt de gemeente de (juiste) doelgroepen?
 • Hoe is de toeleiding geregeld?
 • Welke afwijsgronden hanteert de gemeente?
 • Wat is het vangnet bij afwijzing?
 • Wat doet de gemeente concreet om het bereik en toegankelijkheid van inkomensondersteunende regelingen te verhogen?

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Hoe bereikt de gemeente de (juiste) doelgroepen?
 • Hoe wordt armoede onder kinderen tegengegaan?

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Dordrecht (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Wat zijn de doelen van het schuldhulpverleningsbeleid en welke effecten worden beoogd?
 • Hoe verhoudt het schuldhulpverleningsbeleid zich tot andere beleidsterreinen als Werk, Jeugdzorg en Wmo?
 • Hoe ervaren inwoners van Dordrecht het gemeentelijke schuldhulpverleningsbeleid?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Is er zicht op de kosten per geholpen inwoner? Welke trends doen zich hier voor?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Wat zijn de doorlooptijden van de uitvoering?

Evaluatie/onderzoek

 • Wat is de omvang en samenstelling van de doelgroep van het schuldhulpverleningsbeleid in de gemeente?

Informatievoorziening sturing

 • Wat is de omvang en samenstelling van de doelgroep van het schuldhulpverleningsbeleid in de gemeente?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Wat is de omvang en samenstelling van de doelgroep van het schuldhulpverleningsbeleid in de gemeente?

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Hoe heeft de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden de uitvoering van het schuldhulpverleningsbeleid vormgegeven?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Welke methodieken en instrumenten worden ingezet om de doelen van het schuldhulpverleningsbeleid te bereiken?
 • Wordt er integraal gewerkt?
 • Hoe ervaren inwoners van Dordrecht het gemeentelijke schuldhulpverleningsbeleid?
 • Wat zijn de doorlooptijden van de uitvoering?
 • Hoe geeft de gemeente Dordrecht uitvoering aan haar rol van schuldeiser en wat zijn de ervaringen van de doelgroep met de rol van de gemeente Dordrecht als schuldeiser?

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • In hoeverre slaagt het schuldhulpverleningsbeleid van de Drechtsteden erin om de Dordtse doelgroep te bereiken?

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Wat is de omvang en samenstelling van de doelgroep van het schuldhulpverleningsbeleid in de gemeente?

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

 • Wat zijn de doorlooptijden van de uitvoering?

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • In welke mate draagt het schuldhulpverleningsbeleid bij aan het verminderen van problematische schulden in de gemeente?

Efficiëntie schuldhulpverlening

 • Is er zicht op de kosten per geholpen inwoner? Welke trends doen zich hier voor?

Eemsmond (2016)

Wet- en regelgeving

 • Voldoet het beleidsplan aan de wettelijke eisen zoals beschreven in de Wgs?

Beleid(sdoelen)

 • Wat zijn de door de gemeenteraad van Eemsmond vastgestelde doelstellingen van het beleid?
 • Voldoet het beleidsplan aan de wettelijke eisen zoals beschreven in de Wgs?
 • Is het beleidsplan correct vertaald naar uitvoeringsafspraken met de Volkskredietbank?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Vergelijkt B&W de resultaten van de Volkskredietbank met de doelstellingen van het beleid en worden daaruit conclusies getrokken?

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Is het beleidsplan correct vertaald naar uitvoeringsafspraken met de Volkskredietbank?
 • Zijn er alternatieve uitvoeringspraktijken van schuldhulpverlening denkbaar waarmee de doelstellingen dichterbij te brengen zijn?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Voert Volkskredietbank de schuldhulpverlening uit volgens de uitvoeringsafspraken?
 • Zijn er alternatieve uitvoeringspraktijken van schuldhulpverlening denkbaar waarmee de doelstellingen dichterbij te brengen zijn?

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Zijn er alternatieve uitvoeringspraktijken van schuldhulpverlening denkbaar waarmee de doelstellingen dichterbij te brengen zijn?

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Gennep (2021)

Wet- en regelgeving

 • Hoe ziet het nieuwe beleid eruit en hoe verhoudt zich dat tot de maatschappelijke problemen en de landelijke normen (Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) en de normen van NVVK)?

Beleid(sdoelen)

 • Hoe ziet het nieuwe beleid eruit en hoe verhoudt zich dat tot de maatschappelijke problemen en de landelijke normen (Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) en de normen van NVVK)?
 • Op welke manier is er in het beleid rekening gehouden met de aandachtspunten die in het algemeen belangrijk zijn bij de hulp aan mensen met problematische schulden zoals: tijdigheid (vroegsignaleren), snelheid van dienstverlening (goede overdracht, zo kort mogelijke trajecten), stabilisatie (het op orde brengen van uitgaven), integraliteit (samenhangende aanpak van problemen) en belang van nazorg.
 • Tevens bekijken we of er aandacht is voor bijzondere doelgroepen (gezinnen met kinderen, asielmigranten, jongeren, ondernemers).

Budget

 • Wie voeren de nieuwe dienstverlening uit, welke middelen hebben zij daarvoor beschikbaar, zijn zij voldoende toegerust?

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Is voorzien in een mogelijkheid om de uitvoering en resultaten van het beleid te monitoren? Zo ja, aan de hand van welke indicatoren gebeurt dat?

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Welke informatievoorziening over schulddienstverlening is gewenst voor de raad?

Informatievoorziening controle

 • Welke informatievoorziening over schulddienstverlening is gewenst voor de raad?

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Hoe gaat de uitvoering van het nieuwe beleid eruit zien?
 • Wie voeren de nieuwe dienstverlening uit, welke middelen hebben zij daarvoor beschikbaar, zijn zij voldoende toegerust?
 • Op welke manier is er in het beleid rekening gehouden met de aandachtspunten die in het algemeen belangrijk zijn bij de hulp aan mensen met problematische schulden zoals: tijdigheid (vroegsignaleren), snelheid van dienstverlening (goede overdracht, zo kort mogelijke trajecten), stabilisatie (het op orde brengen van uitgaven), integraliteit (samenhangende aanpak van problemen) en belang van nazorg.

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Tevens bekijken we of er aandacht is voor bijzondere doelgroepen (gezinnen met kinderen, asielmigranten, jongeren, ondernemers).

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Groningen (2021)

Wet- en regelgeving

 • Welke wetten en regelingen hebben betrekking op het oplossen van problematische schulden?
 • Wat is de wettelijke taak van de gemeente en wat mag/kan de gemeente doen?

Beleid(sdoelen)

 • Welke doelen beoogt de gemeente te behalen ten aanzien van de groep mensen met problematische schulden?
 • Welke doelen wil de gemeente behalen met het zelf uitvoeren van het beschermingsbewind?
 • Welke (beleids)afwegingen worden gemaakt en welke argumenten worden gehanteerd bij het al dan niet in eigen beheer nemen van beschermingsbewind?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Wat zijn de kosten van de verschillende vormen van hulpverlening bij problematische schulden (totale kosten en kosten per traject)?
 • Wat is het tarief van extern beschermingsbewind en wat is het tarief dat de gemeente in rekening brengt?
 • Wat is de kostprijs van beschermingsbewind zoals de gemeente dat aanbiedt?
 • In welke mate (aantal cliënten en bedrag) wordt er een beroep gedaan op de bijzondere bijstand om de kosten van beschermingsbewind te kunnen betalen door cliënten?
 • Vindt er al een verschuiving van cliënten van beschermingsbewind naar gemeentelijke hulpverlening plaats en leidt dat tot andere kosten en resultaten ten aanzien van het oplossen van de schuldproblematiek?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Op welke wijze geeft de raad uitvoering aan haar rol (kaderstellend en controlerend)?

Controlerende rol

 • Op welke wijze geeft de raad uitvoering aan haar rol (kaderstellend en controlerend)?

Monitoring

 • Hoeveel cliënten zijn er met problematische schulden op de verschillende te onderscheiden hulpverleningstrajecten?
 • Hoe vindt monitoring van het bereiken van beoogde doelen plaats?

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Hoeveel cliënten zijn er met problematische schulden op de verschillende te onderscheiden hulpverleningstrajecten?
 • In welke mate (aantal cliënten en bedrag) wordt er een beroep gedaan op de bijzondere bijstand om de kosten van beschermingsbewind te kunnen betalen door cliënten?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Welke (verantwoordings)informatie ontvangt de raad?
 • Op welke wijze wordt de raad geïnformeerd?
 • Hoeveel cliënten zijn er met problematische schulden op de verschillende te onderscheiden hulpverleningstrajecten?
 • In welke mate (aantal cliënten en bedrag) wordt er een beroep gedaan op de bijzondere bijstand om de kosten van beschermingsbewind te kunnen betalen door cliënten?

Informatievoorziening controle

 • Welke (verantwoordings)informatie ontvangt de raad?
 • Op welke wijze wordt de raad geïnformeerd?

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Welke taken zijn aan de markt overgelaten?
 • Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor ondersteuning door een bewindvoerder?
 • Hoe is toegang geregeld tot budgetbeheer, schuldhulpverlening en beschermingsbewind en wanneer komt een aanvrager voor welke vorm in aanmerking?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Wat zijn de verschillen in werkwijze van beschermingsbewind door externe partijen en door de gemeente?
 • Hoeveel cliënten zijn er met problematische schulden op de verschillende te onderscheiden hulpverleningstrajecten?
 • In welke mate (aantal cliënten en bedrag) wordt er een beroep gedaan op de bijzondere bijstand om de kosten van beschermingsbewind te kunnen betalen door cliënten?
 • Vindt er al een verschuiving van cliënten van beschermingsbewind naar gemeentelijke hulpverlening plaats en leidt dat tot andere kosten en resultaten ten aanzien van het oplossen van de schuldproblematiek?
 • Voor hoeveel cliënten is na het raadsbesluit van februari 2018 de bewindvoering door externe bewindvoerders omgezet naar hulpverlening door de gemeente en in welk traject zijn ze vervolgens geplaatst?

