Metadossier Schuldhelpverlening

Uitkomsten

Exporteer als CSV

Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal (2016)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Van het nieuwe integrale beleidskader kan afgeleid worden welke beleidsinformatie de gemeenteraad nodig heeft om te beoordelen of de schulddienstverlening door de Stadsbank Oost Nederland bijdraagt aan het bereiken van de lokale ambities.
 • Ontwikkei integraal sociaal beleid. De nieuwe integrale beleidsplannen voor de komende vier jaar dienen de ambitie (integratie met het sociaal beleid) en de praktijk (geïntegreerde schulddienstverlening) met elkaar in verband te brengen.
 • De integraliteit moet in meerdere opzichten worden opgenomen: in de keten van preventie tot nazorg, de financiële en sociale problematiek in onderlinge samenhang, informele en formele hulpverlening op elkaar afstemmen en de rol en functie van de Stadsbank Oost Nederland ten opzichte van andere ketenpartners helder formuleren.
 • De gemeenteraad heeft de verantwoordelijkheid voor de integratie van ambitie en praktijk van schulddienstverlening bij het maken van de nieuwe beleidsplannen. In navolging van aanbevelingen van de Transitiecommissie Sociaal Domein, kunnen gemeenteraden daarin eveneens keuzes maken over wat goede en passende schulddienstverlening is en welke (kwaliteits-)criteria daarbij horen.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • De gemeenteraad heeft de verantwoordelijkheid voor de integratie van ambitie en praktijk van schulddienstverlening bij het maken van de nieuwe beleidsplannen. In navolging van aanbevelingen van de Transitiecommissie Sociaal Domein, kunnen gemeenteraden daarin eveneens keuzes maken over wat goede en passende schulddienstverlening is en welke (kwaliteits-)criteria daarbij horen.

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Monitor de klanttevredenheid over schulddienstverlening en vraag als gemeenteraad om duidelijke beleidsinformatie over de mate waarin de financiële weerbaarheid en de eigen kracht van huishoudens wordt versterkt. Formuleer hierbij heldere prestatieafspraken.

Evaluatie/onderzoek

 • Om het probleem van strijdige verantwoordelijkheden te ondervangen kan ook een verkenning worden uitgevoerd naar andere vormen van samenwerking dan de gemeenschappelijke regeling, bijvoorbeeld een vorm waarin de wethouder niet noodzakelijkerwijs deel uitmaakt van het bestuur.
 • Vraag meer inzicht in de doelgroep. Om de effectiviteit van het schulddienstverleningsbeleid te vergroten is meer inzicht noodzakelijk in de omvang van de problematiek en de bereikbaarheid van de doelgroep. Uit landelijk onderzoek in 2015 bleek 15,7% van alle Nederlandse huishoudens tot de huishoudens met 'onzichtbare problematische schulden' te behoren: zij hebben risicovolle schulden of problematische schulden zonder dat zij formele schulddienstverlening ontvangen. De vraag is hoe omvangrijk de doelgroep tegenwoordig in het eigen gebied is, welk deel gebruik maakt van formele schulddienstverlening en waarom een (groot) deel van de doelgroep geen gebruik maakt van de formele schulddienstverlening.
 • Enschede (aanvullend):
 • De rekenkamercommissie adviseert de omvang van de doelgroep (inwoners met problematische schulden), het deel van deze groep dat niet bekend is bij de schulddienstverlening en de bereikbaarheid van deze groep in kaart te brengen.

Informatievoorziening sturing

 • Draag de Stadsbank Oost Nederland op om zowel beleidsinformatie als bedrijfsvoeringsinformatie te verstrekken.
 • Vraag meer inzicht in de doelgroep. Om de effectiviteit van het schulddienstverleningsbeleid te vergroten is meer inzicht noodzakelijk in de omvang van de problematiek en de bereikbaarheid van de doelgroep. Uit landelijk onderzoek in 2015 bleek 15,7% van alle Nederlandse huishoudens tot de huishoudens met 'onzichtbare problematische schulden' te behoren: zij hebben risicovolle schulden of problematische schulden zonder dat zij formele schulddienstverlening ontvangen. De vraag is hoe omvangrijk de doelgroep tegenwoordig in het eigen gebied is, welk deel gebruik maakt van formele schulddienstverlening en waarom een (groot) deel van de doelgroep geen gebruik maakt van de formele schulddienstverlening.
 • Enschede (aanvullend):
 • De rekenkamercommissie adviseert de omvang van de doelgroep (inwoners met problematische schulden), het deel van deze groep dat niet bekend is bij de schulddienstverlening en de bereikbaarheid van deze groep in kaart te brengen.

Informatievoorziening kaderstelling

-Vraag meer inzicht in de doelgroep. Om de effectiviteit van het schulddienstverleningsbeleid te vergroten is meer inzicht noodzakelijk in de omvang van de problematiek en de bereikbaarheid van de doelgroep. Uit landelijk onderzoek in 2015 bleek 15,7% van alle Nederlandse huishoudens tot de huishoudens met 'onzichtbare problematische schulden' te behoren: zij hebben risicovolle schulden of problematische schulden zonder dat zij formele schulddienstverlening ontvangen. De vraag is hoe omvangrijk de doelgroep tegenwoordig in het eigen gebied is, welk deel gebruik maakt van formele schulddienstverlening en waarom een (groot) deel van de doelgroep geen gebruik maakt van de formele schulddienstverlening.

 • Enschede (aanvullend):
 • De rekenkamercommissie adviseert de omvang van de doelgroep (inwoners met problematische schulden), het deel van deze groep dat niet bekend is bij de schulddienstverlening en de bereikbaarheid van deze groep in kaart te brengen.

Informatievoorziening controle

 • Draag de Stadsbank Oost Nederland op om zowel beleidsinformatie als bedrijfsvoeringsinformatie te verstrekken.
 • Van het nieuwe integrale beleidskader kan afgeleid worden welke beleidsinformatie de gemeenteraad nodig heeft om te beoordelen of de schulddienstverlening door de Stadsbank Oost Nederland bijdraagt aan het bereiken van de lokale ambities.
 • Monitor de klanttevredenheid over schulddienstverlening en vraag als gemeenteraad om duidelijke beleidsinformatie over de mate waarin de financiële weerbaarheid en de eigen kracht van huishoudens wordt versterkt. Formuleer hierbij heldere prestatieafspraken.
 • De gemeenteraad kan naast de gebruikelijke beleidsrapportages ook actief signalen uitlokken en in het debat betrekken, zoals van cliëntvertegenwoordiging of adviesraden en burgerpanels. Ook kunnen raadsleden en bestuurders de praktijk leren kennen door af en toe mee te draaien in een sociaal wijkteam of door het houden van spreekuur.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Scheid de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer in het college. Maak onderscheid tussen het opdrachtgeverschap en het opdrachtnemerschap van de Stadsbank Oost Nederland door binnen het college van B&W de verantwoordelijkheden neer te leggen bij verschillende wethouders.
 • Om het probleem van strijdige verantwoordelijkheden te ondervangen kan ook een verkenning worden uitgevoerd naar andere vormen van samenwerking dan de gemeenschappelijke regeling, bijvoorbeeld een vorm waarin de wethouder niet noodzakelijkerwijs deel uitmaakt van het bestuur.
 • Geef de Stadsbank Oost Nederland meer beleidsruimte. Om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken moet de Stadsbank Oost Nederland meer ruimte krijgen om maatwerk te leveren. De volgende opties scheppen meer ruimte:
 • Oprekken van de recidivebepalingen.
 • Ontwikkelen van arrangementen voor huishoudens die (nog) niet in aanmerking komen voor een schuldenregeling.
 • Vroeg-signalering en preventie verbeteren door het trainen van eerstelijns sociaal (wijk)teams in het herkennen van schuldenproblematiek en in motiverende gespreksvoering, preventie op scholen, het trainen van docenten en samenwerking met werkgevers.
 • Een nazorg traject om te voorkomen dat mensen na afloop van schulddienstverlening terugvallen in oud gedrag.
 • Investeren in de ketensamenwerking van de Stadsbank Oost Nederland met andere ketenpartners door ontmoetingen en onderlinge afspraken bijvoorbeeld in de vorm van een armoedepact.
 • Binnen het bekostigingsmodel van de Stadsbank Oost Nederland zou het mogelijk moeten zijn om cliënten individueel maatwerk te bieden en vroeg-signalering en preventie toe te passen.
 • Bied vrijwilligers meer en betere ondersteuning. Zoals we zagen is de Stadsbank Oost Nederland bij de ondersteuning en begeleiding van de gedragsverandering om te komen tot financiële weerbaarheid aangewezen op ketenpartners. De begeleiding en ondersteuning van ketenpartners, met name die partners waar vrijwilligers worden ingezet, vergt extra (financiële) ruimte. Financieel kunnen gemeenten ondersteuning geven door een subsidie te verlenen in de directe kosten die verbonden zijn aan de hulpverlening, zoals het lidmaatschap van de landelijke organisatie Schuldhulpmaatje en opleidingskosten. Daarnaast kunnen zowel de gemeenten als de Stadsbank Oost Nederland het vrijwilligerswerk erkennen en waarderen, om uitval van vrijwilligers te voorkomen. Goede bereikbaarheid van de consulenten van de Stadsbank Oost Nederland voor vrijwilligers in het geval van complexe problemen van cliënten is eveneens belangrijk.
 • Enschede (aanvullend):
 • De rekenkamercommissie adviseert om het voorzitterschap van het Stadsbank Oost Nederland-bestuur niet neer te leggen bij de portefeuillehouder, maar andere mogelijkheden te verkennen.
 • De rekenkamercommissie adviseert, naar voorbeeld van de gemeente Oldenzaal, het dienstverleningspakket van de Stadsbank voor Enschedese inwoners uit te breiden met preventie en vroeg-signalering. Ook adviseert de rekenkamercommissie het pakket voor Enschede uit te breiden met een nazorgtraject.

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • Geef de Stadsbank Oost Nederland meer beleidsruimte. Om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken moet de Stadsbank Oost Nederland meer ruimte krijgen om maatwerk te leveren. De volgende opties scheppen meer ruimte:
 • Investeren in de ketensamenwerking van de Stadsbank Oost Nederland met andere ketenpartners door ontmoetingen en onderlinge afspraken bijvoorbeeld in de vorm van een armoedepact.

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Enschede (aanvullend):
 • De rekenkamercommissie adviseert de omvang van de doelgroep (inwoners met problematische schulden), het deel van deze groep dat niet bekend is bij de schulddienstverlening en de bereikbaarheid van deze groep in kaart te brengen.

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

 • Geef de Stadsbank Oost Nederland meer beleidsruimte. Om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken moet de Stadsbank Oost Nederland meer ruimte krijgen om maatwerk te leveren. De volgende opties scheppen meer ruimte:
 • Vroeg-signalering en preventie verbeteren door het trainen van eerstelijns sociaal (wijk)teams in het herkennen van schuldenproblematiek en in motiverende gespreksvoering, preventie op scholen, het trainen van docenten en samenwerking met werkgevers.
 • Binnen het bekostigingsmodel van de Stadsbank Oost Nederland zou het mogelijk moeten zijn om cliënten individueel maatwerk te bieden en vroeg-signalering en preventie toe te passen.
 • Enschede (aanvullend):
 • De rekenkamercommissie adviseert, naar voorbeeld van de gemeente Oldenzaal, het dienstverleningspakket van de Stadsbank voor Enschedese inwoners uit te breiden met preventie en vroeg-signalering. Ook adviseert de rekenkamercommissie het pakket voor Enschede uit te breiden met een nazorgtraject.

(Vroeg)signalering

 • Geef de Stadsbank Oost Nederland meer beleidsruimte. Om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken moet de Stadsbank Oost Nederland meer ruimte krijgen om maatwerk te leveren. De volgende opties scheppen meer ruimte:* Vroeg-signalering en preventie verbeteren door het trainen van eerstelijns sociaal (wijk)teams in het herkennen van schuldenproblematiek en in motiverende gespreksvoering, preventie op scholen, het trainen van docenten en samenwerking met werkgevers.
 • Binnen het bekostigingsmodel van de Stadsbank Oost Nederland zou het mogelijk moeten zijn om cliënten individueel maatwerk te bieden en vroeg-signalering en preventie toe te passen.
 • Enschede (aanvullend):
 • De rekenkamercommissie adviseert, naar voorbeeld van de gemeente Oldenzaal, het dienstverleningspakket van de Stadsbank voor Enschedese inwoners uit te breiden met preventie en vroeg-signalering. Ook adviseert de rekenkamercommissie het pakket voor Enschede uit te breiden met een nazorgtraject.

Nazorg

 • Geef de Stadsbank Oost Nederland meer beleidsruimte. Om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken moet de Stadsbank Oost Nederland meer ruimte krijgen om maatwerk te leveren. De volgende opties scheppen meer ruimte:
 • Een nazorg traject om te voorkomen dat mensen na afloop van schulddienstverlening terugvallen in oud gedrag.
 • Enschede (aanvullend):
 • De rekenkamercommissie adviseert, naar voorbeeld van de gemeente Oldenzaal, het dienstverleningspakket van de Stadsbank voor Enschedese inwoners uit te breiden met preventie en vroeg-signalering. Ook adviseert de rekenkamercommissie het pakket voor Enschede uit te breiden met een nazorgtraject.

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Alphen aan den Rijn (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Raad: bepaal wat voor u zwaarder weegt: een grote mate van handelingsvrijheid en flexibiliteit voor het College op de (financiële) sturingsmogelijkheden op het niveau van verschillende regelingen, waarbij u slechts op programmaniveau het beleid en de financiën vaststelt. Of wilt u als raad meer (financiële) sturingsmogelijkheden door het beleid en de financiën vast te stellen op een lager aggregatieniveau dan het programma, namelijk op het niveau van de verschillende regelingen. Dat gaat wel ten koste van de snelheid waarmee op nieuwe ontwikkelingen kan worden gereageerd, want het beleid en budget dienen eerst door u (via de P&C-cyclus) te worden vastgesteld. De eerste optie is de huidige situatie. Indien u kiest voor de tweede optie, meer sturingsmogelijkheden voor de raad, verzoek dan het College om de P&C-cyclus dien overeenkomstig in te richten.
 • College: indien de raad kiest voor meer (financiële) sturingsmogelijkheden op het niveau van de verschillende regelingen, koppel dan in de P&C-producten de financiën aan de doelen en beleidsdomeinen waaraan gewerkt wordt, zodat inzichtelijk is waarop de raad kan sturen.
 • Raad en College: indien de raad geen nieuwe (financiële) sturingsmogelijkheden wenst, maak samen helder welke doelen centraal staan in het beleid van schuldhulpverlening en armoedebeleid. Maak die doelen concreet en meetbaar en maak afspraken over de monitoring en verantwoording.
 • Raad: roep het college op te komen met een communicatieplan rondom regelingen en stel hier indien nodig extra budget voor beschikbaar.