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Hoe is toegang geregeld tot budgetbeheer, schuldhulpverlening en beschermingsbewind en wanneer komt een aanvrager voor welke vorm in aanmerking?

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

 • In welke mate zijn in de achterliggende periode de beoogde doelen bereikt?
 • Hoe vindt monitoring van het bereiken van beoogde doelen plaats?

Resultaat schuldhulpverlening

 • In welke mate zijn in de achterliggende periode de beoogde doelen bereikt?
 • Vindt er al een verschuiving van cliënten van beschermingsbewind naar gemeentelijke hulpverlening plaats en leidt dat tot andere kosten en resultaten ten aanzien van het oplossen van de schuldproblematiek?
 • Hoe vindt monitoring van het bereiken van beoogde doelen plaats?

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Wat is het effect van het aangepaste beleid op de cliënten?
 • In welke mate zijn in de achterliggende periode de beoogde doelen bereikt?
 • In welke mate is de omzetting van ‘markt’ naar ‘in eigen beheer’ effectief en doelmatig?
 • Hoe vindt monitoring van het bereiken van beoogde doelen plaats?

Efficiëntie schuldhulpverlening

 • In welke mate is de omzetting van ‘markt’ naar ‘in eigen beheer’ effectief en doelmatig?
 • Vindt er al een verschuiving van cliënten van beschermingsbewind naar gemeentelijke hulpverlening plaats en leidt dat tot andere kosten en resultaten ten aanzien van het oplossen van de schuldproblematiek?

Haarlem (2015)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Welke zijn de bepalende factoren van een effectief proces van schulddienstverlening?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • In hoeverre sluit de schulddienstverlening gemeente Haarlem aan bij de bepalende factoren van een effectief proces van schulddienstverlening?
 • Waar zitten de aandachtspunten voor de gemeente en welke gemeenten zijn te benoemen als inspirerend voorbeeld?

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Welke zijn de bepalende factoren van een effectief proces van schulddienstverlening?
 • Waar zitten de aandachtspunten voor de gemeente en welke gemeenten zijn te benoemen als inspirerend voorbeeld?

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Hellevoetsluis (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke ambities/doelstellingen heeft de gemeente Hellevoetsluis op het gebied van minima en schuldhulpverlening?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Welke initiatieven neemt en welke maatregelen (inclusief afspraken met derden) treft de gemeente om uitvoering te geven aan het minima- en schuldhulpverleningsbeleid?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Welke succes- en knelfactoren in de uitvoering kunnen nu, op basis van de huidige uitvoering, worden benoemd?

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

 • Welke resultaten behaalt de gemeente Hellevoetsluis op het gebied van minima en schuldhulpverlening?

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Hillegom en Lisse (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • In hoeverre zijn de besluiten van de gemeenteraden inzake het vorige rapport over de schuldhulpverlening daadwerkelijk uitgevoerd?
 • Welke kaders en richtlijnen hebben raad en college met elkaar afgesproken ten aanzien van de schuldhulpverlening?
 • Welke ambities, doelen en bijbehorende effect- en prestatie-indicatoren heeft de gemeente daarbij opgesteld en zijn deze SMART geformuleerd?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • In hoeverre hebben de gemeenten inzicht in de potentiële doelgroepen voor de schuldhulpverlening ultimo 2020?
 • Hoe worden de taken die bij ISD Bollenstreek zijn belegd gemonitord, geëvalueerd en op welke wijze vindt hierover terugkoppeling plaats aan de raad?

Evaluatie/onderzoek

 • In hoeverre hebben de gemeenten inzicht in de potentiële doelgroepen voor de schuldhulpverlening ultimo 2020?
 • Hoe worden de taken die bij ISD Bollenstreek zijn belegd gemonitord, geëvalueerd en op welke wijze vindt hierover terugkoppeling plaats aan de raad?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Hoe worden de taken die bij ISD Bollenstreek zijn belegd gemonitord, geëvalueerd en op welke wijze vindt hierover terugkoppeling plaats aan de raad?
 • Hoe wordt de gemeenteraad over de voortgang van het beleid geïnformeerd (tijdig, juist en volledig)?

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Welke taken hebben de gemeenten bij de uitvoeringsorganisatie ISD Bollenstreek belegd en welke afspraken zijn hierover gemaakt?
 • Welke instrumenten zetten de gemeenten in voor het doelgroepenbeleid?
 • Hoe is de zogenaamde vroegsignalering ingericht?
 • Hoe is de nazorg geregeld ter voorkoming van terugval in de oude patronen?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Hoe zorgt de ISD voor een zo kort mogelijke stabilisatiefase?

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • In hoeverre is er sprake van een effectieve samenwerking met ISD Bollenstreek bij de uitvoering van de schuldhulpverlening in een keten van (voorliggende) voorzieningen en organisaties?

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • In hoeverre hebben de gemeenten inzicht in de potentiële doelgroepen voor de schuldhulpverlening ultimo 2020?
 • Worden de doelgroepen bediend? Op dit moment is al bekend dat er een nieuwe doelgroep is ontstaan: de zzp’er door de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
 • Welke instrumenten zetten de gemeenten in voor het doelgroepenbeleid?

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

 • Hoe is de zogenaamde vroegsignalering ingericht?

Nazorg

 • Hoe is de nazorg geregeld ter voorkoming van terugval in de oude patronen?

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

 • Wat is de stand van zaken inzake de schuldhulpverlening ultimo 2020?

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Wat is het percentage van mensen dat na een traject weer terugkomt?
 • Wat is de impact van het gevoerde beleid vanuit klantperspectief: is dit beleid
  volgens hen effectief? (zijn ze goed geholpen?)

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Hoogeveen (2018)

Wet- en regelgeving

 • In hoeverre is het beleid ten aanzien van schuldhulpverlening (inclusief preventie) een adequate uitwerking van de in de WGS genoemde verantwoordelijkheden en taken?

Beleid(sdoelen)

 • Wat is het beleid inzake de bestrijding en preventie van schulden?
 • Zijn er meetbare en toetsbare doelstellingen geformuleerd over te leveren prestaties?
 • In hoeverre is het beleid ten aanzien van schuldhulpverlening (inclusief preventie) een adequate uitwerking van de in de WGS genoemde verantwoordelijkheden en taken?
 • Wat is het effect van de transformatie van het sociale domein op het schuldhulpverleningsbeleid en de uitvoering van de schuldhulpverlening?
 • In hoeverre wordt het beleid doeltreffend uitgevoerd?
 • Wat zijn de resultaten en effecten van de schuldhulpverlening in relatie tot de gestelde doelen?

Budget

 • Wat zijn de budgetten voor de schuldhulpverlening en wat is de besteding hiervan?

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Wat zijn de budgetten voor de schuldhulpverlening en wat is de besteding hiervan?
 • Zijn de begrote kosten van schuldhulpverlening op een doelmatige manier besteed?

Sturende rol college

 • Hoe adequaat is het opdrachtgeverschap van de gemeente, de controle en (bij)sturing daarbij? Van belang hierbij zijn onder meer:
 • Op welke grondslag worden taken uitbesteed?
 • Welke afwegingen spelen een rol bij de keuze om ofwel vrijwilligersorganisaties
  in te zetten, ofwel professionals?
 • In hoeverre zijn de opdrachten SMART geformuleerd?
 • In hoeverre wordt er gestuurd op de doelmatigheid van het beleid?
 • In hoeverre wordt er gestuurd op de realisatie van het beleid?
  '- Wat zijn de resultaten en effecten van de schuldhulpverlening in relatie tot de gestelde doelen? Hoe wordt gecontroleerd of deze zijn gerealiseerd?

Kaderstellende rol

 • Wordt de raad in staat gesteld zijn kader stellende en controlerende taak uit te oefenen?
 • Heeft de raad een taak bij de beleidsvorming?

Controlerende rol

 • Wat zijn de resultaten en effecten van de schuldhulpverlening in relatie tot de gestelde doelen? Hoe wordt gecontroleerd of deze zijn gerealiseerd?
 • Wordt de raad in staat gesteld zijn kader stellende en controlerende taak uit te oefenen?

Monitoring

 • In hoeverre vindt er monitoring en evaluatie plaats?

Evaluatie/onderzoek

 • In hoeverre vindt er monitoring en evaluatie plaats?
 • Is er een kwaliteitsbeoordeling van de samenwerkingspartners en projecten?

Informatievoorziening sturing

 • Op welke wijze worden de diverse management- en bestuurslagen van voortgangsinformatie voorzien?

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Op welke wijze worden de diverse management- en bestuurslagen van voortgangsinformatie voorzien?

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Wat doet de gemeente zelf concreet allemaal op het gebied van schuldhulpverlening (inclusief preventie) en wat laat de gemeente concreet door andere partijen doen?
 • Hoe is de toegang tot de voorzieningen georganiseerd?
 • Wat is de formele/ vastgelegde opdracht van de gemeente Hoogeveen aan de verschillende organisaties?
 • In hoeverre is er samenhang in de activiteiten, de uitgezette opdrachten en de verdere aanpak van de gemeente ten aanzien van schuldhulpverlening en preventie?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Wat doet de gemeente zelf concreet allemaal op het gebied van schuldhulpverlening (inclusief preventie) en wat laat de gemeente concreet door andere partijen doen?
 • Is er op doelmatige wijze uitvoering gegeven aan het beleid schuldhulpverlening?
 • Wat is het effect van de transformatie van het sociale domein op het schuldhulpverleningsbeleid en de uitvoering van de schuldhulpverlening?

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • Is er een kwaliteitsbeoordeling van de samenwerkingspartners en projecten?

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Hoe is de toegang tot de voorzieningen georganiseerd?

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

 • Zijn er meetbare en toetsbare doelstellingen geformuleerd over te leveren prestaties?

Resultaat schuldhulpverlening

 • Wat zijn de resultaten en effecten van de schuldhulpverlening in relatie tot de gestelde doelen? Hoe wordt gecontroleerd of deze zijn gerealiseerd?

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • In hoeverre wordt het beleid doeltreffend uitgevoerd?
 • Wat zijn de resultaten en effecten van de schuldhulpverlening in relatie tot de gestelde doelen? Hoe wordt gecontroleerd of deze zijn gerealiseerd??

Efficiëntie schuldhulpverlening

 • In hoeverre wordt er gestuurd op de doelmatigheid van het beleid?
 • Is er op doelmatige wijze uitvoering gegeven aan het beleid schuldhulpverlening?
 • Zijn de begrote kosten van schuldhulpverlening op een doelmatige manier besteed?

Hoorn (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Hoe worden de uitgangspunten van beleid in de praktijk gehanteerd?

Budget

 • Welke kosten maakt de gemeente voor schuldhulpverlening?

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Welke kosten maakt de gemeente voor schuldhulpverlening?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • In hoeverre is de raad kaderstellend en controlerende op dit onderwerp?

Controlerende rol

 • In hoeverre is de raad kaderstellend en controlerende op dit onderwerp?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Hoe meet de gemeente of haar doelstellingen worden behaald?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Op welke wijze heeft de gemeente Hoorn de uitvoering van de schuldhulpverlening vormgegeven?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Hoe worden de uitgangspunten van beleid in de praktijk gehanteerd?
 • Hoe scoort Hoorn ten opzichte van andere gemeenten in Nederland?

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

 • Welke resultaten zijn inmiddels bekend op de doelstellingen en wat vinden inwoners, ketenpartners en medewerkers van de gemeente Hoorn daarvan?

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Katwijk (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

 • Hoe gebruikt de gemeente de extra middelen welke door het rijk gedurende drie jaar beschikbaar zijn gesteld (€ 72 miljoen landelijk) om de toegang tot en effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening te verbeteren en de regiefunctie van het armoedebeleid te versterken?

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Op welke wijze wordt de raad in staat gesteld haar kaderstellende en controlerende rol op zich te nemen?
 • In hoeverre is de raad kaderstellend en controlerend op dit onderwerp?

Controlerende rol

 • Op welke wijze wordt de raad in staat gesteld haar kaderstellende en controlerende rol op zich te nemen?
 • In hoeverre is de raad kaderstellend en controlerend op dit onderwerp?

Monitoring

 • Hoe meet de gemeente of de doelstellingen worden behaald?
 • Wat is bekend over de omvang en aard van de schuldenproblematiek in Katwijk?

Evaluatie/onderzoek

 • Hoe meet de gemeente of de doelstellingen worden behaald?
 • Wat is bekend over de omvang en aard van de schuldenproblematiek in Katwijk?

Informatievoorziening sturing

 • Wat is bekend over de omvang en aard van de schuldenproblematiek in Katwijk?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Wat is bekend over de omvang en aard van de schuldenproblematiek in Katwijk?

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Hoe heeft de gemeente de uitvoering van de schuldhulpverlening, waaronder de toegang, vormgegeven?
 • Hoe gebruikt de gemeente de extra middelen welke door het rijk gedurende drie jaar beschikbaar zijn gesteld (€ 72 miljoen landelijk) om de toegang tot en effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening te verbeteren en de regiefunctie van het armoedebeleid te versterken?
 • Welke aandachtspunten komen uit het onderzoek naar voren en welke verbeterpunten zijn er mogelijk als het gaat om de inrichting van de schuldhulpverlening en de kaderstellende en controlerende rol van de raad?
 • Zouden de methodiek van Utrecht en Den Haag of andere good-practices ook te overwegen zijn in Katwijk?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Hoe functioneert de schuldhulpverlening (van toegang tot ondersteuning) naar oordeel van de inwoners, de professionals en de vindplaatsen?
 • Past de gemeente in de uitvoering van de schuldhulpverlening de werkzame bestanddelen zoals geformuleerd door kennisinstellingen en de NVVK toe?

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Hoe heeft de gemeente de uitvoering van de schuldhulpverlening, waaronder de toegang, vormgegeven?
 • Hoe gebruikt de gemeente de extra middelen welke door het rijk gedurende drie jaar beschikbaar zijn gesteld (€ 72 miljoen landelijk) om de toegang tot en effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening te verbeteren en de regiefunctie van het armoedebeleid te versterken?

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

 • Hoe is de bejegening van de cliënten bij de uitvoering van de schuldhulpverlening?

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

 • Welke resultaten zijn behaald en waar blijkt dat uit?

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Hoe gebruikt de gemeente de extra middelen welke door het rijk gedurende drie jaar beschikbaar zijn gesteld (€ 72 miljoen landelijk) om de toegang tot en effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening te verbeteren en de regiefunctie van het armoedebeleid te versterken?

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Laarbeek (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke kaders, richtlijnen en uitgangspunten hebben raad en college met elkaar afgesproken ten aanzien van een kwalitatief goede uitvoering van de schuldhulpverlening? En wat is de relatie van het beleid rond schuldhulpverlening met het gemeentelijk minima- en armoedebeleid?
 • Welke ambities, doelen, eisen (zoals ten aanzien van de in acht te nemen privacy) en bijbehorende effect- en prestatie-indicatoren heeft de gemeente daarbij opgesteld en zijn deze SMART geformuleerd?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Hoe worden de taken die bij de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten en LEVgroep zijn belegd gemonitord, geëvalueerd en op welke wijze vindt hierover terugkoppeling plaats aan de raad?

Evaluatie/onderzoek

 • Hoe worden de taken die bij de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten en LEVgroep zijn belegd gemonitord, geëvalueerd en op welke wijze vindt hierover terugkoppeling plaats aan de raad?

Informatievoorziening sturing

 • Wat zijn best practices op het gebied van schuldhulpverlening en zijn de gemeente en de betrokken organisaties ermee bekend?
 • Wat is de actuele situatie met betrekking tot:
 • de schuldenproblematiek in de gemeente Laarbeek (aantallen, type problematiek, ernst)?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Wat zijn best practices op het gebied van schuldhulpverlening en zijn de gemeente en de betrokken organisaties ermee bekend?
 • Wat is de actuele situatie met betrekking tot:
 • de schuldenproblematiek in de gemeente Laarbeek (aantallen, type problematiek, ernst)?

Informatievoorziening controle

 • Hoe worden de taken die bij de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten en LEVgroep zijn belegd gemonitord, geëvalueerd en op welke wijze vindt hierover terugkoppeling plaats aan de raad?
 • Hoe vindt verantwoording aan de gemeenteraad plaats over de resultaten van het beleid (en is dit tijdig, juist en volledig)?

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Welke taken heeft de gemeente bij de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten belegd en welke afspraken zijn hierover gemaakt?
 • Hoe is de samenwerking met de LEVgroep, woningbouwcorporaties, energieleveranciers, zorgverzekeraars en andere lokale maatschappelijke en kerkelijke organisaties geregeld?
 • Hoe is de vroegsignalering/preventieve aanpak, de Voorziening Kleine Schulden, het Maatwerkbudget, één regisseur, financieel dienstverlener ingericht en geïmplementeerd?
 • Is de (lokale en regionale) organisatie en aanpak rondom de schuldenproblematiek en schuldhulpverlening (inclusief de relatie tot de toegang en de relatie met de vrijwilligers) adequaat?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Is de (lokale en regionale) organisatie en aanpak rondom de schuldenproblematiek en schuldhulpverlening (inclusief de relatie tot de toegang en de relatie met de vrijwilligers) adequaat?
 • Wat is de actuele situatie met betrekking tot:
 • de schuldenproblematiek in de gemeente Laarbeek (aantallen, type problematiek, ernst)?
 • het gebruik van de diverse vormen van schuldhulpverlening, door welke instanties?
 • Worden de uitgangspunten van de schuldhulpverlening door elk van de betrokken instanties (goed) toegepast?
 • Wat zijn best practices op het gebied van schuldhulpverlening en zijn de gemeente en de betrokken organisaties ermee bekend?

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • Hoe is de samenwerking met de LEVgroep, woningbouwcorporaties, energieleveranciers, zorgverzekeraars en andere lokale maatschappelijke en kerkelijke organisaties geregeld?
 • In hoeverre is er sprake van een effectieve samenwerking bij de uitvoering van de schuldhulpverlening in de keten van (voorliggende) voorzieningen en organisaties?

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Welke instrumenten zet de gemeente in voor het doelgroepenbeleid? En worden de doelgroepen bediend?

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

 • Hoe is de vroegsignalering/preventieve aanpak, de Voorziening Kleine Schulden, het Maatwerkbudget, één regisseur, financieel dienstverlener ingericht en geïmplementeerd?