Budget

 • Raad: roep het college op te komen met een communicatieplan rondom regelingen en stel hier indien nodig extra budget voor beschikbaar.

Begroting/Jaarverslag

 • Raad: bepaal wat voor u zwaarder weegt: een grote mate van handelingsvrijheid en flexibiliteit voor het College op de (financiële) sturingsmogelijkheden op het niveau van verschillende regelingen, waarbij u slechts op programmaniveau het beleid en de financiën vaststelt. Of wilt u als raad meer (financiële) sturingsmogelijkheden door het beleid en de financiën vast te stellen op een lager aggregatieniveau dan het programma, namelijk op het niveau van de verschillende regelingen. Dat gaat wel ten koste van de snelheid waarmee op nieuwe ontwikkelingen kan worden gereageerd, want het beleid en budget dienen eerst door u (via de P&C-cyclus) te worden vastgesteld. De eerste optie is de huidige situatie. Indien u kiest voor de tweede optie, meer sturingsmogelijkheden voor de raad, verzoek dan het College om de P&C-cyclus dien overeenkomstig in te richten.
 • College: indien de raad kiest voor meer (financiële) sturingsmogelijkheden op het niveau van de verschillende regelingen, koppel dan in de P&C-producten de financiën aan de doelen en beleidsdomeinen waaraan gewerkt wordt, zodat inzichtelijk is waarop de raad kan sturen.
 • College: begroot realistisch binnen de programma’s zodat de (opgave)managers en (beleids-) medewerkers heldere financiële kaders hebben en hierop kunnen sturen.

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • College: indien de raad kiest voor meer (financiële) sturingsmogelijkheden op het niveau van de verschillende regelingen, koppel dan in de P&C-producten de financiën aan de doelen en beleidsdomeinen waaraan gewerkt wordt, zodat inzichtelijk is waarop de raad kan sturen.
 • Raad en College: indien de raad geen nieuwe (financiële) sturingsmogelijkheden wenst, maak samen helder welke doelen centraal staan in het beleid van schuldhulpverlening en armoedebeleid. Maak die doelen concreet en meetbaar en maak afspraken over de monitoring en verantwoording.
 • College: neem na de verkiezingen voor de nieuwe raad de tijd om de manier van werken toe te lichten (opgavegericht en kort cyclisch) en welke gevolgen dat heeft voor de tussentijdse sturing van de raad.
 • College: begroot realistisch binnen de programma’s zodat de (opgave)managers en (beleids-) medewerkers heldere financiële kaders hebben en hierop kunnen sturen.
 • College: onderzoek de oorzaak van het grote verloop binnen het Team Inkomen en zorg voor een passende oplossing.
 • College: onderzoek welke behoefte er bij de andere partijen is op het gebied van regie, zodat de gemeente (of een andere partij) deze rol kan (gaan) vervullen en neem de uitkomst hiervan op in de volgende subsidieovereenkomst.

Kaderstellende rol

 • Raad: bepaal wat voor u zwaarder weegt: een grote mate van handelingsvrijheid en flexibiliteit voor het College op de (financiële) sturingsmogelijkheden op het niveau van verschillende regelingen, waarbij u slechts op programmaniveau het beleid en de financiën vaststelt. Of wilt u als raad meer (financiële) sturingsmogelijkheden door het beleid en de financiën vast te stellen op een lager aggregatieniveau dan het programma, namelijk op het niveau van de verschillende regelingen. Dat gaat wel ten koste van de snelheid waarmee op nieuwe ontwikkelingen kan worden gereageerd, want het beleid en budget dienen eerst door u (via de P&C-cyclus) te worden vastgesteld. De eerste optie is de huidige situatie. Indien u kiest voor de tweede optie, meer sturingsmogelijkheden voor de raad, verzoek dan het College om de P&C-cyclus dien overeenkomstig in te richten.
 • Raad en College: indien de raad geen nieuwe (financiële) sturingsmogelijkheden wenst, maak samen helder welke doelen centraal staan in het beleid van schuldhulpverlening en armoedebeleid. Maak die doelen concreet en meetbaar en maak afspraken over de monitoring en verantwoording.
 • Raad: roep het college op te komen met een communicatieplan rondom regelingen en stel hier indien nodig extra budget voor beschikbaar.

Controlerende rol

 • College: neem na de verkiezingen voor de nieuwe raad de tijd om de manier van werken toe te lichten (opgavegericht en kort cyclisch) en welke gevolgen dat heeft voor de tussentijdse sturing van de raad.

Monitoring

 • Raad en College: indien de raad geen nieuwe (financiële) sturingsmogelijkheden wenst, maak samen helder welke doelen centraal staan in het beleid van schuldhulpverlening en armoedebeleid. Maak die doelen concreet en meetbaar en maak afspraken over de monitoring en verantwoording.

Evaluatie/onderzoek

 • College: maak een analyse van het niet-bereik van doelgroepen (conform spoor 2 van Financieel Fit) en informeer de raad over de uitkomsten daarvan.
 • College: koppel binnen de mogelijkheden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de data van de uitvoeringsorganisaties met de data van de gemeente om meer inzicht te krijgen in de doelgroepen.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • College: maak een analyse van het niet-bereik van doelgroepen (conform spoor 2 van Financieel Fit) en informeer de raad over de uitkomsten daarvan.

Informatievoorziening controle

 • College: maak een analyse van het niet-bereik van doelgroepen (conform spoor 2 van Financieel Fit) en informeer de raad over de uitkomsten daarvan.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

-

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

 • College: koppel binnen de mogelijkheden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de data van de uitvoeringsorganisaties met de data van de gemeente om meer inzicht te krijgen in de doelgroepen.

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Amstelveen (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Zorg dat gegevens dermate geregistreerd worden dat er aansluiting gezocht kan worden bij de landelijke Benchmark Armoede en Schulden van Divosa. Deze benchmark wordt door meer dan 150 gemeenten ingevuld, waardoor er een goede vergelijking met buurgemeenten kan worden gemaakt.

Evaluatie/onderzoek

 • Herhaling van het klantervaringsonderzoek uit 2015 bevelen we aan, waarbij extra aandacht uit zou kunnen gaan naar de doelgroep van zelfstandigen. Hierbij zouden niet alleen klanten moeten worden benaderd die in een schuldhulpverleningstraject zitten, maar ook inwoners die een aanvraag hebben gedaan tot schuldhulpverlening en niet zijn toegelaten en inwoners die alleen een adviesgesprek hebben gehad (hier zullen veel zzp’ers onder vallen).

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Zorg voor een interne koppeling bij de gemeente waardoor inwoners die te weinig inkomsten hebben niet worden aangeslagen voor gemeentelijke belastingen. Dit is een preventieve maatregel die stress en nieuwe schulden bij inwoners met een laag inkomen kan voorkomen.
 • Bereid de dienstverlening van Team Balans schuldhulpverlening uit door bewindvoering aan te bieden, in navolging van andere gemeenten. Hoewel de keuzevrijheid van de cliënt blijft bestaan, past deze dienstverlening goed bij het pakket schuldhulpverlening. Wanneer de gemeente Amstelveen bewindvoering in eigen beheer gaat uitvoeren, is de kwaliteit van dienstverlening beter geborgd en wordt een compleet dienstenpakket aan de inwoners aangeboden. Tenslotte zijn de aanmerkelijke kosten die er nu mee gemoeid zijn, beter te beheersen.

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Het saneringskrediet zou vaker ingezet kunnen worden als de gemeente Amstelveen het beleid op dit punt wijzigt, hetgeen ook wordt aanbevolen door de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam. Voordeel van het inzetten van een saneringskrediet is dat het voor de inwoner een lagere belasting oplevert: er is namelijk sprake van een vaste aflossing per maand. Daarnaast liggen de kosten voor het inzetten van een saneringskrediet lager ten opzichte van het inzetten van een schuldbemiddeling door Balans. Wel staat de gemeente Amstelveen dan garant voor de aflossing van het krediet wanneer de schuldenaar daartoe niet meer in staat is. Bij beter inzicht in de cijfers kan onderzocht worden hoe vaak dit nu het geval is en hoe dit zich verhoudt tot de kostenbesparing.

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • De gemeente zou ten aanzien van de samenwerking tussen ketenpartners een meer verbindende rol kunnen spelen door bijvoorbeeld thema-avonden te organiseren waarbij kennis over bestaande initiatieven gedeeld kan worden.

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Schenk meer aandacht aan doelgroepen die nu vaak buiten de boot vallen voor een schuldregeling. Hieronder vallen onder andere zzp’ers en studenten.

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

 • Het saneringskrediet zou vaker ingezet kunnen worden als de gemeente Amstelveen het beleid op dit punt wijzigt, hetgeen ook wordt aanbevolen door de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam. Voordeel van het inzetten van een saneringskrediet is dat het voor de inwoner een lagere belasting oplevert: er is namelijk sprake van een vaste aflossing per maand. Daarnaast liggen de kosten voor het inzetten van een saneringskrediet lager ten opzichte van het inzetten van een schuldbemiddeling door Balans. Wel staat de gemeente Amstelveen dan garant voor de aflossing van het krediet wanneer de schuldenaar daartoe niet meer in staat is. Bij beter inzicht in de cijfers kan onderzocht worden hoe vaak dit nu het geval is en hoe dit zich verhoudt tot de kostenbesparing.
 • Bereid de dienstverlening van Team Balans schuldhulpverlening uit door bewindvoering aan te bieden, in navolging van andere gemeenten. Hoewel de keuzevrijheid van de cliënt blijft bestaan, past deze dienstverlening goed bij het pakket schuldhulpverlening. Wanneer de gemeente Amstelveen bewindvoering in eigen beheer gaat uitvoeren, is de kwaliteit van dienstverlening beter geborgd en wordt een compleet dienstenpakket aan de inwoners aangeboden. Tenslotte zijn de aanmerkelijke kosten die er nu mee gemoeid zijn, beter te beheersen.

Amsterdam (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

Financieel Fit) en informeer de raad over de uitkomsten daarvan.

Informatievoorziening controle

Financieel Fit) en informeer de raad over de uitkomsten daarvan.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

-

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Arnhem (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • Raad: Versterk het inzicht. Het inzicht inzake de effecten van schuldhulpverlening is nu nog te vaag. Wij adviseren u ervoor te zorgen, dat de Meerjarenbegroting te meten en te controleren doelen ter zake bevat, en dat in het jaarverslag daarover gerapporteerd wordt.

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

 • Raad: Zie toe op aanpak en vervolg. Verzoek het college om binnen drie maanden na besluitvorming van dit rapport in de raad met een plan van aanpak te komen voor de implementatie van de aanbevelingen die gericht zijn aan het college.

Monitoring

 • College: Ga beter en gerichter registreren. Om in beeld te krijgen hoeveel Arnhemmers een beroep doen op schulddienstverlening, moet de registratie van de schuldhulpvraag onderdeel worden van het intakeproces. Duidelijk moet worden hoeveel Arnhemmers een beroep doen op schulddienstverlening; hoe zij worden geholpen; en, wat de doorlooptijd van hulptrajecten is. Er is inmiddels gestart met registratie door de Sociale Wijkteams. Komend jaar moet duidelijk worden of dit ook het gewenste inzicht geeft. Het geeft geen pas dat er geen helder inzicht is in het aantal cliënten, hun hulpvraag en de bij de hulp gerealiseerde effecten en gemaakte kosten.

Evaluatie/onderzoek

 • College: Evalueer de afspraken over berekening “vrij te laten bedrag”. De wenselijkheid om de berekening van het ‘Vrij te laten bedrag’ onderdeel te laten zijn van de intakefase moet opnieuw geëvalueerd worden. De huidige situatie functioneert volgens meerdere betrokkenen niet goed. Bepaal in deze lijn eventueel opnieuw wat de meest effectieve taakafbakeningen tussen de wijkcoaches en Rijnstad zijn en wat het beste overdrachtsmoment is.

Informatievoorziening sturing

 • College: Ga beter en gerichter registreren. Om in beeld te krijgen hoeveel Arnhemmers een beroep doen op schulddienstverlening, moet de registratie van de schuldhulpvraag onderdeel worden van het intakeproces. Duidelijk moet worden hoeveel Arnhemmers een beroep doen op schulddienstverlening; hoe zij worden geholpen; en, wat de doorlooptijd van hulptrajecten is. Er is inmiddels gestart met registratie door de Sociale Wijkteams. Komend jaar moet duidelijk worden of dit ook het gewenste inzicht geeft. Het geeft geen pas dat er geen helder inzicht is in het aantal cliënten, hun hulpvraag en de bij de hulp gerealiseerde effecten en gemaakte kosten.

Informatievoorziening kaderstelling

 • College: Ga beter en gerichter registreren. Om in beeld te krijgen hoeveel Arnhemmers een beroep doen op schulddienstverlening, moet de registratie van de schuldhulpvraag onderdeel worden van het intakeproces. Duidelijk moet worden hoeveel Arnhemmers een beroep doen op schulddienstverlening; hoe zij worden geholpen; en, wat de doorlooptijd van hulptrajecten is. Er is inmiddels gestart met registratie door de Sociale Wijkteams. Komend jaar moet duidelijk worden of dit ook het gewenste inzicht geeft. Het geeft geen pas dat er geen helder inzicht is in het aantal cliënten, hun hulpvraag en de bij de hulp gerealiseerde effecten en gemaakte kosten.