Preventie

 • Hoe is de vroegsignalering/preventieve aanpak, de Voorziening Kleine Schulden, het Maatwerkbudget, één regisseur, financieel dienstverlener ingericht en geïmplementeerd?

(Vroeg)signalering

 • Hoe is de vroegsignalering/preventieve aanpak, de Voorziening Kleine Schulden, het Maatwerkbudget, één regisseur, financieel dienstverlener ingericht en geïmplementeerd?

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

 • Worden de geformuleerde doelen en resultaten van de schuldhulpverlening behaald?

Resultaat schuldhulpverlening

 • Is de dienstverlening adequaat?
 • Worden de geformuleerde doelen en resultaten van de schuldhulpverlening behaald?

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Wat is het percentage van mensen dat na een traject weer terugkomt?

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Lansingerland (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Omvat het schulddienstverleningsbeleid adequate instrumenten om inwoners met schuldproblemen te bereiken?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Omvat het schulddienstverleningsbeleid adequate instrumenten om inwoners met schuldproblemen te bereiken?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Wordt schulddienstverlening adequaat uitgevoerd?
 • Hoeveel cliënten vallen gedurende het traject uit (uitval)? Hoeveel cliënten ronden het hele traject af en beginnen met een schone lei? Welke verklarende factoren zijn hiervoor aan te dragen?

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Omvat het schulddienstverleningsbeleid adequate instrumenten om inwoners met schuldproblemen te bereiken?
 • In hoeverre bereikt schulddienstverlening inwoners met schuldproblemen?

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

 • In hoeverre bereikt schulddienstverlening inwoners met schuldproblemen?

Resultaat schuldhulpverlening

 • In hoeverre bereikt schulddienstverlening inwoners met schuldproblemen?

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Hoeveel cliënten vallen gedurende het traject uit (uitval)? Hoeveel cliënten ronden het hele traject af en beginnen met een schone lei? Welke verklarende factoren zijn hiervoor aan te dragen?
 • In hoeverre draagt schulddienstverlening bij aan het verminderen van schuldproblemen?

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Neder-Betuwe (2020)

Wet- en regelgeving

 • Hadden en/of hebben de gemeente Neder-Betuwe en de maatschappelijkeorganisaties de wettelijke vrijheid om te bepalen of zij maatregelen nemen ten aanzien van inwoners met schuldenproblematiek vanwege het niet naleven van wet- en regelgeving?

Beleid(sdoelen)

 • Hadden en/of hebben de gemeente Neder-Betuwe en de maatschappelijke organisaties volgens hun eigen beleid de vrijheid om te bepalen of zij maatregelen nemen ten aanzien van inwoners met schuldenproblematiek vanwege het niet naleven van wet- en regelgeving?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Hadden en/of hebben de gemeente Neder-Betuwe en de maatschappelijkeorganisaties de wettelijke vrijheid om te bepalen of zij maatregelen nemen ten aanzien van inwoners met schuldenproblematiek vanwege het niet naleven van wet- en regelgeving?
 • Hadden en/of hebben de gemeente Neder-Betuwe en de maatschappelijke organisaties volgens hun eigen beleid de vrijheid om te bepalen of zij maatregelen nemen ten aanzien van inwoners met schuldenproblematiek vanwege het niet naleven van wet- en regelgeving?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Hadden en/of hebben professionals die in opdracht van de gemeente Neder-Betuwe en de professionals van de maatschappelijke organisaties werken de ruimte om hun eigen afwegingen te maken ten aanzien van inwoners met schuldenproblematiek vanwege het niet naleven van wet- en regelgeving?
 • Welke afwegingen maken professionals die in opdracht van de gemeente Neder-Betuwe en de professionals van de maatschappelijke organisaties werken ten aanzien van inwoners met schuldenproblematiek vanwege het niet naleven van wet- en regelgeving?

Betrokken partijen

 • Met welke vijf maatschappelijke organisaties hebben inwoners uit de gemeente Neder-Betuwe te maken op het moment dat zij zich melden vanwege schuldenproblematiek?

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

 • In hoeverre zijn de gemeente Neder-Betuwe en de maatschappelijke organisaties in staat door middel van vroeg signalering schuldenproblematiek op tijd aan te pakken?

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Hebben de gemeente Neder-Betuwe en de maatschappelijke organisaties bijgedragen aan sociaal-maatschappelijke en financiële gevolgen binnen het sociaal domein bij inwoners met schuldenproblematiek?
 • Wat waren de sociaal-maatschappelijke en financiële gevolgen van maatregelen die werden genomen door de gemeente Neder-Betuwe en de maatschappelijke organisaties binnen het sociaal domein?
 • Wat zouden de sociaal-maatschappelijke en financiële gevolgen voor de gemeente Neder- Betuwe en de maatschappelijke organisaties zijn, op het moment dat de maatregelen niet waren genomen?

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Nijkerk (2021)

Wet- en regelgeving

 • Wat is het beleid van de gemeente en hoe verhoudt zich dat tot landelijke wetgeving (Wgs) en adviezen (NVVK)?

Beleid(sdoelen)

 • Wat is het beleid van de gemeente en hoe verhoudt zich dat tot landelijke wetgeving (Wgs) en adviezen (NVVK)?
 • Welke doelen heeft de gemeente gesteld ten aanzien van schuldhulpverlening, te weten vroegsignalering, preventie, het oplossen of beheersen van schulden en nazorg?
 • Hoe heeft de gemeente de doelen uit het beleid vertaald naar de praktijk?
 • Hebben de corona-maatregelen invloed op het beleid en de aanpak van schuldhulpverlening in Nijkerk, en zo ja hoe?

Budget

 • Welke middelen stelt de gemeente ter beschikking en hoeveel besteedt zij aan de organisatie en uitvoering van schuldhulpverlening?

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Welke middelen stelt de gemeente ter beschikking en hoeveel besteedt zij aan de organisatie en uitvoering van schuldhulpverlening?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Hoe meet de gemeente of haar doelstellingen behaald worden?

Evaluatie/onderzoek

 • Hoe meet de gemeente of haar doelstellingen behaald worden?

Informatievoorziening sturing

 • Hoeveel inwoners worden bereikt met de schuldhulpverlening?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Hoeveel inwoners worden bereikt met de schuldhulpverlening?

Informatievoorziening controle

 • Informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van het beleid en zo ja, hoe?

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Hoe heeft de gemeente de doelen uit het beleid vertaald naar de praktijk?
 • Hoe heeft de gemeente de uitvoering van schuldhulpverlening - te weten vroegsignalering, preventie, het oplossen of beheersen van schulden en nazorg - vormgegeven en georganiseerd?
 • Heeft de gemeente en/of de uitvoerende organisatie (PLANgroep) afspraken gemaakt met de ketenpartners over uitvoering en verantwoording van de werkzaamheden?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Wachtlijsten en doorlooptijden: hoe lang duurt het voordat een inwoner met (dreigende) problematische schulden wordt geholpen en wat zijn de doorlooptijden vervolgens?
 • Hebben de corona-maatregelen invloed op het beleid en de aanpak van schuldhulpverlening in Nijkerk, en zo ja hoe?
 • Hoe leven de ketenpartners de afspraken na?
 • Klantperspectief: Wat zijn de ervaringen met de verschillende instrumenten van schuldhulpverlening?

Betrokken partijen

 • Wie zijn de ketenpartners bij de schuldhulpverlening in Nijkerk?

Samenwerking

 • Heeft de gemeente en/of de uitvoerende organisatie (PLANgroep) afspraken gemaakt met de ketenpartners over uitvoering en verantwoording van de werkzaamheden?
 • Hoe verloopt de afstemming tussen de ketenpartners?
 • Hoe leven de ketenpartners de afspraken na?

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Hoeveel inwoners worden bereikt met de schuldhulpverlening?

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

 • Welke doelen heeft de gemeente gesteld ten aanzien van schuldhulpverlening, te weten vroegsignalering, preventie, het oplossen of beheersen van schulden en nazorg?
 • Hoe heeft de gemeente de uitvoering van schuldhulpverlening - te weten vroegsignalering, preventie, het oplossen of beheersen van schulden en nazorg - vormgegeven en georganiseerd?
 • Welke resultaten zijn er inmiddels bij de gestelde doelen ten aanzien van schuldhulpverlening, te weten vroegsignalering, preventie, het oplossen of beheersen van schulden en nazorg?

(Vroeg)signalering

 • Welke doelen heeft de gemeente gesteld ten aanzien van schuldhulpverlening, te weten vroegsignalering, preventie, het oplossen of beheersen van schulden en nazorg?
 • Hoe heeft de gemeente de uitvoering van schuldhulpverlening - te weten vroegsignalering, preventie, het oplossen of beheersen van schulden en nazorg - vormgegeven en georganiseerd?
  • Welke resultaten zijn er inmiddels bij de gestelde doelen ten aanzien van schuldhulpverlening, te weten vroegsignalering, preventie, het oplossen of beheersen van schulden en nazorg?

Nazorg

 • Welke doelen heeft de gemeente gesteld ten aanzien van schuldhulpverlening, te weten vroegsignalering, preventie, het oplossen of beheersen van schulden en nazorg?
 • Hoe heeft de gemeente de uitvoering van schuldhulpverlening - te weten vroegsignalering, preventie, het oplossen of beheersen van schulden en nazorg - vormgegeven en georganiseerd?
 • Welke resultaten zijn er inmiddels bij de gestelde doelen ten aanzien van schuldhulpverlening, te weten vroegsignalering, preventie, het oplossen of beheersen van schulden en nazorg?

Prestaties schuldhulpverlening

 • Wachtlijsten en doorlooptijden: hoe lang duurt het voordat een inwoner met (dreigende) problematische schulden wordt geholpen en wat zijn de doorlooptijden vervolgens?

Resultaat schuldhulpverlening

 • Welke resultaten zijn er inmiddels bij de gestelde doelen ten aanzien van schuldhulpverlening, te weten vroegsignalering, preventie, het oplossen of beheersen van schulden en nazorg?
 • Wat is de ervaring van de ketenpartners over het bereiken van de gestelde doelen, en wat zijn daarin de succes- en faalfactoren?

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Klantperspectief: Wat zien de inwoners die een beroep doen op de schuldhulpverlening, en waar mogelijk schuldeisers, als succes- en faalfactoren voor effectieve schuldhulpverlening?

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Ooststellingwerf en Opsterland (2021)

Wet- en regelgeving

'- Wat is het geldende landelijke en lokale beleid voor schuldhulpverlening en is de uitvoering ingebed in het sociaal domein?

Beleid(sdoelen)

 • Wat is het geldende landelijke en lokale beleid voor schuldhulpverlening en is de uitvoering ingebed in het sociaal domein?
 • Hoe wordt het beleid aangepast aan veranderende situaties? Wordt daarbij ook rekening gehouden met ontwikkelingen in de schuldenproblematiek, bijvoorbeeld de positie van bijstandsontvangers, zzp’ers en dubbele inkomens?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Heeft de gemeente overzicht van de kosten van de schuldhulpverlening, zowel van de hulpverlening door de gemeente als door de Kredietbank Noord Nederland?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Heeft de gemeente overzicht van de aantallen hulpvragen, de afwijzingen met reden waarom, de in behandeling genomen hulpvragen?

Evaluatie/onderzoek

 • Is er inzicht in de oorzaken van schulden?

Informatievoorziening sturing

 • Heeft de gemeente overzicht van de aantallen hulpvragen, de afwijzingen met reden waarom, de in behandeling genomen hulpvragen?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Krijgt de raad tijdig, volledige en juiste informatie van het college om kaders te stellen en de uitvoering te controleren? Zoals wettelijk verplichte informatie, behaalde resultaten en evaluaties?

Informatievoorziening controle

 • Krijgt de raad tijdig, volledige en juiste informatie van het college om kaders te stellen en de uitvoering te controleren? Zoals wettelijk verplichte informatie, behaalde resultaten en evaluaties?
 • Heeft de gemeente overzicht van de aantallen hulpvragen, de afwijzingen met reden waarom, de in behandeling genomen hulpvragen?

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Wat is het geldende landelijke en lokale beleid voor schuldhulpverlening en is de uitvoering ingebed in het sociaal domein?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Op welke wijze is er aandacht voor gezinnen met inwonende, minderjarige kinderen?
 • Past de gemeente maatwerk toe waar nodig?
 • Wat is de rol van de budgetcoach?
 • Wat zijn de ervaringen van de hulpvragers met de schuldhulpverlening door de gemeente?
 • Is maatwerk mogelijk? Welke vrijheidsgraden worden gehanteerd? Is een beroep op de hardheidsclausule mogelijk?
 • Welke instrumenten zetten de gemeenten en hun samenwerkingspartners in?

Betrokken partijen

 • Met welke organisaties werkt de gemeente samen en hoe is deze samenwerking vormgegeven?

Samenwerking

 • Met welke organisaties werkt de gemeente samen en hoe is deze samenwerking vormgegeven?

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Is de schuldhulpverlening tijdig en eenvoudig toegankelijk voor iedere inwoner, ook (zzp-) ondernemers, of kunnen mensen tussen wal en schip vallen?
 • Hoe komen (potentiële) klanten op het spoor van schuldhulpverlening? Hoe is de het bekendheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid?

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

'- Op welke wijze is er aandacht voor gezinnen met inwonende, minderjarige kinderen?

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

 • Welke preventiemaatregelen neemt de gemeente ter voorkoming van de oorzaken van schulden? Welke resultaten worden hiermee behaald?

(Vroeg)signalering

 • Welke resultaten levert de eventuele vroeg-signalering met externe partijen op?

Nazorg

 • Hoe voorkomt de gemeente herhaling en welke nazorg verstrekt de gemeente daartoe? Zijn langetermijneffecten bekend?

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

 • Zijn de resultaten na 2015 beter dan daarvoor door de werking van gebiedsteams?
 • Welke resultaten levert de eventuele vroeg-signalering met externe partijen op?
 • Welke preventiemaatregelen neemt de gemeente ter voorkoming van de oorzaken van schulden? Welke resultaten worden hiermee behaald?

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Hoe voorkomt de gemeente herhaling en welke nazorg verstrekt de gemeente daartoe? Zijn langetermijneffecten bekend?

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Overbetuwe (2021)

Wet- en regelgeving

 • In hoeverre sluit het beleid aan op aanstaande wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening?

Beleid(sdoelen)

 • Wat zijn de beoogde doelen (effecten) van het gemeentelijke schuldhulpverleningsbeleid?
 • In hoeverre sluit het beleid aan op aanstaande wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening?
 • Is er sprake van een (heldere) samenhang tussen de beleidsdoelstellingen en de in het schuldhulpverleningsbeleid opgenomen activiteiten?
 • Is er sprake van beleid ten aanzien van vroegsignalering?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

 • Hoe wordt de gemeenteraad in staat gesteld de uitvoering te controleren? Waar blijkt dit uit?

Monitoring

 • Hoe is intern ambtelijk en bestuurlijk het toezicht op de naleving van de uitvoering ingericht? Waar blijkt dit uit?

Evaluatie/onderzoek

 • Hoe is intern ambtelijk en bestuurlijk het toezicht op de naleving van de uitvoering ingericht? Waar blijkt dit uit?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Is er sprake van een (heldere) samenhang tussen de beleidsdoelstellingen en de in het schuldhulpverleningsbeleid opgenomen activiteiten?
 • Hoe is aan de uitvoering daadwerkelijk vorm gegeven en wie zijn er mee belast? Waar blijkt dit uit?
 • Hoe is intern ambtelijk en bestuurlijk het toezicht op de naleving van de uitvoering ingericht? Waar blijkt dit uit?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • In hoeverre wordt het door de gemeenteraad vastgestelde beleid daadwerkelijk uitgevoerd? Waar blijkt dit uit?
 • Hoe wordt in de praktijk vorm gegeven aan schuldpreventie, vroegsignalering, curatie in de vorm van schuldregelingen (al dan niet met kwijtschelding) en nazorg?

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

 • Hoe wordt in de praktijk vorm gegeven aan schuldpreventie, vroegsignalering, curatie in de vorm van schuldregelingen (al dan niet met kwijtschelding) en nazorg?

(Vroeg)signalering

 • Is er sprake van beleid ten aanzien van vroegsignalering?
 • Hoe wordt in de praktijk vorm gegeven aan schuldpreventie, vroegsignalering, curatie in de vorm van schuldregelingen (al dan niet met kwijtschelding) en nazorg?

Nazorg

 • Hoe wordt in de praktijk vorm gegeven aan schuldpreventie, vroegsignalering, curatie in de vorm van schuldregelingen (al dan niet met kwijtschelding) en nazorg?

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Wat zijn de beoogde doelen (effecten) van het gemeentelijke schuldhulpverleningsbeleid?
 • Is er sprake van een effectief schuldhulpverleningsbeleid? Met andere woorden, in hoeverre worden de door de raad vastgestelde ambities concreet gehaald? Dat wil zeggen meetbaar, aantoonbaar. Wat is het bereik? Wat zijn de resultaten?

Efficiëntie schuldhulpverlening

 • Is er sprake van een doelmatig schuldhulpverleningsbeleid? Met andere woorden, in hoeverre is er sprake van een balans tussen de ingezette middelen (en lasten) en resultaten?

Purmerend en Beemster (2017)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Wat zijn de resultaten van het gemeentelijke beleid (uitstroom na 3 jaar, mogelijke uitspraken over effecten, kosten per instrument, kosten per traject, terugval, uitval en dergelijke)?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • In hoeverre zijn de landelijke ontwikkelingen qua aantallen mensen met problematische en risicovolle schulden ook van toepassing op Purmerend en Beemster?
 • Welke omgevingseffecten zijn van belang bij de schuldenproblematiek in Purmerend en Beemster (bijvoorbeeld: decentralisaties sociaal domein, veronderstelde toename psychosociale problematiek, afstemming en regie door gemeentelijke diensten)?

Informatievoorziening sturing

 • In hoeverre zijn de landelijke ontwikkelingen qua aantallen mensen met problematische en risicovolle schulden ook van toepassing op Purmerend en Beemster?
 • Welke omgevingseffecten zijn van belang bij de schuldenproblematiek in Purmerend en Beemster (bijvoorbeeld: decentralisaties sociaal domein, veronderstelde toename psychosociale problematiek, afstemming en regie door gemeentelijke diensten)?

Informatievoorziening kaderstelling

 • In hoeverre zijn de landelijke ontwikkelingen qua aantallen mensen met problematische en risicovolle schulden ook van toepassing op Purmerend en Beemster?
 • Welke omgevingseffecten zijn van belang bij de schuldenproblematiek in Purmerend en Beemster (bijvoorbeeld: decentralisaties sociaal domein, veronderstelde toename psychosociale problematiek, afstemming en regie door gemeentelijke diensten)?