Informatievoorziening controle

 • College: Ga beter en gerichter registreren. Om in beeld te krijgen hoeveel Arnhemmers een beroep doen op schulddienstverlening, moet de registratie van de schuldhulpvraag onderdeel worden van het intakeproces. Duidelijk moet worden hoeveel Arnhemmers een beroep doen op schulddienstverlening; hoe zij worden geholpen; en, wat de doorlooptijd van hulptrajecten is. Er is inmiddels gestart met registratie door de Sociale Wijkteams. Komend jaar moet duidelijk worden of dit ook het gewenste inzicht geeft. Het geeft geen pas dat er geen helder inzicht is in het aantal cliënten, hun hulpvraag en de bij de hulp gerealiseerde effecten en gemaakte kosten.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • College: Zorg voor borging van regiefunctie van de wijkcoach. De regiefunctie van de wijkcoach moet beter worden geborgd. Bij overdracht van een inwoner aan Rijnstad of PLANgroep moeten Sociale Wijkteams en schuldhulpverleners altijd afspreken wat de regiefunctie concreet zal gaan inhouden (casus- en/of procesregie). Bijvoorbeeld moet per inwoner worden afgesproken met welke frequentie c.q. op welke momenten de wijkcoach op de hoogte wordt gesteld over de voortgang.
 • College: Evalueer de afspraken over berekening “vrij te laten bedrag”. De wenselijkheid om de berekening van het ‘Vrij te laten bedrag’ onderdeel te laten zijn van de intakefase moet opnieuw geëvalueerd worden. De huidige situatie functioneert volgens meerdere betrokkenen niet goed. Bepaal in deze lijn eventueel opnieuw wat de meest effectieve taakafbakeningen tussen de wijkcoaches en Rijnstad zijn en wat het beste overdrachtsmoment is.
 • College: Definieer wat nazorg moet inhouden en beleg deze beter. Het moet explicieter worden wat onder nazorg wordt verstaan. Vervolgens moet deze nazorg expliciet worden toebedeeld aan één van de partners van de Arnhemse route.

Uitvoering schuldhulpverlening

 • College: Versterk de intake bij potentiële schuldhulpverleningssituaties. De problematiek ter zake van schulden is vaak zo complex dat een zware “triage” noodzakelijk is.Omdat de intakefase een belangrijk onderdeel is van de Arnhemse route dient daarin altijd een wijkcoach betrokken te worden die specialistische kennis heeft over schulddienstverlening. Dit om:
 • Sneller tot een goed overzicht te komen van inkomsten, uitgaven en schulden.
 • Met de inwoner sneller te bepalen welk traject de beste perspectieven biedt.
 • De inwoner (eventueel) sneller naar de volgende fase in de Arnhemse route te begeleiden.
  Op dit moment kan het lang duren (soms zelfs jaren) voordat een schuldhulpverleningstraject wordt gestart. De interviews met inwoners hebben geleerd, dat zij ook sneller willen weten waar zij aan toe zijn. Dat betekent: goed registreren (efficiënt en effectief, zonder in bureaucratische overdoses te vervallen), en het maken van scherpe en diepe analyse van de problematiek en de bijzondere omstandigheden van de cliënt door een gespecialiseerde professional, zodat een gericht plan kan worden gemaakt.

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • College: Zorg voor borging van regiefunctie van de wijkcoach. De regiefunctie van de wijkcoach moet beter worden geborgd. Bij overdracht van een inwoner aan Rijnstad of PLANgroep moeten Sociale Wijkteams en schuldhulpverleners altijd afspreken wat de regiefunctie concreet zal gaan inhouden (casus- en/of procesregie). Bijvoorbeeld moet per inwoner worden afgesproken met welke frequentie c.q. op welke momenten de wijkcoach op de hoogte wordt gesteld over de voortgang.

Gegevens- en informatieuitwisseling

 • College: Zorg voor borging van regiefunctie van de wijkcoach. De regiefunctie van de wijkcoach moet beter worden geborgd. Bij overdracht van een inwoner aan Rijnstad of PLANgroep moeten Sociale Wijkteams en schuldhulpverleners altijd afspreken wat de regiefunctie concreet zal gaan inhouden (casus- en/of procesregie). Bijvoorbeeld moet per inwoner worden afgesproken met welke frequentie c.q. op welke momenten de wijkcoach op de hoogte wordt gesteld over de voortgang.

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • College: Besteed meer aandacht aan ondernemers. De hulp aan ondernemers met problematische schulden verdient meer aandacht. Wanneer een ondernemer zich vanwege schulden meldt bij het Bureau bijstandverlening zelfstandigen, dan wel bij het Wijkteam, moet sneller worden bepaald wat de beste route is. Voorkomen moet worden dat betrokkene over en weer wordt doorverwezen.

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • College: Besteed meer aandacht aan ondernemers. De hulp aan ondernemers met problematische schulden verdient meer aandacht. Wanneer een ondernemer zich vanwege schulden meldt bij het Bureau bijstandverlening zelfstandigen, dan wel bij het Wijkteam, moet sneller worden bepaald wat de beste route is. Voorkomen moet worden dat betrokkene over en weer wordt doorverwezen.

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

 • College: Definieer wat nazorg moet inhouden en beleg deze beter. Het moet explicieter worden wat onder nazorg wordt verstaan. Vervolgens moet deze nazorg expliciet worden toebedeeld aan één van de partners van de Arnhemse route.

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Raad: Versterk het inzicht. Het inzicht inzake de effecten van schuldhulpverlening is nu nog te vaag. Wij adviseren u ervoor te zorgen, dat de Meerjarenbegroting te meten en te controleren doelen ter zake bevat, en dat in het jaarverslag daarover gerapporteerd wordt.

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Beverwijk (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Niet alle mensen worden bereikt en of geholpen willen worden. Monitor of het nieuwe systeem van vroegsignalering er toe leidt dat meer mensen bereikt worden.

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Instrumenten en uitvoering schuldhulpverlening zijn op orde maar er moet blijvend aandacht voor zijn.

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Instrumenten en uitvoering schuldhulpverlening zijn op orde maar er moet blijvend aandacht voor zijn.
 • Op het hebben van schulden rust nog steeds een taboe. In de voorlichting van de gemeente kan getracht worden schulden uit de taboe sfeer te halen.

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Niet alle mensen worden bereikt en of geholpen willen worden. Monitor of het nieuwe systeem van vroegsignalering er toe leidt dat meer mensen bereikt worden.

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Borger-Odoorn (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Pak de opdrachtgeversrol als gemeente.
 • De gemeente kan meer regie voeren op het proces met betrekking tot vroegsignalering en nazorg. Dat hoeft de gemeente niet zelf te doen, maar kan ook als opdracht aan de Stichting Sociale Teams worden meegegeven. Maak hierover heldere afspraken met regie- en contractpartijen. Zorg bijvoorbeeld voor periodieke opdrachtgesprekken met de uitvoerende partijen.
 • Het opdrachtgeverschap van de gemeente kan worden versterkt door op prestaties en proces te sturen. Daarbij is het goed om de rollen en verantwoordelijkheden in de uitvoering explicieter te benoemen.
 • De gemeente zou het effect van zijn eigen dienstverlening verhogen als hij ook rekening houdt met activiteiten van andere partijen, zoals bijv. Humanitas en Vluchtelingenwerk.
 • Geef en handhaaf de autonome ruimte aan professionals bij de uitvoering.
 • Kies er als gemeente voor om de uitvoeringsorganisaties de inwoner nog meer centraal te stellen, om zo integraal de problematiek te behandelen. Schulden hebben niet één oorzaak, waardoor een integrale aanpak noodzakelijk is.
 • Geef de professionals meer verantwoordelijkheid om instrumenten in te zetten (naar eigen oordeel) en beperk deze ruimte niet in het beleid. Daarmee kunnen zij de instrumenten beter op de specifieke situatie van de mensen afstemmen en worden niet alleen de regels van het beleid uitgevoerd.
 • De individuele hulpverleners zouden nog meer oog voor preventie kunnen hebben, maar ook mandaat om eerder hulp te bieden. Dat betekent dat er niet alleen op de vraag van de mensen moet worden gereageerd, maar ook op aanwijzingen of kennis bij de hulpverleners.
 • Voor het leveren van structurele nazorg is het logischer dat in de sociale teams plaats is voor budgetcoaches. Deze coaches verlagen wellicht ook het aantal doorverwijzingen naar het GKB.
 • Monitor op maatschappelijke effecten.
 • Wij adviseren een dashboard in te richten of laten inrichten door de uitvoerders. Stichting Sociale Teams heeft dit een paar keer in haar jaarverslag benoemd, maar het is nog steeds niet beschikbaar. Stuur daarmee op de gewenste maatschappelijke effecten en opbrengsten en niet alleen op kosten. Gebruik dit dashboard om beleid aan te passen als dit nodig lijkt. Het dashboard is ook een goede informatiebron voor de raad over de effecten van het vastgesteld beleid van schuldhulpverlening.

Kaderstellende rol

 • Vraag het college om het beleid te actualiseren.
  Het beleid is van 2013 en moet aangepast worden aan nieuwe de nieuwe wet op de schuldhulpverlening. Hier is de gemeente overigens mee bezig. Er zijn nog een aantal factoren die niet in het huidige beleid zijn opgenomen, zoals de impact van COVID 19 op de samenleving, wetgeving over vroegsignalering en de proef van de GKB over flexibele schuldhulpverlening. Het is aan te bevelen om deze punten zoveel mogelijk binnen deze kaders in te passen. Om het succes en het effect van het beleid beter in beeld te brengen, ook bij de gemeenteraad, is het zaak om onderscheid te maken tussen de drie doelgroepen (namelijk; de zelfredzame inwoner, de kwetsbare inwoner en de inwoner met alijd een vorm van ondersteuning) en de mate van zelfredzaamheid voor deze groepen te definiëren.

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Monitor op maatschappelijke effecten.
 • Wij adviseren een dashboard in te richten of laten inrichten door de uitvoerders. Stichting Sociale Teams heeft dit een paar keer in haar jaarverslag benoemd, maar het is nog steeds niet beschikbaar. Stuur daarmee op de gewenste maatschappelijke effecten en opbrengsten en niet alleen op kosten. Gebruik dit dashboard om beleid aan te passen als dit nodig lijkt. Het dashboard is ook een goede informatiebron voor de raad over de effecten van het vastgesteld beleid van schuldhulpverlening.

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Monitor op maatschappelijke effecten.
 • Wij adviseren een dashboard in te richten of laten inrichten door de uitvoerders. Stichting Sociale Teams heeft dit een paar keer in haar jaarverslag benoemd, maar het is nog steeds niet beschikbaar. Stuur daarmee op de gewenste maatschappelijke effecten en opbrengsten en niet alleen op kosten. Gebruik dit dashboard om beleid aan te passen als dit nodig lijkt. Het dashboard is ook een goede informatiebron voor de raad over de effecten van het vastgesteld beleid van schuldhulpverlening.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Pak de opdrachtgeversrol als gemeente.
 • De gemeente kan meer regie voeren op het proces met betrekking tot vroegsignalering en nazorg. Dat hoeft de gemeente niet zelf te doen, maar kan ook als opdracht aan de Stichting Sociale Teams worden meegegeven. Maak hierover heldere afspraken met regie- en contractpartijen. Zorg bijvoorbeeld voor periodieke opdrachtgesprekken met de uitvoerende partijen.
 • Het opdrachtgeverschap van de gemeente kan worden versterkt door op prestaties en proces te sturen. Daarbij is het goed om de rollen en verantwoordelijkheden in de uitvoering explicieter te benoemen.
 • Het is aan te bevelen om ook de onderlinge samenwerking nadrukkelijk te benoemen.
 • De gemeente zou het effect van zijn eigen dienstverlening verhogen als hij ook rekening houdt met activiteiten van andere partijen, zoals bijv. Humanitas en Vluchtelingenwerk.
 • Geef en handhaaf de autonome ruimte aan professionals bij de uitvoering.
 • Kies er als gemeente voor om de uitvoeringsorganisaties de inwoner nog meer centraal te stellen, om zo integraal de problematiek te behandelen. Schulden hebben niet één oorzaak, waardoor een integrale aanpak noodzakelijk is.
 • Voor het leveren van structurele nazorg is het logischer dat in de sociale teams plaats is voor budgetcoaches. Deze coaches verlagen wellicht ook het aantal doorverwijzingen naar het GKB.

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Geef en handhaaf de autonome ruimte aan professionals bij de uitvoering.
 • Geef de professionals meer verantwoordelijkheid om instrumenten in te zetten (naar eigen oordeel) en beperk deze ruimte niet in het beleid. Daarmee kunnen zij de instrumenten beter op de specifieke situatie van de mensen afstemmen en worden niet alleen de regels van het beleid uitgevoerd.
 • De individuele hulpverleners zouden nog meer oog voor preventie kunnen hebben, maar ook mandaat om eerder hulp te bieden. Dat betekent dat er niet alleen op de vraag van de mensen moet worden gereageerd, maar ook op aanwijzingen of kennis bij de hulpverleners.
 • Voor het leveren van structurele nazorg is het logischer dat in de sociale teams plaats is voor budgetcoaches. Deze coaches verlagen wellicht ook het aantal doorverwijzingen naar het GKB.

Betrokken partijen

 • Pak de opdrachtgeversrol als gemeente.
 • De gemeente zou het effect van zijn eigen dienstverlening verhogen als hij ook rekening houdt met activiteiten van andere partijen, zoals bijv. Humanitas en Vluchtelingenwerk.

Samenwerking

 • Pak de opdrachtgeversrol als gemeente.
 • De gemeente kan meer regie voeren op het proces met betrekking tot vroegsignalering en nazorg. Dat hoeft de gemeente niet zelf te doen, maar kan ook als opdracht aan de Stichting Sociale Teams worden meegegeven. Maak hierover heldere afspraken met regie- en contractpartijen. Zorg bijvoorbeeld voor periodieke opdrachtgesprekken met de uitvoerende partijen.
 • Het is aan te bevelen om ook de onderlinge samenwerking nadrukkelijk te benoemen.
 • Monitor op maatschappelijke effecten.
 • De gemeente kan meer regie voeren op het proces met betrekking tot vroegsignalering en nazorg, dat hoeft de gemeente niet zelf te doen, maar kan ook als opdracht aan de Stichting Sociale Teams worden meegegeven. Maak hierover heldere afspraken met wettelijke partijen, maar ook anderen. Zorg bijvoorbeeld voor periodieke opdrachtgesprekken met de uitvoerende partijen.

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

 • Monitor op maatschappelijke effecten.
 • De gemeente kan meer regie voeren op het proces met betrekking tot vroegsignalering en nazorg, dat hoeft de gemeente niet zelf te doen, maar kan ook als opdracht aan de Stichting Sociale Teams worden meegegeven. Maak hierover heldere afspraken met wettelijke partijen, maar ook anderen. Zorg bijvoorbeeld voor periodieke opdrachtgesprekken met de uitvoerende partijen.

Nazorg

 • Geef en handhaaf de autonome ruimte aan professionals bij de uitvoering.
 • Voor het leveren van structurele nazorg is het logischer dat in de sociale teams plaats is voor budgetcoaches. Deze coaches verlagen wellicht ook het aantal doorverwijzingen naar het GKB.
 • Monitor op maatschappelijke effecten.
 • De gemeente kan meer regie voeren op het proces met betrekking tot vroegsignalering en nazorg, dat hoeft de gemeente niet zelf te doen, maar kan ook als opdracht aan de Stichting Sociale Teams worden meegegeven. Maak hierover heldere afspraken met wettelijke partijen, maar ook anderen. Zorg bijvoorbeeld voor periodieke opdrachtgesprekken met de uitvoerende partijen.