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

-

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

 • Wat zijn de resultaten van het gemeentelijke beleid (uitstroom na 3 jaar, mogelijke uitspraken over effecten, kosten per instrument, kosten per traject, terugval, uitval en dergelijke)?

Resultaat schuldhulpverlening

 • Wat zijn de resultaten van het gemeentelijke beleid (uitstroom na 3 jaar, mogelijke uitspraken over effecten, kosten per instrument, kosten per traject, terugval, uitval en dergelijke)?

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Wat zijn de resultaten van het gemeentelijke beleid (uitstroom na 3 jaar, mogelijke uitspraken over effecten, kosten per instrument, kosten per traject, terugval, uitval en dergelijke)?
 • In hoeverre is het beleid effectief in het bereiken van inwoners met schuldproblemen?
 • In hoeverre is het beleid effectief in het voorkomen en verminderen van de schuldenproblematiek van inwoners?
 • Wat zijn de (oorzaken van) succes- en faalfactoren voor een effectieve integrale schuldhulpverlening in Purmerend en Beemster?

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Rotterdam (2017)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Is het schulddienstverleningsbeleid in opzet adequaat om inwoners met schuldproblemen te bereiken?
 • Is het schulddienstverleningsbeleid in opzet adequaat om schuldproblemen te verminderen?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Is het schulddienstverleningsbeleid in opzet adequaat om inwoners met schuldproblemen te bereiken?
 • Is het schulddienstverleningsbeleid in opzet adequaat om schuldproblemen te verminderen?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Wordt de schulddienstverlening adequaat uitgevoerd?
 • Wat zijn de ervaringen van burgers met schuldproblemen die hulp vragen van de gemeente?

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Is het schulddienstverleningsbeleid in opzet adequaat om inwoners met schuldproblemen te bereiken?
 • In hoeverre bereikt schulddienstverlening inwoners met schuldproblemen?

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

 • Wat zijn de resultaten van schulddienstverlening?

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Is het schulddienstverleningsbeleid in opzet adequaat om schuldproblemen te verminderen?
 • In hoeverre is te verwachten dat het schulddienstverleningsbeleid 2016-2019 effectief zal zijn, gelet op de uitkomsten van het onderzoek?

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Schagen (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Hoe is het beleid op het gebied van schuldhulpverlening tot stand gekomen en wie zijn daarbij betrokken?
 • Hoe is het beleid uitgewerkt in een Uitvoeringsplan?
 • Wat zijn aandachtspunten voor schuldhulpverlening in het nieuwe beleid?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Hoe heeft de raad zijn rollen op dit onderwerp vervuld? (kaderstellen, controleren / informatieverstrekking)
 • Wat ging goed en wat zijn aandachtspunten voor de raad?

Controlerende rol

 • Hoe heeft de raad zijn rollen op dit onderwerp vervuld? (kaderstellen, controleren / informatieverstrekking)
 • Wat ging goed en wat zijn aandachtspunten voor de raad?

Monitoring

 • Heeft de gemeente (regelmatig/tussentijds) vastgesteld in hoeverre de doelstellingen - de vier benoemde concrete resultaten - worden behaald? (o.a. prestatie-indicatoren, frequentie)

Evaluatie/onderzoek

 • Heeft de gemeente (regelmatig/tussentijds) vastgesteld in hoeverre de doelstellingen - de vier benoemde concrete resultaten - worden behaald? (o.a. prestatie-indicatoren, frequentie)

Informatievoorziening sturing

 • Heeft de gemeente (regelmatig/tussentijds) vastgesteld in hoeverre de doelstellingen - de vier benoemde concrete resultaten - worden behaald? (o.a. prestatie-indicatoren, frequentie)

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Heeft de gemeente (regelmatig/tussentijds) vastgesteld in hoeverre de doelstellingen - de vier benoemde concrete resultaten - worden behaald? (o.a. prestatie-indicatoren, frequentie)
 • Hoe is de raad hierover geïnformeerd?

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Hoe is het beleid uitgewerkt in een Uitvoeringsplan?

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

 • Zijn de beoogde doelen gehaald en waarom wel/niet?
 • Heeft de gemeente (regelmatig/tussentijds) vastgesteld in hoeverre de doelstellingen - de vier benoemde concrete resultaten - worden behaald? (o.a. prestatie-indicatoren, frequentie)

Resultaat schuldhulpverlening

 • Zijn de beoogde doelen gehaald en waarom wel/niet?
 • Heeft de gemeente (regelmatig/tussentijds) vastgesteld in hoeverre de doelstellingen - de vier benoemde concrete resultaten - worden behaald? (o.a. prestatie-indicatoren, frequentie)

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Zijn de beoogde doelen gehaald en waarom wel/niet?

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Súdwest-Fryslân (2017)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke normen kunnen geformuleerd worden ten aanzien van het proces van schuldhulpverlening (beleid en uitvoering)?
 • Hoe was het beleid, zoals beschreven in het vorige beleidsplan (2012-2016). Wat waren de doelstellingen?
 • Op welke punten is het nieuwe beleid gewijzigd ten opzichte van het vorige? Welke lessen zijn geleerd?
 • In hoeverre kan worden verwacht dat genomen (beleids-)maatregelen oplossingen bieden voor de problematiek van de praktijk?
 • In hoeverre zijn de doelstellingen van het beleid gehaald?
 • In hoeverre voldoen het gevoerde beleid en de uitvoering aan de geformuleerde nomen?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Welke kosten zijn gemoeid met schuldenproblematiek in de gemeente en
  hoe gaat de gemeente daarmee om?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Hoe is de daadwerkelijke schuldenproblematiek binnen de gemeente?

Evaluatie/onderzoek

 • Hoe is de daadwerkelijke schuldenproblematiek binnen de gemeente?

Informatievoorziening sturing

 • Hoe is de daadwerkelijke schuldenproblematiek binnen de gemeente?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Hoe is de daadwerkelijke schuldenproblematiek binnen de gemeente?

Informatievoorziening controle

 • Op welke wijze is en wordt de gemeenteraad geïnformeerd over behaalde resultaten en effecten?

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Welke normen kunnen geformuleerd worden ten aanzien van het proces van schuldhulpverlening (beleid en uitvoering)?
 • In hoeverre kan worden verwacht dat genomen (beleids-)maatregelen oplossingen bieden voor de problematiek van de praktijk?
 • In hoeverre voldoen het gevoerde beleid en de uitvoering aan de geformuleerde nomen?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Welke normen kunnen geformuleerd worden ten aanzien van het proces van schuldhulpverlening (beleid en uitvoering)?
 • Op welke manier verloopt in de praktijk de uitvoering van het beleid schuldhulpverlening door de gemeente?
 • Hoe ervaart de cliëntenraad WWB de uitvoering van het gemeentelijke beleid?
 • In hoeverre voldoen het gevoerde beleid en de uitvoering aan de geformuleerde nomen?

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

 • In hoeverre zijn de doelstellingen van het beleid gehaald?

Resultaat schuldhulpverlening

 • In hoeverre zijn de doelstellingen van het beleid gehaald?
 • Op welke wijze is en wordt de gemeenteraad geïnformeerd over behaalde resultaten en effecten?

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • In hoeverre kan worden verwacht dat genomen (beleids-)maatregelen oplossingen bieden voor de problematiek van de praktijk?
 • In hoeverre zijn de doelstellingen van het beleid gehaald?
 • Op welke wijze is en wordt de gemeenteraad geïnformeerd over behaalde resultaten en effecten?

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Tiel (2018)

Wet- en regelgeving

 • Voldoet het ‘Beleidsplan schuldhulpverlening 2018-2021’ aan de wettelijke eisen zoals beschreven in de Wgs?
 • Op welke wijze corresponderen de gestelde ambities en doelen met de kaders zoals deze door Rijk en gemeente zijn vastgesteld?

Beleid(sdoelen)

 • Zijn er heldere beleidsdoelen geformuleerd ten aanzien van de (inrichting rondom de) schuldhulpverlening?
 • Zijn er toetsbare beleidsdoelen geformuleerd ten aanzien van de uitvoering?
 • Voldoet het ‘Beleidsplan schuldhulpverlening 2018-2021’ aan de wettelijke eisen zoals beschreven in de Wgs?
 • Op welke wijze corresponderen de gestelde ambities en doelen met de kaders zoals deze door Rijk en gemeente zijn vastgesteld?
 • Zijn er toetsbare beleidsdoelen geformuleerd ten aanzien van de inrichting en uitvoering rondom schuldhulpverlening?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Zijn de vastgestelde prestatie indicatoren voldoende om de uitvoering adequaat te kunnen meten?

Evaluatie/onderzoek

 • Zijn de vastgestelde prestatie indicatoren voldoende om de uitvoering adequaat te kunnen meten?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Op welke wijze wordt vorm gegeven aan de samenwerking met en aangesloten op het uitvoeringsprogramma van Welzijn next level 2017-2019?
 • Hoe wordt de inzet op vroegsignalering en preventie vormgegeven, gerelateerd aan de doelen?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Op welke wijze draagt het beleid van de gemeente Tiel bij aan preventie en toegang tot schuldhulpverlening en ondersteuning van mensen met schulden?

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • Op welke wijze wordt vorm gegeven aan de samenwerking met en aangesloten op het uitvoeringsprogramma van Welzijn next level 2017-2019?

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Op welke wijze draagt het beleid van de gemeente Tiel bij aan preventie en toegang tot schuldhulpverlening en ondersteuning van mensen met schulden?

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

 • Hoe wordt de inzet op vroegsignalering en preventie vormgegeven, gerelateerd aan de doelen?
 • Op welke wijze draagt het beleid van de gemeente Tiel bij aan preventie en toegang tot schuldhulpverlening en ondersteuning van mensen met schulden?

(Vroeg)signalering

 • Hoe wordt de inzet op vroegsignalering en preventie vormgegeven, gerelateerd aan de doelen?

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Venlo (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welk beleid voert de gemeente uit voor preventie van schuldhulpverlening en vroegsignalering?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Welke factoren en omstandigheden spelen een rol in de kosten van de schuldhulpverlening en vooral in de kosten van de bewindvoering?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Is de raad door het College betrokken bij kaderstelling van het beleid inzake armoede en schuldhulpverlening?

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Zijn gegevens over de instroom, tussentijdse uitstroom en definitieve uitstroom in de schuldhulpverlening in de gemeente voorhanden en waar wijzen analyses hiervan op?
 • Indien geen gegevens voorhanden zijn, welke gegevens zijn nodig en is het voor de gemeente mogelijk om dergelijke gegevens te verkrijgen of te verzamelen?

Evaluatie/onderzoek

 • Zijn gegevens over de instroom, tussentijdse uitstroom en definitieve uitstroom in de schuldhulpverlening in de gemeente voorhanden en waar wijzen analyses hiervan op?
 • Indien geen gegevens voorhanden zijn, welke gegevens zijn nodig en is het voor de gemeente mogelijk om dergelijke gegevens te verkrijgen of te verzamelen?

Informatievoorziening sturing

 • Zijn gegevens over de instroom, tussentijdse uitstroom en definitieve uitstroom in de schuldhulpverlening in de gemeente voorhanden en waar wijzen analyses hiervan op?
 • Indien geen gegevens voorhanden zijn, welke gegevens zijn nodig en is het voor de gemeente mogelijk om dergelijke gegevens te verkrijgen of te verzamelen?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Zijn gegevens over de instroom, tussentijdse uitstroom en definitieve uitstroom in de schuldhulpverlening in de gemeente voorhanden en waar wijzen analyses hiervan op?
 • Indien geen gegevens voorhanden zijn, welke gegevens zijn nodig en is het voor de gemeente mogelijk om dergelijke gegevens te verkrijgen of te verzamelen?

Informatievoorziening controle

 • Zijn gegevens over de instroom, tussentijdse uitstroom en definitieve uitstroom in de schuldhulpverlening in de gemeente voorhanden en waar wijzen analyses hiervan op?
 • Indien geen gegevens voorhanden zijn, welke gegevens zijn nodig en is het voor de gemeente mogelijk om dergelijke gegevens te verkrijgen of te verzamelen?
 • Is de Raad geïnformeerd over voortgang van uitvoering en resultaten van het schuldhulpverleningsbeleid?

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Hoe is de schuldhulpverlening in Venlo georganiseerd en wat zijn de hoofdkenmerken van het proces van schuldhulpverlening?
 • Wie bepaalt op basis waarvan of er doorverwijzing plaatsvindt, en is dit effectief en efficiënt georganiseerd?
 • Is de procedure van schuldhulpverlening toegankelijk ingericht voor burgers?
 • Wat is de aanpak en rol van PLANgroep en werkt deze effectief en efficiënt?
 • Is het mogelijk om deze uitbesteding af te zetten tegen de alternatieven ‘zelf doen door de gemeente’ en onderbrengen bij een andere externe partij?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Wat is de aanpak en rol van PLANgroep en werkt deze effectief en efficiënt?
 • Hoe verloopt het gehele proces van schuldhulpverlening overziend in de praktijk, en op welke onderdelen zijn verbeterpunten aan te geven, i.c. is effectiviteits- en efficiencywinst te boeken?
 • Welke activiteiten voor preventie en vroegsignalering worden op basis van het beleid uitgevoerd?
 • Hoe beoordelen gemeente en externe organisaties het verloop, de resultaten en de samenwerking bij preventie en vroegsignalering?

Betrokken partijen

 • Welke organisaties zijn daarbij betrokken en wat zijn de (samenwerkings)afspraken?

Samenwerking

 • Hoe is de afstemming tussen de gemeentelijke klantadviseurs enerzijds en de rechtmatigheidscoaches en de wijkteams anderzijds?
 • Hoe is de relatie tussen de gemeentelijke klantadviseurs en PLANgroep?
 • Welke organisaties zijn daarbij betrokken en wat zijn de (samenwerkings)afspraken?
 • Hoe beoordelen gemeente en externe organisaties het verloop, de resultaten en de samenwerking bij preventie en vroegsignalering?

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Wie bepaalt op basis waarvan of er doorverwijzing plaatsvindt, en is dit effectief en efficiënt georganiseerd?
 • Is de procedure van schuldhulpverlening toegankelijk ingericht voor burgers?
 • (Indien gegevens voorhanden zijn) Bij welke groepen inwoners is de problematiek in sterkere mate aanwijsbaar; welke risicogroepen zijn hierin te onderscheiden, waar zijn ze te vinden, hoe kun je ze bereiken?

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • (Indien gegevens voorhanden zijn) Bij welke groepen inwoners is de problematiek in sterkere mate aanwijsbaar; welke risicogroepen zijn hierin te onderscheiden, waar zijn ze te vinden, hoe kun je ze bereiken?

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

 • Welk beleid voert de gemeente uit voor preventie van schuldhulpverlening en vroegsignalering?
 • Welke activiteiten voor preventie en vroegsignalering worden op basis van het beleid uitgevoerd?
 • Zijn er resultaten aan te geven van de aanpak van preventie en vroegsignalering?
 • Hoe beoordelen gemeente en externe organisaties het verloop, de resultaten en de samenwerking bij preventie en vroegsignalering?
 • Hoe verloopt, het geheel overziend, de preventie en vroegsignalering van schuldhulpverlening in de praktijk, en op welke onderdelen zijn verbeterpunten aan te geven, i.c. is effectiviteits- en efficiencywinst te boeken?

(Vroeg)signalering

 • Welk beleid voert de gemeente uit voor preventie van schuldhulpverlening en vroegsignalering?
 • Welke activiteiten voor preventie en vroegsignalering worden op basis van het beleid uitgevoerd?
 • Zijn er resultaten aan te geven van de aanpak van preventie en vroegsignalering?
 • Hoe beoordelen gemeente en externe organisaties het verloop, de resultaten en de samenwerking bij preventie en vroegsignalering?
 • Hoe verloopt, het geheel overziend, de preventie en vroegsignalering van schuldhulpverlening in de praktijk, en op welke onderdelen zijn verbeterpunten aan te geven, i.c. is effectiviteits- en efficiencywinst te boeken?

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

 • Zijn er resultaten aan te geven van de aanpak van preventie en vroegsignalering?
 • Hoe beoordelen gemeente en externe organisaties het verloop, de resultaten en de samenwerking bij preventie en vroegsignalering?

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Wie bepaalt op basis waarvan of er doorverwijzing plaatsvindt, en is dit effectief en efficiënt georganiseerd?
 • Wat is de aanpak en rol van PLANgroep en werkt deze effectief en efficiënt?
 • Hoe verloopt het gehele proces van schuldhulpverlening overziend in de praktijk, en op welke onderdelen zijn verbeterpunten aan te geven, i.c. is effectiviteits- en efficiencywinst te boeken?
 • Hoe verloopt, het geheel overziend, de preventie en vroegsignalering van schuldhulpverlening in de praktijk, en op welke onderdelen zijn verbeterpunten aan te geven, i.c. is effectiviteits- en efficiencywinst te boeken?

Efficiëntie schuldhulpverlening

 • Wie bepaalt op basis waarvan of er doorverwijzing plaatsvindt, en is dit effectief en efficiënt georganiseerd?
 • Wat is de aanpak en rol van PLANgroep en werkt deze effectief en efficiënt?
 • Is het mogelijk om deze uitbesteding af te zetten tegen de alternatieven ‘zelf doen door de gemeente’ en onderbrengen bij een andere externe partij?
 • Hoe verloopt het gehele proces van schuldhulpverlening overziend in de praktijk, en op welke onderdelen zijn verbeterpunten aan te geven, i.c. is effectiviteits- en efficiencywinst te boeken?
 • Hoe verloopt, het geheel overziend, de preventie en vroegsignalering van schuldhulpverlening in de praktijk, en op welke onderdelen zijn verbeterpunten aan te geven, i.c. is effectiviteits- en efficiencywinst te boeken?

Voorst (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

-

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Zaltbommel (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Wat is het gemeentelijk beleid zoals beschreven in het beleidsplan (2018-2022). Wat zijn de doelstellingen?
 • In hoeverre kan worden verwacht dat genomen (beleids)maatregelen oplossingen bieden voor de problematiek van de praktijk?
 • In hoeverre zijn de doelstellingen van het beleid gehaald?
 • In hoeverre worden daarbij de drie geformuleerde pijlers en de doelstellingen daarvan ingevuld?
 • In hoeverre is in het beleid sprake van een integraal beleid?
 • Welk beleid heeft de gemeente voor preventie van schuldhulpverlening en vroegsignalering?

Budget

 • Welke kosten zijn gemoeid met schuldenproblematiek in de gemeente en hoe gaat de gemeente daarmee om?
 • Welke factoren en omstandigheden spelen een rol in de kosten van de schuldhulpverlening (waaronder mogelijke maatwerktrajecten en kosten bewindvoering)?