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Pak de opdrachtgeversrol als gemeente.
 • De gemeente zou het effect van zijn eigen dienstverlening verhogen als hij ook rekening houdt met activiteiten van andere partijen, zoals bijv. Humanitas en Vluchtelingenwerk.
 • Monitor op maatschappelijke effecten.
 • Wij adviseren een dashboard in te richten of laten inrichten door de uitvoerders. Stichting Sociale Teams heeft dit een paar keer in haar jaarverslag benoemd, maar het is nog steeds niet beschikbaar. Stuur daarmee op de gewenste maatschappelijke effecten en opbrengsten en niet alleen op kosten. Gebruik dit dashboard om beleid aan te passen als dit nodig lijkt. Het dashboard is ook een goede informatiebron voor de raad over de effecten van het vastgesteld beleid van schuldhulpverlening.

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Brummen (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

-

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Wat kan de gemeente doen tav aanmelding:
 • Mensen niet doorverwijzen naar de officiële hulpverlening van de Stadsbank/Plangroep als dit toch kansloos is. Er moet dan een ander traject in gang gezet worden: advies en/of hulpverlening door de gemeente.
 • Integrale intake verzorgen. Schuldenproblematiek komt meestal niet alleen. Maatschappelijk werk, psychosociale hulp. Ook als mensen niet geholpen kunnen worden door de Stadsbank.
 • Wat kan de gemeente doen tav hulpverlening:
 • Hulpverlening bieden aan groepen die niet geholpen worden door de Stadsbank/Plangroep of niet geholpen willen worden door de Stadsbank/Plangroep. Ook dan is er deskundige financieel-administratieve hulp nodig om te zorgen dat de schulden geen problematische schulden worden. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn betalingsregelingen te treffen, ook met moeilijke schuldeisers als de Belastingdienst.
 • Ook voor mensen die in de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) zitten is er aanvullende hulp nodig. Deze mensen moeten bijvoorbeeld geholpen worden om te voorkomen dat ze bij malafide bewindvoerders terecht komen, hebben hulp van voedselbank nodig etc.

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

 • Wat kan de gemeente doen tav hulpverlening:
 • Bevorderen dat hulpverleners in een (persoonlijk) netwerk informatie kunnen uitwisselen ten bate van mensen die kwetsbaar zijn. Samenwerking met diaconiën, schuldhulpmaatje, voedselbank, jeugdsportfonds etc.

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Wat kan de gemeente doen tav aanmelding:
 • Mensen niet doorverwijzen naar de officiële hulpverlening van de Stadsbank/Plangroep als dit toch kansloos is. Er moet dan een ander traject in gang gezet worden: advies en/of hulpverlening door de gemeente.
 • Integrale intake verzorgen. Schuldenproblematiek komt meestal niet alleen. Maatschappelijk werk, psychosociale hulp. Ook als mensen niet geholpen kunnen worden door de Stadsbank.
 • Vragen naar schuldenproblematiek bij intake voor andere onderwerpen (participatie, jeugdzorg, WMO).

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

 • Wat kan een gemeente doen bij preventie:
 • Voorlichting. Bijvoorbeeld over de lastige momenten waar inwoners van Nederland mee te maken hebben: kind van 4 jaar, 18 jaar worden, scheiden, pensioen, ZZP-er zijn. Juist ook op momenten dat een eventuele schuld nog lang niet in zicht is.
 • Algemene voorlichting over het financialiseren van de maatschappij, maar dat de schuld altijd in rekening gebracht wordt.

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

 • Wat kan een gemeente doen tav preventie:
  *Alert zijn bij life-events. Meestal zie je die als gemeente. In Nieuw Zeeland wordt iedereen dan 6 weken later op het gemeentehuis uitgenodigd voor een gesprek.
 • Voorlichting. Bijvoorbeeld over de lastige momenten waar inwoners van Nederland mee te maken hebben: kind van 4 jaar, 18 jaar worden, scheiden, pensioen, ZZP-er zijn. Juist ook op momenten dat een eventuele schuld nog lang niet in zicht is.
 • Algemene voorlichting over het financialiseren van de maatschappij, maar dat de schuld altijd in rekening gebracht wordt.
 • Formulierenbrigade kan nuttige ondersteuning zijn, om mensen te helpen op b.v. die momenten van life-events vóórdat er schulden zijn. Als er eenmaal schulden zijn zijn formulierenbrigaders, wijkteams etc. vaak niet meer expert genoeg.

(Vroeg)signalering

 • Wat kan een gemeente doen tav vroegsignalering:
 • Hier kan de gemeente altijd een goede rol in spelen. Wijkteams, huisartsen, woningbouwverenigingen etc. Alle beetjes helpen.
 • Gemeentebelastingen
 • Wat kan de gemeente doen tav Aanmelding:
 • Vragen naar schuldenproblematiek bij intake voor andere onderwerpen (participatie, jeugdzorg, WMO).

Nazorg

 • Wat kan een gemeente doen tav nazorg:
 • Er is altijd nazorg nodig, ook voor de mensen die in de Wsnp zitten of gezeten hebben. Het betreft kwetsbare groepen die snel weer in de problemen kunnen komen.

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-Voor de raden: Stel, zeker met het oog op het nieuwe Participatiebedrijf, uw doelen van het beleid ten aanzien van armoede en schuldhulpverlening op hoofdlijnen vast en doe dat zo SMART mogelijk.

 • Voor de raden: Stuur op het ‘wat’: stel als gemeenteraden duidelijke kaders met SMART geformuleerde doelen. Als een deel van het werk van de BUCH-werkorganisatie over gaat naar het nieuw te vormen Participatiebedrijf, is het van belang dat de raden van afzonderlijke gemeenten daarop kunnen sturen. Daarom is het raadzaam een radenadviescommissie in te stellen waarin raadsleden uit de gemeenten zitting kunnen nemen.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Voor de colleges: Bereid een gesprek met de raden voor, zodat zij, zeker met het oog op het nieuwe Participatiebedrijf, de doelen van het beleid ten aanzien van armoede en schulden op hoofdlijnen kunnen vaststellen.
 • Voor de colleges: Stel een bijbehorende actie-agenda of implementatieplan op. Formuleer in dat actieplan zo concreet mogelijke doelen en benoem daaraan gekoppelde acties en stakeholders, zodat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.
 • Voor de colleges: Stel, gebruikmakend van de bevindingen in dit onderzoek, een lijst op van de te harmoniseren kleine verschillen, leg deze ter bekrachtiging voor aan de raad, en geef, na positief besluit, de Werkorganisatie opdracht tot doorvoeren van die harmonisering. Uit het onderzoek blijkt dat er niet altijd een inhoudelijke onderbouwing is voor de (nog) kleine verschillen tussen de gemeenten m.b.t. de bijzondere bijstand en kwijtscheldingsregelingen. De vraag is dan ook of het wenselijk is dat deze kleine verschillen blijven bestaan. Het zorgt voor extra werk voor de uitvoering, en voor onduidelijkheid bij inwoners (aan inwoners is het moeilijk uit te leggen waarom bijvoorbeeld de maximale vergoeding voor een computer voor een minimahuishouden met minderjarige kinderen verschilt per gemeente).
 • Voor de colleges: Organiseer een overleg(platform) tussen beleid en uitvoeringspraktijk, waarin praktische vragen vanuit beleid en praktijk geadresseerd kunnen worden en rapporteer op hoofdlijnen aan de raad over de lessons learned.
 • Voor de colleges: Neem maatregelen om minima, die in en uit de bijstand stromen voor vaak kortdurend en laagbetaald werk, makkelijker te laten switchen. Inwoners met een bijstandsuitkering die voor kortere of lange tijd uitstromen naar werk, lopen het risico om in financiële problemen te komen in de periode tussen stopzetten bijstand en ontvangen loon, en/of in de periode als hun werk zou stoppen en totdat de bijstand weer wordt goedgekeurd en/of uitbetaald.
 • Voor de raden en colleges: Investeer in de kennisontwikkeling en competenties van de Adviesraden, specifiek op de onderwerpen armoedebeleid en schuldhulpverlening. Met de vorming van het regionale Participatiebedrijf verandert ook de rol van de Adviesraden.

Kaderstellende rol

 • Met de oprichting van de BUCH-werkorganisatie en straks het beoogde Participatiebedrijf is de uitvoering van het beleid ten aanzien van armoede en schuldhulpverlening op afstand komen te staan van de afzonderlijke gemeenten. Het is van belang dat in deze constellatie gemeenteraden goed zicht houden op de kaders, de uitvoering en de resultaten van het armoede- en schuldhulpbeleid.
 • Voor de raden: Verzoek uw college om een lijst van te harmoniseren kleine verschillen op te stellen en neem daar vervolgens een besluit over. Uit het onderzoek blijkt dat er niet altijd een inhoudelijke onderbouwing is voor de (nog) kleine verschillen tussen de gemeenten m.b.t. de bijzondere bijstand en kwijtscheldingsregelingen. De vraag is dan ook of het wenselijk is dat deze kleine verschillen blijven bestaan. Het zorgt voor extra werk voor de uitvoering, en voor onduidelijkheid bij inwoners (aan inwoners is het moeilijk uit te leggen waarom bijvoorbeeld de maximale vergoeding voor een computer voor een minimahuishouden met minderjarige kinderen verschilt per gemeente).
 • Voor de raden: Stuur op het ‘wat’: stel als gemeenteraden duidelijke kaders met SMART geformuleerde doelen. Als een deel van het werk van de BUCH-werkorganisatie over gaat naar het nieuw te vormen Participatiebedrijf, is het van belang dat de raden van afzonderlijke gemeenten daarop kunnen sturen. Daarom is het raadzaam een radenadviescommissie in te stellen waarin raadsleden uit de gemeenten zitting kunnen nemen.
 • Voor de raden: Overweeg het de instelling van een regionale radenadviescommissie. Dat vergemakkelijkt de invulling van uw de kaderstellende en controlerende rol. De rol van de Adviesraden van de vier gemeenten is een aandachtspunt. De kennis van het terrein van armoede en schuldhulp is naar hun eigen zeggen onvoldoende. Ook is dit van belang in verband met het te vormen regionale Participatiebedrijf. Worden de Adviesraden straks lokaal of regionaal gevormd? Hoe en door wie worden zij geïnformeerd en waar ligt hun belangrijkste focus? En hoe wordt gezorgd (bij sociaal domein breed werkende adviesraden) voor voldoende specifieke kennis rond armoede, participatie en schulden?
 • Voor de raden en colleges: Investeer in de kennisontwikkeling en competenties van de Adviesraden, specifiek op de onderwerpen armoedebeleid en schuldhulpverlening. Met de vorming van het regionale Participatiebedrijf verandert ook de rol van de Adviesraden.

Controlerende rol

 • Met de oprichting van de BUCH-werkorganisatie en straks het beoogde Participatiebedrijf is de uitvoering van het beleid ten aanzien van armoede en schuldhulpverlening op afstand komen te staan van de afzonderlijke gemeenten. Het is van belang dat in deze constellatie gemeenteraden goed zicht houden op de kaders, de uitvoering en de resultaten van het armoede- en schuldhulpbeleid.
 • Voor de raden: Overweeg het de instelling van een regionale radenadviescommissie. Dat vergemakkelijkt de invulling van uw de kaderstellende en controlerende rol. De rol van de Adviesraden van de vier gemeenten is een aandachtspunt. De kennis van het terrein van armoede en schuldhulp is naar hun eigen zeggen onvoldoende. Ook is dit van belang in verband met het te vormen regionale Participatiebedrijf. Worden de Adviesraden straks lokaal of regionaal gevormd? Hoe en door wie worden zij geïnformeerd en waar ligt hun belangrijkste focus? En hoe wordt gezorgd (bij sociaal domein breed werkende adviesraden) voor voldoende specifieke kennis rond armoede, participatie en schulden?
 • Voor de raden en colleges: Investeer in de kennisontwikkeling en competenties van de Adviesraden, specifiek op de onderwerpen armoedebeleid en schuldhulpverlening. Met de vorming van het regionale Participatiebedrijf verandert ook de rol van de Adviesraden.

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Voor de colleges: Organiseer een overleg(platform) tussen beleid en uitvoeringspraktijk, waarin praktische vragen vanuit beleid en praktijk geadresseerd kunnen worden en rapporteer op hoofdlijnen aan de raad over de lessons learned.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Voor de colleges: Organiseer een overleg(platform) tussen beleid en uitvoeringspraktijk, waarin praktische vragen vanuit beleid en praktijk geadresseerd kunnen worden en rapporteer op hoofdlijnen aan de raad over de lessons learned.

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Voor de colleges: Het werken met saneringskredieten biedt de mogelijkheid om sneller met een schuldhulpverleningstraject te kunnen starten en dient serieus overwogen te worden door de gemeenten. Door het ‘afkopen’ van schulden kan sneller met een schuldhulpverleningstraject worden begonnen. Uit onderzoek van Divosa blijkt dat dit middel weinig wordt ingezet, maar zeer effectief is. Het is in het belang voor de inwoner met schulden, omdat dit onzekerheid wegneemt en de totale periode van in een schuldsituatie leven, kan verkorten.
 • Daarnaast kan er beter gekeken worden naar de ondersteuning aan financieel kwetsbare inwoners in relatie tot participatie. Zij kunnen immers tegen financiële problemen aanlopen wanneer zij betaald werk vinden. Bij deze mensen is de angst om te gaan werken, en de grote wens om duidelijkheid en stabiliteit als het gaat om inkomensondersteuning, duidelijk zichtbaar.
 • Voor de colleges: Het werken met saneringskredieten biedt de mogelijkheid om sneller met een schuldhulpverleningstraject te kunnen starten en dient serieus overwogen te worden door de gemeenten. Door het ‘afkopen’ van schulden kan sneller met een schuldhulpverleningstraject worden begonnen. Uit onderzoek van Divosa blijkt dat dit middel weinig wordt ingezet, maar zeer effectief is. Het is in het belang voor de inwoner met schulden, omdat dit onzekerheid wegneemt en de totale periode van in een schuldsituatie leven, kan verkorten.

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

 • Voor de colleges: Zorg voor goede informatie over de werking van de AVG, opdat er geen onnodige
  barrières zijn in de uitwisseling van informatie over cases onder professionals. De Privacy Officer kan de medewerkers daarover informeren.