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Welke kosten zijn gemoeid met schuldenproblematiek in de gemeente en hoe gaat de gemeente daarmee om?
 • Welke factoren en omstandigheden spelen een rol in de kosten van de schuldhulpverlening (waaronder mogelijke maatwerktrajecten en kosten bewindvoering)?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Is de raad door het College betrokken bij kaderstelling van het beleid inzake armoede en schuldhulpverlening?

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Zijn er resultaten aan te geven van de aanpak van preventie en vroegsignalering?
 • Zijn gegevens over de instroom, tussentijdse uitstroom en definitieve uitstroom in de schuldhulpverlening in de gemeente voorhanden en waar wijzen analyses hiervan op?
 • (indien gegevens voorhanden zijn) bij welke groepen inwoners is de problematiek in sterkere mate aanwijsbaar; welke risicogroepen zijn hierin te onderscheiden, waar zijn ze te vinden, hoe kun je ze bereiken?
 • Indien geen gegevens voorhanden zijn, welke gegevens zijn nodig en is het voor de gemeente mogelijk om dergelijke gegevens te verkrijgen of te verzamelen?

Evaluatie/onderzoek

 • Zijn er resultaten aan te geven van de aanpak van preventie en vroegsignalering?
 • zijn gegevens over de instroom, tussentijdse uitstroom en definitieve uitstroom in de schuldhulpverlening in de gemeente voorhanden en waar wijzen analyses hiervan op?
 • (indien gegevens voorhanden zijn) bij welke groepen inwoners is de problematiek in sterkere mate aanwijsbaar; welke risicogroepen zijn hierin te onderscheiden, waar zijn ze te vinden, hoe kun je ze bereiken?
 • Indien geen gegevens voorhanden zijn, welke gegevens zijn nodig en is het voor de gemeente mogelijk om dergelijke gegevens te verkrijgen of te verzamelen?

Informatievoorziening sturing

 • Zijn gegevens over de instroom, tussentijdse uitstroom en definitieve uitstroom in de schuldhulpverlening in de gemeente voorhanden en waar wijzen analyses hiervan op?
 • (indien gegevens voorhanden zijn) bij welke groepen inwoners is de problematiek in sterkere mate aanwijsbaar; welke risicogroepen zijn hierin te onderscheiden, waar zijn ze te vinden, hoe kun je ze bereiken?
 • Indien geen gegevens voorhanden zijn, welke gegevens zijn nodig en is het voor de gemeente mogelijk om dergelijke gegevens te verkrijgen of te verzamelen?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Zijn gegevens over de instroom, tussentijdse uitstroom en definitieve uitstroom in de schuldhulpverlening in de gemeente voorhanden en waar wijzen analyses hiervan op?
 • (indien gegevens voorhanden zijn) bij welke groepen inwoners is de problematiek in sterkere mate aanwijsbaar; welke risicogroepen zijn hierin te onderscheiden, waar zijn ze te vinden, hoe kun je ze bereiken?
 • Indien geen gegevens voorhanden zijn, welke gegevens zijn nodig en is het voor de gemeente mogelijk om dergelijke gegevens te verkrijgen of te verzamelen?

Informatievoorziening controle

 • Zijn gegevens over de instroom, tussentijdse uitstroom en definitieve uitstroom in de schuldhulpverlening in de gemeente voorhanden en waar wijzen analyses hiervan op?
 • (indien gegevens voorhanden zijn) bij welke groepen inwoners is de problematiek in sterkere mate aanwijsbaar; welke risicogroepen zijn hierin te onderscheiden, waar zijn ze te vinden, hoe kun je ze bereiken?
 • Indien geen gegevens voorhanden zijn, welke gegevens zijn nodig en is het voor de gemeente mogelijk om dergelijke gegevens te verkrijgen of te verzamelen?
 • Op welke wijze is en wordt de gemeenteraad geïnformeerd over behaalde resultaten en effecten?
 • Is de Raad geïnformeerd over voortgang van uitvoering en resultaten van het schuldhulpverleningsbeleid?

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Hoe is de schuldhulpverlening in Zaltbommel (in samenwerking met Bommelerwaard) georganiseerd en wat zijn de hoofdkenmerken van het proces van schuldhulpverlening?
 • Welke organisaties zijn betrokken bij preventie en vroegsignalering en wat zijn de (samenwerkings)afspraken?
 • Wie bepaalt op basis waarvan of er doorverwijzing plaatsvindt, en is dit effectief en efficiënt georganiseerd?

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Hoe is de daadwerkelijke schuldenproblematiek binnen de gemeente?
 • In hoeverre spelen specifieke contextuele factoren of omstandigheden hierin een rol, waaronder corona?
 • In hoeverre kan worden verwacht dat genomen (beleids)maatregelen oplossingen bieden voor de problematiek van de praktijk?
 • Op welke manier verloopt in de praktijk de uitvoering van het beleid schuldhulpverlening door de gemeente?
 • Is in de uitvoering sprake van een integrale schuldhulpverlening?
 • Hoe ervaren de cliënten en maatschappelijke partners de uitvoering van het gemeentelijke beleid?

Betrokken partijen

 • Welke organisaties zijn betrokken bij preventie en vroegsignalering en wat zijn de (samenwerkings)afspraken?

Samenwerking

 • Hoe is de afstemming tussen de gemeentelijke klantadviseurs enerzijds en andere in- terne of externe betrokkenen anderzijds?
 • Welke organisaties zijn betrokken bij preventie en vroegsignalering en wat zijn de (samenwerkings)afspraken?
 • Hoe beoordelen gemeente en externe organisaties het verloop, de resultaten en de samenwerking bij preventie en vroegsignalering?

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Is de procedure van schuldhulpverlening toegankelijk ingericht voor burgers; is er sprake van een verbeterde toegang?
 • Worden de onderscheiden doelgroepen bereikt?
 • (Indien gegevens voorhanden zijn) bij welke groepen inwoners is de problematiek in sterkere mate aanwijsbaar; welke risicogroepen zijn hierin te onderscheiden, waar zijn ze te vinden, hoe kun je ze bereiken?

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Worden de onderscheiden doelgroepen bereikt?
 • (Indien gegevens voorhanden zijn) bij welke groepen inwoners is de problematiek in sterkere mate aanwijsbaar; welke risicogroepen zijn hierin te onderscheiden, waar zijn ze te vinden, hoe kun je ze bereiken?

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

 • Welk beleid heeft de gemeente voor preventie van schuldhulpverlening en vroegsignalering?
 • Hoe effectief is het preventieve deel van het beleid? En (hoe) kan het beter?
 • Welke activiteiten voor preventie en vroegsignalering worden op basis van dit beleid uitgevoerd?
 • Welke organisaties zijn betrokken bij preventie en vroegsignalering en wat zijn de (samenwerkings)afspraken?
 • Zijn er resultaten aan te geven van de aanpak van preventie en vroegsignalering?
 • Hoe beoordelen gemeente en externe organisaties het verloop, de resultaten en de samenwerking bij preventie en vroegsignalering?
 • Hoe verloopt, het geheel overziend, de preventie en vroegsignalering van schuldhulpverlening in de praktijk, en op welke onderdelen zijn verbeterpunten aan te geven, i.c. is effectiviteits- en efficiencywinst te boeken?

(Vroeg)signalering

 • Welk beleid heeft de gemeente voor preventie van schuldhulpverlening en vroegsignalering?
 • Hoe effectief is het preventieve deel van het beleid? En (hoe) kan het beter?
 • Welke activiteiten voor preventie en vroegsignalering worden op basis van dit beleid uitgevoerd?
 • Welke organisaties zijn betrokken bij preventie en vroegsignalering en wat zijn de (samenwerkings)afspraken?
 • Zijn er resultaten aan te geven van de aanpak van preventie en vroegsignalering?
 • Hoe beoordelen gemeente en externe organisaties het verloop, de resultaten en de samenwerking bij preventie en vroegsignalering?
 • Hoe verloopt, het geheel overziend, de preventie en vroegsignalering van schuldhulpverlening in de praktijk, en op welke onderdelen zijn verbeterpunten aan te geven, i.c. is effectiviteits- en efficiencywinst te boeken?

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

 • In hoeverre zijn de doelstellingen van het beleid gehaald?

Resultaat schuldhulpverlening

 • In hoeverre zijn de doelstellingen van het beleid gehaald?
 • Hoe beoordelen gemeente en externe organisaties het verloop, de resultaten en de samenwerking bij preventie en vroegsignalering?

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • In hoeverre zijn de doelstellingen van het beleid gehaald?
 • Hoe effectief is het preventieve deel van het beleid? En (hoe) kan het beter?
 • Wie bepaalt op basis waarvan of er doorverwijzing plaatsvindt, en is dit effectief en efficiënt georganiseerd?
 • Hoe verloopt, het geheel overziend, de preventie en vroegsignalering van schuldhulpverlening in de praktijk, en op welke onderdelen zijn verbeterpunten aan te geven, i.c. is effectiviteits- en efficiencywinst te boeken?

Efficiëntie schuldhulpverlening

 • Wie bepaalt op basis waarvan of er doorverwijzing plaatsvindt, en is dit effectief en efficiënt georganiseerd?
 • Hoe verloopt, het geheel overziend, de preventie en vroegsignalering van schuldhulpverlening in de praktijk, en op welke onderdelen zijn verbeterpunten aan te geven, i.c. is effectiviteits- en efficiencywinst te boeken?

Zwolle (2016)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

-

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.