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Voor de colleges: Het is raadzaam voldoende fysieke inloopspreekuren open te houden, naast voldoende telefonische contactmomenten. En te experimenteren met het (blijven) aanbieden van videobellen als contactvorm voor inwoners die daar behoefte aan hebben/bij gebaat zijn. De frontoffice/toegang is over het algemeen laagdrempelig en goed toegankelijk voor inwoners. Met name fysieke toegankelijkheid en een uitnodigende houding zijn van groot belang bij de aanpak van schulden en armoede. Ten tijde van corona waren er minder fysieke spreekuren geopend. Dit had gevolgen voor het aantal aanmeldingen.

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Voor de colleges: Geef extra aandacht aan het bereiken van de ‘zorgmijders’, jongeren en mensen die een migratieachtergrond hebben en/of laaggeletterd zijn.

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

 • Voor de colleges: Vermeldt informatie over klachten, bezwaar en beroep ook op de website van de Sociaal Teams. Als inwoners het niet eens zijn met een besluit van de gemeente, kunnen ze via een brief of formulier bezwaar maken. Inwoners kunnen ook een klacht indienen bij een uitkeringsinstantie als ze zich slecht behandeld voelen. Informatie over klachten, bezwaar en beroep zijn te vinden op de websites van de vier gemeenten. Inwoners kunnen deze informatie niet altijd goed vinden.

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

 • Voor de colleges: Geef extra aandacht aan het halen van de 120 dagen termijn bij de minnelijke schuldenregeling.

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Capelle aan den IJssel (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Verbeter de sturing op de uitvoering van schulddienstverlening door GR IJsselgemeenten en Stichting Welzijn Capelle. Zorg hiertoe voor:
 • adequate prestatie-indicatoren en monitoringsafspraken met en voor GR IJsselgemeenten en Stichting Welzijn Capelle.
 • klanttevredenheidsonderzoeken en focusgroepen waarmee de ervaringen en behoeften van cliënten inzichtelijk worden gemaakt.
 • een actieve beoordeling van de prestaties van GR IJsselgemeenten en Stichting Welzijn Capelle en het zo nodig interveniëren in beleid en bedrijfsvoering van beide organisaties.
 • het leveren van alle cijfers voor de benchmark Armoede en Schulden.

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Verbeter de sturing op de uitvoering van schulddienstverlening door GR IJsselgemeenten en Stichting Welzijn Capelle. Zorg hiertoe voor:
 • adequate prestatie-indicatoren en monitoringsafspraken met en voor GR IJsselgemeenten en Stichting Welzijn Capelle.
 • het leveren van alle cijfers voor de benchmark Armoede en Schulden.

Evaluatie/onderzoek

 • Verbeter het bereik van de schulddienstverlening door:
 • onderzoek te doen naar de doelgroep van schulddienstverlening om beterinzicht te krijgen in de grootte en samenstelling van deze groep.
 • een direct op de doelgroep gerichte campagne te ontwikkelen om schulddienstverlening bekend te maken.
 • Verbeter de sturing op de uitvoering van schulddienstverlening door GR IJsselgemeenten en Stichting Welzijn Capelle. Zorg hiertoe voor:
 • klanttevredenheidsonderzoeken en focusgroepen waarmee de ervaringen en behoeften van cliënten inzichtelijk worden gemaakt.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Verbeter het toegangsproces van de schulddienstverlening aan door te zorgen voor een gelijkwaardige en goede toegang voor elke cliënt. Werk hiervoor bijvoorbeeld met de principes van ‘gestandaardiseerd maatwerk’ en klantprofielen.

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Zorg voor een integrale schulddienstverlening, door:
 • het principe van één toegang te hanteren, waarbij de schuldenaar eerst door een hulpverlener wordt gezien die de hulpvraag van de cliënt in kaart kan brengen.
 • casusregie toe te passen, waarbij de schuldenaar in principe één vaste hulpverlener heeft.
 • het verplichten van een warme doorverwijzing tussen GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en Stichting Welzijn Capelle en naar andere ketenpartners.
 • het organiseren van één systeem waarin beide partijen werken en van elke cliënt een gezamenlijk dossier opbouwen.
 • zicht te houden op de cliënt door deze ook bij ‘uitstroom’ naar de Wsnp te volgen.

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

 • Zorg voor een integrale schulddienstverlening, door:
 • casusregie toe te passen, waarbij de schuldenaar in principe één vaste hulpverlener heeft.
 • het verplichten van een warme doorverwijzing tussen GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en Stichting Welzijn Capelle en naar andere ketenpartners.
 • het organiseren van één systeem waarin beide partijen werken en van elke cliënt een gezamenlijk dossier opbouwen.

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Verbeter het bereik van de schulddienstverlening door:
 • onderzoek te doen naar de doelgroep van schulddienstverlening om beterinzicht te krijgen in de grootte en samenstelling van deze groep.
 • een direct op de doelgroep gerichte campagne te ontwikkelen om schulddienstverlening bekend te maken.
 • vroegsignalering te verbeteren door meer organisaties, zoals het UWV en de gemeente Capelle aan den IJssel zelf, signalen over betalingsachterstanden te laten doorgeven.
 • te zorgen voor een adequate aanpak van deze signalen, door de huishoudensactief en meerdere malen te benaderen voor schulddienstverlening.
 • Verbeter het toegangsproces van de schulddienstverlening aan door te zorgen voor een gelijkwaardige en goede toegang voor elke cliënt. Werk hiervoor bijvoorbeeld met de principes van ‘gestandaardiseerd maatwerk’ en klantprofielen.
 • Zorg voor een integrale schulddienstverlening, door:
 • het principe van één toegang te hanteren, waarbij de schuldenaar eerst door een hulpverlener wordt gezien die de hulpvraag van de cliënt in kaart kan brengen.

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

 • Verbeter het bereik van de schulddienstverlening door:
 • een direct op de doelgroep gerichte campagne te ontwikkelen om schulddienstverlening bekend te maken.

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

 • Zet systematischer in op preventie van schuldenproblematiek, door:
 • grootschaliger en meer gerichte financiële educatie, met name bij niet-bijstandsgerechtigden.
 • het inzetten van budgetbeheer bij huishoudens die in een problematische schuldensituatie dreigen te geraken.

Preventie

 • Zet systematischer in op preventie van schuldenproblematiek, door:
 • de verbetering van vroegsignalering.
 • grootschaliger en meer gerichte financiële educatie, met name bij niet-bijstandsgerechtigden.
 • het inzetten van budgetbeheer bij huishoudens die in een problematische schuldensituatie dreigen te geraken.

(Vroeg)signalering

 • Verbeter het bereik van de schulddienstverlening door:
 • onderzoek te doen naar de doelgroep van schulddienstverlening om beterinzicht te krijgen in de grootte en samenstelling van deze groep.
 • een direct op de doelgroep gerichte campagne te ontwikkelen om schulddienstverlening bekend te maken.
 • vroegsignalering te verbeteren door meer organisaties, zoals het UWV en de gemeente Capelle aan den IJssel zelf, signalen over betalingsachterstanden te laten doorgeven.
 • te zorgen voor een adequate aanpak van deze signalen, door de huishoudensactief en meerdere malen te benaderen voor schulddienstverlening.
 • Zet systematischer in op preventie van schuldenproblematiek, door:
 • de verbetering van vroegsignalering.

Nazorg

 • Zorg voor een integrale schulddienstverlening, door:
 • zicht te houden op de cliënt door deze ook bij ‘uitstroom’ naar de Wsnp te volgen.
 • Versterk de nazorg van de huishoudens die met een schone lei weten uit te stromen, teneinde recidive te voorkomen. Beperk daarbij de nazorg niet tot een enkel gesprek vlak na beëindiging, maar houd deze voor langere tijd aan.

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Den Haag (2015)

Wet- en regelgeving

 • Benut als gemeentebestuur de regels en de ruimte die de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Algemene wet bestuursrecht bieden om verbeteringen te realiseren en om het zicht en de grip op de uitvoering van schuldhulpverlening te verbeteren.
 • Draag het college op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de relevante delen uit de Algemene wet bestuursrecht na te leven bij de uitvoering van schuldhulpverlening en stel daartoe nadere regels op voor schuldhulpverlening, die in ieder geval vastleggen:
 • op welke wijze een aanvraag om schuldhulpverlening gedaan moet worden, waarbij het moment van aanvraag en de inhoud en vorm bepaald moeten worden.
 • op welke wijze het volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplichte gesprek wordt vormgegeven waarin de schuldhulpvraag wordt vastgesteld.
 • welke vormen van schuldhulpverlening het college aanbiedt (te bekrachtigen met een beschikking) en welke voorwaarden daaraan worden verbonden.
 • de termijn waarbinnen het college dit aanbod doet na het moment van aanvraag, tenzij hierin de termijnen uit de Algemene wet bestuursrecht gevolgd worden.
 • het uitgangspunt dat iedereen die zich meldt met een verzoek om schuldhulpverlening ook een aanbod van het college ontvangt, tenzij dit met redenen omkleed wordt afgewezen of geweigerd. Weiger in eerste instantie schuldhulpverlening alleen op basis van in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening genoemde gronden (in geval van recidive, fraude of een veroordeling37). Alleen niet ingezetenen van Nederland komen volgens de Wgs ‘niet in aanmerking’ voor een beschikking op het al dan niet toekennen van schuldhulpverlening.

Beleid(sdoelen)

 • De gemeenteraad kan, teneinde zijn kaderstellende functie te versterken, nader beleid formuleren en het college verzoeken nadere beleidsregels op te stellen of zelf nadere regels vastleggen in een verordening op de schuldhulpverlening.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Benut als gemeentebestuur de regels en de ruimte die de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Algemene wet bestuursrecht bieden om verbeteringen te realiseren en om het zicht en de grip op de uitvoering van schuldhulpverlening te verbeteren.

Kaderstellende rol

 • Benut als gemeentebestuur de regels en de ruimte die de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Algemene wet bestuursrecht bieden om verbeteringen te realiseren en om het zicht en de grip op de uitvoering van schuldhulpverlening te verbeteren.
 • De gemeenteraad kan, teneinde zijn kaderstellende functie te versterken, nader beleid formuleren en het college verzoeken nadere beleidsregels op te stellen of zelf nadere regels vastleggen in een verordening op de schuldhulpverlening.

Controlerende rol

 • De gemeenteraad kan ter versterking van zijn controlerende functie het college opdragen jaarlijks te rapporteren over schuldhulpverlening, waarbij tenminste de vastgelegde en/of vast te leggen prestatiedoelen worden gemonitord.

Monitoring

 • Benut als gemeentebestuur de regels en de ruimte die de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Algemene wet bestuursrecht bieden om verbeteringen te realiseren en om het zicht en de grip op de uitvoering van schuldhulpverlening te verbeteren.
 • De gemeenteraad kan ter versterking van zijn controlerende functie het college opdragen jaarlijks te rapporteren over schuldhulpverlening, waarbij tenminste de vastgelegde en/of vast te leggen prestatiedoelen worden gemonitord.

Evaluatie/onderzoek

 • Benut als gemeentebestuur de regels en de ruimte die de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Algemene wet bestuursrecht bieden om verbeteringen te realiseren en om het zicht en de grip op de uitvoering van schuldhulpverlening te verbeteren.
 • Draag het college op per 1 januari 2016 een evaluatie uit te voeren van de brede toegang en stabilisatiemodules zoals die per 1 januari 2015 worden toegepast.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • De gemeenteraad kan ter versterking van zijn controlerende functie het college opdragen jaarlijks te rapporteren over schuldhulpverlening, waarbij tenminste de vastgelegde en/of vast te leggen prestatiedoelen worden gemonitord.
 • Draag het college op de resultaten van de schuldhulpverlening inzichtelijk te maken en dit op een eenduidige en inzichtelijke manier te verantwoorden aan de gemeenteraad.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Benut als gemeentebestuur de regels en de ruimte die de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Algemene wet bestuursrecht bieden om verbeteringen te realiseren en om het zicht en de grip op de uitvoering van schuldhulpverlening te verbeteren.
 • Draag het college op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de relevante delen uit de Algemene wet bestuursrecht na te leven bij de uitvoering van schuldhulpverlening en stel daartoe nadere regels op voor schuldhulpverlening, die in ieder geval vastleggen:
 • op welke wijze een aanvraag om schuldhulpverlening gedaan moet worden, waarbij het moment van aanvraag en de inhoud en vorm bepaald moeten worden.
 • op welke wijze het volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplichte gesprek wordt vormgegeven waarin de schuldhulpvraag wordt vastgesteld.
 • welke vormen van schuldhulpverlening het college aanbiedt (te bekrachtigen met een beschikking) en welke voorwaarden daaraan worden verbonden.
 • de termijn waarbinnen het college dit aanbod doet na het moment van aanvraag, tenzij hierin de termijnen uit de Algemene wet bestuursrecht gevolgd worden.
 • het uitgangspunt dat iedereen die zich meldt met een verzoek om schuldhulpverlening ook een aanbod van het college ontvangt, tenzij dit met redenen omkleed wordt afgewezen of geweigerd. Weiger in eerste instantie schuldhulpverlening alleen op basis van in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening genoemde gronden (in geval van recidive, fraude of een veroordeling37). Alleen niet ingezetenen van Nederland komen volgens de Wgs ‘niet in aanmerking’ voor een beschikking op het al dan niet toekennen van schuldhulpverlening.

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • Draag het college op de effectiviteit van de schuldhulpverlening te verbeteren door het verkorten van de doorlooptijden, het verbeteren van de communicatie met schuldenaren en het versterken van samenwerking met partners.

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Vergroot het bereik en de effectiviteit van schuldhulpverlening door het verlenen van (een vorm van) schuldhulpverlening voor alle aanmelders.

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

 • Draag het college op de effectiviteit van de schuldhulpverlening te verbeteren door het verkorten van de doorlooptijden, het verbeteren van de communicatie met schuldenaren en het versterken van samenwerking met partners.

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

 • Vergroot het bereik en de effectiviteit van schuldhulpverlening door meer in te zetten op preventieve activiteiten en vroegsignalering voor de groep mensen met (risico op) problematische schulden.
 • Draag het college op het bereik van schuldhulpverlening te vergroten door het versterken van preventie, vroegsignalering en nazorg.

(Vroeg)signalering

 • Draag het college op het bereik van schuldhulpverlening te vergroten door het versterken van preventie, vroegsignalering en nazorg.

Nazorg

 • Vergroot het bereik en de effectiviteit van schuldhulpverlening door het realiseren van een beleid voor nazorg aan iedereen die uitstroomt tijdens of na afloop van het traject schuldhulpverlening.
 • Draag het college op het bereik van schuldhulpverlening te vergroten door het versterken van preventie, vroegsignalering en nazorg.

Prestaties schuldhulpverlening

 • Draag het college op de effectiviteit van de schuldhulpverlening te verbeteren door het verkorten van de doorlooptijden, het verbeteren van de communicatie met schuldenaren en het versterken van samenwerking met partners.

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Vergroot het bereik en de effectiviteit van schuldhulpverlening door meer in te zetten op preventieve activiteiten en vroegsignalering voor de groep mensen met (risico op) problematische schulden.
 • Vergroot het bereik en de effectiviteit van schuldhulpverlening door het verlenen van (een vorm van) schuldhulpverlening voor alle aanmelders.
 • Vergroot het bereik en de effectiviteit van schuldhulpverlening door het realiseren van een beleid voor nazorg aan iedereen die uitstroomt tijdens of na afloop van het traject schuldhulpverlening.
 • Draag het college op de effectiviteit van de schuldhulpverlening te verbeteren door het verkorten van de doorlooptijden, het verbeteren van de communicatie met schuldenaren en het versterken van samenwerking met partners.

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Den Helder (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Behoud de sterke kanten van beleid, waarbij het beleid een adequate vertaling is van de probleemanalyse voor de gemeente Den Helder.
 • Besteed meer aandacht aan een activering van het armoedebeleid en een integrale aanpak met de aanpalende beleidsterreinen participatie en economisch beleid.
 • Vul de uitgangspunten van beleid die ingaan op het tegengaan van versnippering en vereenvoudiging van procedures beter in. De gemeente zou daarbij meer invulling kunnen geven aan zijn regierol in bijvoorbeeld Financieel Fit.
 • Richt inkomensondersteunende maatregelen vooral op de groepen uit de probleemanalyse. Maak ondersteuning van topsporters bijvoorbeeld geen onderdeel van het armoedebeleid.
 • De gemeente werkt grotendeels met SMART doelstelling voor beleid. Focus naast de algemene doelstellingen op scherpe doelstellingen per maatregel of ingezet instrument.
 • Stel bij het opstellen van beleid indicatoren op die inzicht geven in de resultaten van beleid. Doe dit zowel op hoofdlijnen als voor de meer specifieke doelstellingen per maatregel.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Zorg voor een adequate aansturing van externe partijen die onderdelen van het beleid uitvoeren. Maak daar waar mogelijk output afspraken in termen van bereik of op te leveren producten. Monitor deze afspraken via voortgangsgesprekken en verantwoordingsinformatie. Beperk het contact met externe partijen niet tot het uitvoeringsniveau.

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

 • Zorg dat de raad haar controlerende taak ten aanzien van het armoede en schuldenbeleid beter kan uitvoeren. Daarvoor is het nodig dat de verantwoording aan de raad niet beperkt blijft tot het benoemen van maatregelen die al dan niet zijn uitgevoerd.
 • De informatie aan de raad moet daarvoor meer het karakter krijgen van een evaluatie, waarbij inzicht wordt gegeven in de resultaten van het beleid op hooflijnen. De raad moet zich daarbij kunnen richten op het bijstellen van de kaders naar aanleiding van de resultaten van beleid.

Monitoring

 • Zorg voor een adequate aansturing van externe partijen die onderdelen van het beleid uitvoeren. Maak daar waar mogelijk output afspraken in termen van bereik of op te leveren producten. Monitor deze afspraken via voortgangsgesprekken en verantwoordingsinformatie. Beperk het contact met externe partijen niet tot het uitvoeringsniveau.

Evaluatie/onderzoek

 • Zorg ook voor inzicht in de resultaten van de organisaties waar de gemeente alleen middels een instandhoudingssubsidie een relatie mee heeft. Bijvoorbeeld door middel van jaarlijkse evaluatiegesprekken.
 • Evalueer jaarlijks de resultaten van beleid aan de hand van de hoofddoelstellingen en op de doelstelling per maatregel. Stel bij waar nodig. Rapporteer hierover kort in een hoofdlijnennotitie aan de raad.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Evalueer jaarlijks de resultaten van beleid aan de hand van de hoofddoelstellingen en op de doelstelling per maatregel. Stel bij waar nodig. Rapporteer hierover kort in een hoofdlijnennotitie aan de raad.
 • Zorg dat de raad haar controlerende taak ten aanzien van het armoede en schuldenbeleid beter kan uitvoeren. Daarvoor is het nodig dat de verantwoording aan de raad niet beperkt blijft tot het benoemen van maatregelen die al dan niet zijn uitgevoerd.
 • De informatie aan de raad moet daarvoor meer het karakter krijgen van een evaluatie, waarbij inzicht wordt gegeven in de resultaten van het beleid op hooflijnen. De raad moet zich daarbij kunnen richten op het bijstellen van de kaders naar aanleiding van de resultaten van beleid.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Vul de uitgangspunten van beleid die ingaan op het tegengaan van versnippering en vereenvoudiging van procedures beter in. De gemeente zou daarbij meer invulling kunnen geven aan zijn regierol in bijvoorbeeld Financieel Fit.

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Richt inkomensondersteunende maatregelen vooral op de groepen uit de probleemanalyse. Maak ondersteuning van topsporters bijvoorbeeld geen onderdeel van het armoedebeleid.
 • Geef breder invulling aan het uitgangspunt van beleid om te investeren in kinderen en jongeren. Formuleer daarbij niet alleen beleid op kinderen, maar ook voor jongeren.

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

 • Zorg ook voor inzicht in de resultaten van de organisaties waar de gemeente alleen middels een instandhoudingssubsidie een relatie mee heeft. Bijvoorbeeld door middel van jaarlijkse evaluatiegesprekken.

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Dordrecht (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Laat de uitgangspunten van het schuldhulpverleningsbeleid aansluiten bij de praktijkervaringen van betrokkenen (professionals en inwoners). Bekijk per uitgangspunt of deze aansluit op de huidige praktijk én op wat de Raad belangrijk vindt. Zet daarbij verder in op stress-sensitieve dienstverlening.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Maak een specifieke doelgroepenanalyse, ontwikkel een schuldhulpverleningsaanbod op maat.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Maak een specifieke doelgroepenanalyse, ontwikkel een schuldhulpverleningsaanbod op maat.
 • Werk aan een plan rondom nazorg op maat. Het aantal inwoners dat terugvalt in schulden kan hierdoor worden teruggedrongen.

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Voorkom dat de wacht- en doorlooptijden als ‘onnodig lang’ worden ervaren. Dit is vooral het geval bij complexere casussen, zoals bij zakelijke schulden. Onduidelijkheid leidt tot onrust en stress. Zet in op transparantie en heldere communicatie in de oriëntatie- en stabilisatiefases.

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Zet samen met maatschappelijke partners verder in op het laagdrempelig maken van het ondersteuningsaanbod.

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Maak een specifieke doelgroepenanalyse, ontwikkel een schuldhulpverleningsaanbod op maat.

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

 • Voorkom dat de wacht- en doorlooptijden als ‘onnodig lang’ worden ervaren. Dit is vooral het geval bij complexere casussen, zoals bij zakelijke schulden. Onduidelijkheid leidt tot onrust en stress. Zet in op transparantie en heldere communicatie in de oriëntatie- en stabilisatiefases.

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

 • Werk aan een plan rondom nazorg op maat. Het aantal inwoners dat terugvalt in schulden kan hierdoor worden teruggedrongen.

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Werk aan een plan rondom nazorg op maat. Het aantal inwoners dat terugvalt in schulden kan hierdoor worden teruggedrongen.

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Eemsmond (2016)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Maak concreet welke effecten de gemeente met het beleid voor schuldhulpverlening wil realiseren. Formuleer eerst concrete doelen voor schuldhulpverlening en bepaal vervolgens welke indicatoren hier zicht op geven. Het ontbreken van concreet geformuleerde doelen bemoeilijkt immers de keuze voor indicatoren die de resultaten van integrale schuldhulpverlening daadwerkelijk weergeven.
 • Zorg voor een scherper zicht op de schuldenproblematiek in de gemeente Eemsmond: wie komt waardoor in de problemen (doelgroep), hoe vaak gebeurt dit (frequentie) en hoe kunnen problemen tijdig worden gesignaleerd om problematische schulden te voorkomen (preventie en nazorg). Breng de verschillende oorzaken en gevolgen voor problematische schulden in de gemeente Eemsmond in beeld, zodat deze kunnen dienen als uitgangspunt voor gemeentelijk beleid.

Budget

 • Maak op basis van inzicht in de schuldenproblematiek in de gemeente Eemsmond een duidelijke afweging over de gewenste inzet of herverdeling van beschikbare middelen. Voorwaarde hiervoor is duidelijkheid over wat wenselijk is, haalbaar en efficiënt.

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Zorg ervoor dat verwachtingenmanagement richting (mogelijke) cliënten onderdeel is van de afstemming binnen het netwerk. Maak dit mogelijk door een concrete invulling te geven aan de regierol van de gemeente.

Kaderstellende rol

 • Het is raadzaam om als raad enkele scenario’s uit te werken voor de uitvoering van schuldhulpverlening. Mogelijke scenario’s zijn:
  a) uitvoering door de Volkskredietbank.
  b) uitvoering door een andere kredietbank.
  c) uitvoering in eigen beheer.
  d) gedeelde uitvoering (deel gemeente, deel kredietbank).
  Per scenario’s moeten de voor- en nadelen zorgvuldig worden afgewogen. Om tot een zinvolle vergelijking tussen de verschillende scenario’s te komen, kan worden gewerkt met de volgende indicatoren:
 • de kosten van de schuldhulpverlening.
 • de klanttevredenheid bij schuldhulpverlening.
 • Het succes van schuldhulpverlening – welk deel van de klanten wordt toegeleid naar een schuldenvrije toekomst of wordt geholpen met andere vormen van schuldhulpverlening?
 • de duurzaamheid van de resultaten – welk deel van de klanten komt (niet) opnieuw in de financiële problemen?
 • aandacht voor lokale ontwikkelingen en wensen. Houd bij het uitwerken van de scenario’s rekening met de keuzes die gemaakt worden tijdens de herindelingsdiscussie.

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Koppel de informatievoorziening en monitoring aan de beoogde effecten van schuldhulpverlening. Informatie en monitoring is noodzakelijk voor een goede controle op en bijsturing van schuldhulpverlening. Zorg dat inzichtelijk is of de beoogde doelen zijn gerealiseerd en in welke mate het beleid effectief is. Maak dit mogelijk door de beoogde effecten te vertalen in een beperkt aantal evaluatiecriteria en richt de informatievoorziening in op deze criteria. Breng niet alleen het gebruik per dienst in kaart, maar inventariseer welke cliënten of doelgroepen van de diensten gebruik maken en welke effect dit heeft op de evaluatiecriteria. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk voor hoeveel cliënten er een einde komt aan de problematische schuldenproblematiek en welke diensten hieraan hebben bijgedragen.
 • Het zou interessant zijn om mensen die ooit cliënt bij de Volkskredietbank zijn geweest gedurende een langere tijd te monitoren. Op die manier krijgt de gemeente beter inzicht in succes- en faalfactoren voor het behalen van een duurzaam resultaat.
 • Ga na welke mogelijkheden er zijn om de informatieverzameling te verbeteren door de informatie van verschillende afdelingen, ketenpartners en vrijwilligersorganisaties te combineren.

Evaluatie/onderzoek

 • Zorg voor een scherper zicht op de schuldenproblematiek in de gemeente Eemsmond: wie komt waardoor in de problemen (doelgroep), hoe vaak gebeurt dit (frequentie) en hoe kunnen problemen tijdig worden gesignaleerd om problematische schulden te voorkomen (preventie en nazorg). Breng de verschillende oorzaken en gevolgen voor problematische schulden in de gemeente Eemsmond in beeld, zodat deze kunnen dienen als uitgangspunt voor gemeentelijk beleid.
 • Ga na welke mogelijkheden er zijn om de informatieverzameling te verbeteren door de informatie van verschillende afdelingen, ketenpartners en vrijwilligersorganisaties te combineren.

Informatievoorziening sturing

'- Koppel de informatievoorziening en monitoring aan de beoogde effecten van schuldhulpverlening. Informatie en monitoring is noodzakelijk voor een goede controle op en bijsturing van schuldhulpverlening. Zorg dat inzichtelijk is of de beoogde doelen zijn gerealiseerd en in welke mate het beleid effectief is. Maak dit mogelijk door de beoogde effecten te vertalen in een beperkt aantal evaluatiecriteria en richt de informatievoorziening in op deze criteria. Breng niet alleen het gebruik per dienst in kaart, maar inventariseer welke cliënten of doelgroepen van de diensten gebruik maken en welke effect dit heeft op de evaluatiecriteria. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk voor hoeveel cliënten er een einde komt aan de problematische schuldenproblematiek en welke diensten hieraan hebben bijgedragen.

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

'- Koppel de informatievoorziening en monitoring aan de beoogde effecten van schuldhulpverlening. Informatie en monitoring is noodzakelijk voor een goede controle op en bijsturing van schuldhulpverlening. Zorg dat inzichtelijk is of de beoogde doelen zijn gerealiseerd en in welke mate het beleid effectief is. Maak dit mogelijk door de beoogde effecten te vertalen in een beperkt aantal evaluatiecriteria en richt de informatievoorziening in op deze criteria. Breng niet alleen het gebruik per dienst in kaart, maar inventariseer welke cliënten of doelgroepen van de diensten gebruik maken en welke effect dit heeft op de evaluatiecriteria. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk voor hoeveel cliënten er een einde komt aan de problematische schuldenproblematiek en welke diensten hieraan hebben bijgedragen.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Zet in op het bouwen van een netwerk. Zorg dat alle bij de uitvoering van schuldhulpverlening betrokken organisaties onderdeel worden van een netwerk waarin partijen elkaar kennen, kennis hebben van elkaars activiteiten en expertise en elkaar opzoeken.
 • Zorg voor heldere afspraken en een duidelijke afbakening van taken waarop de betrokken partijen ook aangesproken kunnen worden. Hierdoor wordt de effectiviteit van de ingezette middelen vergroot.
 • Zorg ervoor dat verwachtingenmanagement richting (mogelijke) cliënten onderdeel is van de afstemming binnen het netwerk. Maak dit mogelijk door een concrete invulling te geven aan de regierol van de gemeente.
 • Het is raadzaam om als raad enkele scenario’s uit te werken voor de uitvoering van schuldhulpverlening. Mogelijke scenario’s zijn:
  a) uitvoering door de Volkskredietbank.
  b) uitvoering door een andere kredietbank.
  c) uitvoering in eigen beheer.
  d) gedeelde uitvoering (deel gemeente, deel kredietbank).
  Per scenario’s moeten de voor- en nadelen zorgvuldig worden afgewogen. Om tot een zinvolle vergelijking tussen de verschillende scenario’s te komen, kan worden gewerkt met de volgende indicatoren:
 • de kosten van de schuldhulpverlening.
 • de klanttevredenheid bij schuldhulpverlening.
 • Het succes van schuldhulpverlening – welk deel van de klanten wordt toegeleid naar een schuldenvrije toekomst of wordt geholpen met andere vormen van schuldhulpverlening?
 • de duurzaamheid van de resultaten – welk deel van de klanten komt (niet) opnieuw in de financiële problemen?
 • aandacht voor lokale ontwikkelingen en wensen. Houd bij het uitwerken van de scenario’s rekening met de keuzes die gemaakt worden tijdens de herindelingsdiscussie.

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • Ga voor een effectieve preventie en nazorg niet alleen uit van zelfredzaamheid, maar wijs ook actief op de beschikbare dienstverlening. Zet in op de versterking van de samenwerking met ketenpartners en vrijwilligersorganisaties.
 • Zet in op het bouwen van een netwerk. Zorg dat alle bij de uitvoering van schuldhulpverlening betrokken organisaties onderdeel worden van een netwerk waarin partijen elkaar kennen, kennis hebben van elkaars activiteiten en expertise en elkaar opzoeken.
 • Zorg voor heldere afspraken en een duidelijke afbakening van taken waarop de betrokken partijen ook aangesproken kunnen worden. Hierdoor wordt de effectiviteit van de ingezette middelen vergroot.
 • Zorg ervoor dat verwachtingenmanagement richting (mogelijke) cliënten onderdeel is van de afstemming binnen het netwerk. Maak dit mogelijk door een concrete invulling te geven aan de regierol van de gemeente.

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

 • Versterk de aandacht voor preventie en nazorg. Zorg voor een scherper zicht scherper zicht op de schuldenproblematiek in de gemeente Eemsmond. Breng de verschillende oorzaken en gevolgen voor problematische schulden in de gemeente Eemsmond in beeld. Hierdoor wordt het mogelijk om zicht te krijgen op de effectiviteit van preventie – inclusief vroegsignalering – en nazorg: waar en voor wie moeten welke acties ondernomen worden om te voorkomen dat cliënten (opnieuw) in de schulden terechtkomen?
 • Ga voor een effectieve preventie en nazorg niet alleen uit van zelfredzaamheid, maar wijs ook actief op de beschikbare dienstverlening. Zet in op de versterking van de samenwerking met ketenpartners en vrijwilligersorganisaties.

(Vroeg)signalering

 • Zorg voor een scherper zicht op de schuldenproblematiek in de gemeente Eemsmond: wie komt waardoor in de problemen (doelgroep), hoe vaak gebeurt dit (frequentie) en hoe kunnen problemen tijdig worden gesignaleerd om problematische schulden te voorkomen (preventie en nazorg). Breng de verschillende oorzaken en gevolgen voor problematische schulden in de gemeente Eemsmond in beeld, zodat deze kunnen dienen als uitgangspunt voor gemeentelijk beleid.

Nazorg

 • Zorg voor een scherper zicht op de schuldenproblematiek in de gemeente Eemsmond: wie komt waardoor in de problemen (doelgroep), hoe vaak gebeurt dit (frequentie) en hoe kunnen problemen tijdig worden gesignaleerd om problematische schulden te voorkomen (preventie en nazorg). Breng de verschillende oorzaken en gevolgen voor problematische schulden in de gemeente Eemsmond in beeld, zodat deze kunnen dienen als uitgangspunt voor gemeentelijk beleid.
 • Versterk de aandacht voor preventie en nazorg. Zorg voor een scherper zicht op de schuldenproblematiek in de gemeente Eemsmond. Breng de verschillende oorzaken en gevolgen voor problematische schulden in de gemeente Eemsmond in beeld. Hierdoor wordt het mogelijk om zicht te krijgen op de effectiviteit van preventie – inclusief vroegsignalering – en nazorg: waar en voor wie moeten welke acties ondernomen worden om te voorkomen dat cliënten (opnieuw) in de schulden terechtkomen?
 • Ga voor een effectieve preventie en nazorg niet alleen uit van zelfredzaamheid, maar wijs ook actief op de beschikbare dienstverlening. Zet in op de versterking van de samenwerking met ketenpartners en vrijwilligersorganisaties.

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Koppel de informatievoorziening en monitoring aan de beoogde effecten van schuldhulpverlening. Informatie en monitoring is noodzakelijk voor een goede controle op en bijsturing van schuldhulpverlening. Zorg dat inzichtelijk is of de beoogde doelen zijn gerealiseerd en in welke mate het beleid effectief is. Maak dit mogelijk door de beoogde effecten te vertalen in een beperkt aantal evaluatiecriteria en richt de informatievoorziening in op deze criteria. Breng niet alleen het gebruik per dienst in kaart, maar inventariseer welke cliënten of doelgroepen van de diensten gebruik maken en welke effect dit heeft op de evaluatiecriteria. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk voor hoeveel cliënten er een einde komt aan de problematische schuldenproblematiek en welke diensten hieraan hebben bijgedragen.
 • Versterk de aandacht voor preventie en nazorg. Zorg voor een scherper zicht op de schuldenproblematiek in de gemeente Eemsmond. Breng de verschillende oorzaken en gevolgen voor problematische schulden in de gemeente Eemsmond in beeld. Hierdoor wordt het mogelijk om zicht te krijgen op de effectiviteit van preventie – inclusief vroegsignalering – en nazorg: waar en voor wie moeten welke acties ondernomen worden om te voorkomen dat cliënten (opnieuw) in de schulden terechtkomen?
 • Ga voor een effectieve preventie en nazorg niet alleen uit van zelfredzaamheid, maar wijs ook actief op de beschikbare dienstverlening. Zet in op de versterking van de samenwerking met ketenpartners en vrijwilligersorganisaties.
 • Zorg voor heldere afspraken en een duidelijke afbakening van taken waarop de betrokken partijen ook aangesproken kunnen worden. Hierdoor wordt de effectiviteit van de ingezette middelen vergroot.

Efficiëntie schuldhulpverlening

 • Maak op basis van inzicht in de schuldenproblematiek in de gemeente Eemsmond een duidelijke afweging over de gewenste inzet of herverdeling van beschikbare middelen. Voorwaarde hiervoor is duidelijkheid over wat wenselijk is, haalbaar en efficiënt.

Gennep (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Wees voorbereid op een stijging van inwoners met schulden als gevolg van de nieuwe Wgs en de coronacrisis.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Wees voorbereid op een stijging van inwoners met schulden als gevolg van de nieuwe Wgs en de coronacrisis.

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Zorg ervoor dat de registratie van schulddienstverlening wordt verbeterd, zoals dat in het beleidsplan en de onderliggende plannen wordt voorgesteld.
 • Monitor hoe mensen die hulp ontvangen het traject doorlopen, zodat duidelijk is of de gemeente effectief is met het doorgeleiden van mensen naar schuldregelingen.

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Werk uit hoe Team Toegang inhoud moet geven aan de regiefunctie t.a.v. mensen met schulden en wat de nazorg precies moet gaan inhouden.
 • Werk met beschikkingen uit welke concrete hulp de gemeente kan bieden.

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Overweeg een aanpak waarin onderscheid wordt gemaakt tussen specifieke doelgroepen, zoals huishoudens met inwonende minderjarige kinderen, asielmigranten en ondernemers.

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

 • Werk uit hoe Team Toegang inhoud moet geven aan de regiefunctie t.a.v. mensen met schulden en wat de nazorg precies moet gaan inhouden.

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Monitor hoe mensen die hulp ontvangen het traject doorlopen, zodat duidelijk is of de gemeente effectief is met het doorgeleiden van mensen naar schuldregelingen.

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Groningen (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Evalueren en tussentijds terugkoppelen aan de raad:
 • Maak bij het vaststellen van nieuw beleid afspraken over het evalueren daarvan. Op die manier kan de P&C cyclus gesloten worden.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Risico analyse in raadsvoorstellen:
 • In raadsvoorstellen met betrekking tot bezuinigingen expliciet een risicoanalyse opnemen en aangeven wat de consequenties kunnen zijn voor de beoogde doelstellingen als deze risico’s zich voordoen.

Controlerende rol

 • Risico analyse in raadsvoorstellen:
 • Zodanige afspraken maken met college dat de raad de mate waarin beoogde doelstellingen worden gerealiseerd, kan bewaken.

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Stuurinformatie op productieniveau Groninger Kredietbank versterken:
 • Binnen de Groninger Kredietbank is heel veel informatie beschikbaar op cliëntniveau. Deze informatie zou voor een deel gebruikt kunnen worden om meer stuurinformatie op productniveau en cliëntstromen te ontwikkelen.

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Evalueren en tussentijds terugkoppelen aan de raad:
 • Maak als raad duidelijke afspraken over periodieke rapportage ten aanzien van de uitvoering van het nieuw vastgestelde beleid en laat dat niet ondersneeuwen in reguliere periodieke rapportages.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

-Stem van de cliënten:

 • Geef cliënten een platform waar zij mee kunnen praten over de dienstverlening met betrekking tot schuldhulpverlening. Betrek hier ook ex-cliënten bij, zij zijn immers de ervaringsdeskundigen en kunnen vanuit die positie informatie leveren wat voor hen wel goed werkte en wat niet. Praat niet alleen over de cliënten maar vooral ook met hen!
 • Lijst aanbieders bewind door rechtbank:
 • Om grip te krijgen op de kwaliteit van aanbieders van beschermingsbewind zouden met de rechtbank gesprekken gevoerd kunnen worden, om een lijst van aanbieders op te stellen om zo de kwalitatief slechte en goede aanbieders van bewind in zicht te krijgen. Ook de private bewindvoerders die goed hun werk doen hebben hier een belang bij.

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • Samenwerken met private bewindvoerders:
 • Het belang van een goede samenwerking met private bewindvoerders wordt door de gemeente onderkend. Sta open voor andere vormen van samenwerking dan de huidige en gebruik daarbij de ervaringen in andere gemeenten.

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

 • Stem van de cliënten:
 • Geef cliënten een platform waar zij mee kunnen praten over de dienstverlening met betrekking tot schuldhulpverlening. Betrek hier ook ex-cliënten bij, zij zijn immers de ervaringsdeskundigen en kunnen vanuit die positie informatie leveren wat voor hen wel goed werkte en wat niet. Praat niet alleen over de cliënten maar vooral ook met hen!

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

 • Inzetten op preventie van schulden:
 • Om te voorkomen dat inwoners in bewind terecht komen, wordt door de gemeente al ingezet op preventie van schulden.
 • De invoering van vroegsignalering per 1-1-2021 helpt hierbij. Bekijk hoe in Groningen daar nog extra op kan worden ingezet door zowel het voorliggend veld in de gemeente in te schakelen, zoals de Wij- teams en welzijnsorganisaties, maar ook voorlichting en informatie bij andere partijen in het netwerk en voorlichting te geven aan werkgevers.

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Haarlem (2015)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • De RKC adviseert de raad om opnieuw te valideren wat het politieke draagvlak is en de acceptabele lange-termijn effecten voor de huidige toegangscriteria. De raad kan het college vragen dit mee te nemen in de evaluatie schuldhulpverlening die is gepland voor 2015.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • De RKC adviseert de raad van het college meer inhoudelijke verantwoordingsinformatie te vragen, bijvoorbeeld het monitoren van de wachttijden en doorlooptijden op te nemen in de managementinformatie die wordt geregistreerd en geanalyseerd.

Evaluatie/onderzoek

 • De RKC adviseert de raad om opnieuw te valideren wat het politieke draagvlak is en de acceptabele lange-termijn effecten voor de huidige toegangscriteria. De raad kan het college vragen dit mee te nemen in de evaluatie schuldhulpverlening die is gepland voor 2015.
 • De RKC adviseert de raad een vervolgstudie uit te (laten) voeren naar de interne aspecten van de Schulddienstverlening en deze te vergelijken met gemeenten die een hoger realisatiepercentage hebben op het 90- dagen model (stabilisatietraject) respectievelijk 120-dagen model (schuldregeling) en aan te geven wat de essentiële verschillen zijn met de procesinrichting van de Schulddienstverlening.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • De RKC adviseert de raad van het college meer inhoudelijke verantwoordingsinformatie te vragen, bijvoorbeeld het monitoren van de wachttijden en doorlooptijden op te nemen in de managementinformatie die wordt geregistreerd en geanalyseerd.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • De RKC adviseert het college nadere afspraken te maken over rollen, vaardigheden en deskundigheid van de vrijwilligers van Humanitas.
 • De RKC adviseert de raad een vervolgstudie uit te (laten) voeren naar de interne aspecten van de Schulddienstverlening en deze te vergelijken met gemeenten die een hoger realisatiepercentage hebben op het 90- dagen model (stabilisatietraject) respectievelijk 120-dagen model (schuldregeling) en aan te geven wat de essentiële verschillen zijn met de procesinrichting van de Schulddienstverlening.

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • De RKC vraagt aandacht voor een meer laagdrempelige schulddienstverlening en adviseert de raad in overleg met het college een voorportaal in te richten zodat hulpvragers bedenktijd hebben voordat zij definitief instromen in de schuldhulpverlening. Dit helpt om uitval en recidive te voorkomen.

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

'- De RKC vraagt aandacht voor een meer laagdrempelige schulddienstverlening en adviseert de raad in overleg met het college een voorportaal in te richten zodat hulpvragers bedenktijd hebben voordat zij definitief instromen in de schuldhulpverlening. Dit helpt om uitval en recidive te voorkomen.

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Hellevoetsluis (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Besteed aandacht aan een evaluatie van het beleid en zet de resultaten om in nieuw beleid vanaf 2020.
 • Betrek externe expertise in beleidsvorming met expliciete aandacht voor ‘verborgen armoede’.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Besteed aandacht aan een evaluatie van het beleid en zet de resultaten om in nieuw beleid vanaf 2020.

Informatievoorziening sturing

 • Ga in gesprek met samenwerkingspartners over realistische en haalbare prestatie-indicatoren, afgestemd op de doelgroep.

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

'- Ga in gesprek met samenwerkingspartners over realistische en haalbare prestatie-indicatoren, afgestemd op de doelgroep.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Er is aandacht nodig voor een blijvende doorontwikkeling van de gebiedsteams.

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Hillegom en Lisse (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Breng de raad in positie om kaders en doelen te stellen en bepaal gezamenlijk de kritieke prestatie-indicatoren.
 • Zorg voor een duidelijke taakverdeling bij de beleidsvorming.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Breng de raad in positie om kaders en doelen te stellen en bepaal gezamenlijk de kritieke prestatie-indicatoren.

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Monitor structureel de kwaliteit van de schulddienstverlening en breng dit ook in beeld voor de gemeenteraden.

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Betrek de gemeenteraad bij het inrichten van de informatievoorziening.

Informatievoorziening controle

 • Betrek de gemeenteraad bij het inrichten van de informatievoorziening.
 • Monitor structureel de kwaliteit van de schulddienstverlening en breng dit ook in beeld voor de gemeenteraden.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Zorg voor een duidelijke sociale kaart en treedt als regisseur op in het veld.
 • Zorg bij een wisseling in consulenten voor een goede onderlinge overdracht.
 • Kijk naar de huidige caseload en kijk of dit met het oog op toekomstige ontwikkelingen werkbaar is.

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Zet ketenpartners in voor de vergroting van het bereik en de nazorg.

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Zorg voor meer bekendheid van schulddienstverlening bij bepaalde doelgroepen.
 • Zet ketenpartners in voor de vergroting van het bereik en de nazorg.

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Zorg voor meer bekendheid van schulddienstverlening bij bepaalde doelgroepen.

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

 • Zet ketenpartners in voor de vergroting van het bereik en de nazorg.

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Hoogeveen (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • College: Werk de uitgangspunten van het beleid uit naar duidelijke doelstellingen en daarmee samenhangende kengetallen. Doe dit voor alle onderdelen van het beleid inclusief de preventie en de integrale benadering van de leefgebieden van de cliënt.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • College: Breng alle kosten die gemoeid zijn met schuldhulpverlening bij elkaar in de begroting. Maak daarbij een onderscheid tussen de gemeentelijke kosten en de kosten van ketenpartners.

Uitgaven

 • College: Ontwikkel normen voor doorlooptijden en voor kosten per onderdeel zodat de doelmatigheid van de bestedingen kan worden bepaald.
 • College: Breng alle kosten die gemoeid zijn met schuldhulpverlening bij elkaar in de begroting. Maak daarbij een onderscheid tussen de gemeentelijke kosten en de kosten van ketenpartners.

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • College: Breng de samenstelling en omvang van de doelgroep in kaart en gebruik dit als input voor het beleid en de uitvoering.

Evaluatie/onderzoek

 • College: Zet met alle uitvoeringspartners (inclusief de eigen gemeentelijke uitvoering) een duidelijke planning en control cyclus op waarin is vastgelegd op welke doelstellingen gerapporteerd en geëvalueerd dient te worden.
 • College: Breng de samenstelling en omvang van de doelgroep in kaart en gebruik dit als input voor het beleid en de uitvoering.
 • College: Onderzoek of het voor de klant duidelijk is hoe de huidige processen rond aanmelding en verwijzingen zijn.

Informatievoorziening sturing

 • College: Zet met alle uitvoeringspartners (inclusief de eigen gemeentelijke uitvoering) een duidelijke planning en control cyclus op waarin is vastgelegd op welke doelstellingen gerapporteerd en geëvalueerd dient te worden.
 • College: Breng de samenstelling en omvang van de doelgroep in kaart en gebruik dit als input voor het beleid en de uitvoering.
 • College: Formaliseer de samenwerking met partijen als het Loket Geldzaken en leg dit ook vast in een prestatieovereenkomst. Zet ook de afspraken met de GKB om in een prestatieovereenkomst. Formuleer deze prestaties zodat de resultaten meetbaar zijn en leg vast hoe vaak en wanneer verantwoording over de geleverde prestaties geleverd dient te worden.

Informatievoorziening kaderstelling

 • College: Breng de samenstelling en omvang van de doelgroep in kaart en gebruik dit als input voor het beleid en de uitvoering.

Informatievoorziening controle

 • College: Zet met alle uitvoeringspartners (inclusief de eigen gemeentelijke uitvoering) een duidelijke planning en control cyclus op waarin is vastgelegd op welke doelstellingen gerapporteerd en geëvalueerd dient te worden.
 • College: Breng de samenstelling en omvang van de doelgroep in kaart en gebruik dit als input voor het beleid en de uitvoering.
 • College: Formaliseer de samenwerking met partijen als het Loket Geldzaken en leg dit ook vast in een prestatieovereenkomst. Zet ook de afspraken met de GKB om in een prestatieovereenkomst. Formuleer deze prestaties zodat de resultaten meetbaar zijn en leg vast hoe vaak en wanneer verantwoording over de geleverde prestaties geleverd dient te worden.
 • Raad: Geef aan op welke onderdelen de raad geïnformeerd wil worden over de voortgang.
 • Raad: Maak duidelijke afspraken over de wijze van rapporteren en de informatievoorziening aan de raad over schuldhulpverlening, op basis van duidelijke doelstellingen en indicatoren.
 • Raad: Bepaal als gemeenteraad op welke van de aanbevelingen (aan het college) de raad geïnformeerd moet worden over de voortgang en de uitwerking.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • College: Verken en maak een keuze als gemeente of de huidige situatie met twee loketten gewenst is. Betrek daarbij ook de klant.
 • College: Vertaal de wensen rond preventie naar concrete uitvoering en maak een plan van aanpak hiervoor.
 • College: Ga door met de preventieprojecten en kijk daarbij ook naar hoe andere gemeenten dit hebben ingericht, en haal daar eventueel leerpunten uit.
 • College: Formaliseer de samenwerking met partijen als het Loket Geldzaken en leg dit ook vast in een prestatieovereenkomst. Zet ook de afspraken met de GKB om in een prestatieovereenkomst. Formuleer deze prestaties zodat de resultaten meetbaar zijn en leg vast hoe vaak en wanneer verantwoording over de geleverde prestaties geleverd dient te worden.

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • College: Formaliseer de samenwerking met partijen als het Loket Geldzaken en leg dit ook vast in een prestatieovereenkomst. Zet ook de afspraken met de GKB om in een prestatieovereenkomst. Formuleer deze prestaties zodat de resultaten meetbaar zijn en leg vast hoe vaak en wanneer verantwoording over de geleverde prestaties geleverd dient te worden.

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • College: Onderzoek of het voor de klant duidelijk is hoe de huidige processen rond aanmelding en verwijzingen zijn.

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

 • College: Onderzoek of het voor de klant duidelijk is hoe de huidige processen rond aanmelding en verwijzingen zijn.

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

 • College: Vertaal de wensen rond preventie naar concrete uitvoering en maak een plan van aanpak hiervoor.
 • College: Ga door met de preventieprojecten en kijk daarbij ook naar hoe andere gemeenten dit hebben ingericht, en haal daar eventueel leerpunten uit.

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

 • College: Ontwikkel normen voor doorlooptijden en voor kosten per onderdeel zodat de doelmatigheid van de bestedingen kan worden bepaald.

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

 • College: Ontwikkel normen voor doorlooptijden en voor kosten per onderdeel zodat de doelmatigheid van de bestedingen kan worden bepaald.

Hoorn (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Zorg voor een duidelijke, eenduidige en integrale aanpak van problemen van inwoners met problematische schulden.
 • Verbeter de samenwerking - met name de onderlinge communicatie - tussen de betrokken ambtenaren om problemen in de uitvoering te voorkomen.

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Vraag het college om gerichte managementinformatie over aantallen en overige, meer kwalitatieve aspecten van schuldhulpverlening. Dat is concreet informatie over:
 • in-, door- en uitstroom, om een beeld te krijgen hoe intensief de schuldhulpverlening in Hoorn is en een betere vergelijking te kunnen maken met andere gemeenten.
 • tevredenheid van Hoornse inwoners, met name van de betrokken klanten, over de gemeentelijke schuldhulpverlening.
  *. successen, valkuilen en verbeterpunten in de samenwerking met ketenpartners.
 • het bereik van gemeentelijke schuldhulpverlening (welke inwoners met problematische schulden worden wel of juist niet bereikt en welke acties zijn daarop ingezet?).
 • het volume van de totale schulden per inwoners in schuldhulpverleningstrajecten (van start tot aan afronding van een traject).
 • benchmarkgegevens over schuldhulpverlening in andere gemeenten.

Evaluatie/onderzoek

 • Vraag het college om gerichte managementinformatie over aantallen en overige, meer kwalitatieve aspecten van schuldhulpverlening. Dat is concreet informatie over:
 • in-, door- en uitstroom, om een beeld te krijgen hoe intensief de schuldhulpverlening in Hoorn is en een betere vergelijking te kunnen maken met andere gemeenten.
 • tevredenheid van Hoornse inwoners, met name van de betrokken klanten, over de gemeentelijke schuldhulpverlening.
  *. successen, valkuilen en verbeterpunten in de samenwerking met ketenpartners.
 • het bereik van gemeentelijke schuldhulpverlening (welke inwoners met problematische schulden worden wel of juist niet bereikt en welke acties zijn daarop ingezet?).
 • het volume van de totale schulden per inwoners in schuldhulpverleningstrajecten (van start tot aan afronding van een traject).
 • benchmarkgegevens over schuldhulpverlening in andere gemeenten.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Vraag het college om gerichte managementinformatie over aantallen en overige, meer kwalitatieve aspecten van schuldhulpverlening. Dat is concreet informatie over:
 • in-, door- en uitstroom, om een beeld te krijgen hoe intensief de schuldhulpverlening in Hoorn is en een betere vergelijking te kunnen maken met andere gemeenten.
 • tevredenheid van Hoornse inwoners, met name van de betrokken klanten, over de gemeentelijke schuldhulpverlening.
  *. successen, valkuilen en verbeterpunten in de samenwerking met ketenpartners.
 • het bereik van gemeentelijke schuldhulpverlening (welke inwoners met problematische schulden worden wel of juist niet bereikt en welke acties zijn daarop ingezet?).
 • het volume van de totale schulden per inwoners in schuldhulpverleningstrajecten (van start tot aan afronding van een traject).
 • benchmarkgegevens over schuldhulpverlening in andere gemeenten.

Informatievoorziening controle

 • Vraag het college om gerichte managementinformatie over aantallen en overige, meer kwalitatieve aspecten van schuldhulpverlening. Dat is concreet informatie over:
 • in-, door- en uitstroom, om een beeld te krijgen hoe intensief de schuldhulpverlening in Hoorn is en een betere vergelijking te kunnen maken met andere gemeenten.
 • tevredenheid van Hoornse inwoners, met name van de betrokken klanten, over de gemeentelijke schuldhulpverlening.
  *. successen, valkuilen en verbeterpunten in de samenwerking met ketenpartners.
 • het bereik van gemeentelijke schuldhulpverlening (welke inwoners met problematische schulden worden wel of juist niet bereikt en welke acties zijn daarop ingezet?).
 • het volume van de totale schulden per inwoners in schuldhulpverleningstrajecten (van start tot aan afronding van een traject).
 • benchmarkgegevens over schuldhulpverlening in andere gemeenten.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Maak goede procedurebeschrijvingen, zodat de uitvoering uniform wordt en het vastgestelde beleid volgt.

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Verbeter de samenwerking - met name de onderlinge communicatie - tussen de betrokken ambtenaren om problemen in de uitvoering te voorkomen.
 • Zie schulden niet als een geïsoleerd probleem, zodat de schuldproblematiek ook lang na afronding van een traject blijvend is opgelost.

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • Koester en optimaliseer de samenwerking met ketenpartners. Met name vrijwilligers verdienen structureel positieve aandacht van de gemeente.

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Help iedereen die zich meldt bij de gemeente of verwijs naar de juiste instantie worden doorverwezen. Dit geldt ook voor ondernemers.

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

'- Help iedereen die zich meldt bij de gemeente of verwijs naar de juiste instantie worden doorverwezen. Dit geldt ook voor ondernemers.

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Zie schulden niet als een geïsoleerd probleem, zodat de schuldproblematiek ook lang na afronding van een traject blijvend is opgelost.

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Katwijk (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • De rekenkamercommissie adviseert de raad te waken voor te abstracte doelen en indicatoren.
 • De rekenkamer adviseert de raad om samen met de griffie de indicatoren voor de Maatschappelijke Agenda samen te stellen.
 • De rekenkamercommissie vraagt nadrukkelijk aandacht voor die zaken die bij de uitwerking van de Maatschappelijke Agenda en de herziening van de toegang aan de orde moeten komen zoals:
 • een grondige analyse van de opgaven rondom schulden.
 • het daaruit formuleren van indicatoren en sturingsdoelen voor de raad.
 • het vertalen van deze opgaven in samenhangende uitvoeringsopdrachten van de partners.
 • het investeren in vroegsignalering.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • De rekenkamercommissie vraagt nadrukkelijk aandacht voor die zaken die bij de uitwerking van de Maatschappelijke Agenda en de herziening van de toegang aan de orde moeten komen zoals:
 • een grondige analyse van de opgaven rondom schulden.
 • het daaruit formuleren van indicatoren en sturingsdoelen voor de raad.
 • het vertalen van deze opgaven in samenhangende uitvoeringsopdrachten van de partners.
 • het investeren in vroegsignalering.

Kaderstellende rol

 • De rekenkamercommissie vraagt nadrukkelijk aandacht voor die zaken die bij de uitwerking van de Maatschappelijke Agenda en de herziening van de toegang aan de orde moeten komen zoals:
 • een grondige analyse van de opgaven rondom schulden.
 • het daaruit formuleren van indicatoren en sturingsdoelen voor de raad.
 • het vertalen van deze opgaven in samenhangende uitvoeringsopdrachten van de partners.
 • het investeren in vroegsignalering.

Controlerende rol

 • De rekenkamercommissie vraagt nadrukkelijk aandacht voor die zaken die bij de uitwerking van de Maatschappelijke Agenda en de herziening van de toegang aan de orde moeten komen zoals:
 • een grondige analyse van de opgaven rondom schulden.
 • het daaruit formuleren van indicatoren en sturingsdoelen voor de raad.
 • het vertalen van deze opgaven in samenhangende uitvoeringsopdrachten van de partners.
 • het investeren in vroegsignalering.

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • De rekenkamercommissie vraagt nadrukkelijk aandacht voor die zaken die bij de uitwerking van de Maatschappelijke Agenda en de herziening van de toegang aan de orde moeten komen zoals:
 • een grondige analyse van de opgaven rondom schulden.
 • het daaruit formuleren van indicatoren en sturingsdoelen voor de raad.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • De rekenkamercommissie adviseert de raad te waken voor te abstracte doelen en indicatoren.
 • De rekenkamer adviseert de raad om samen met de griffie de indicatoren voor de Maatschappelijke Agenda samen te stellen.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • De rekenkamercommissie vraagt nadrukkelijk aandacht voor die zaken die bij de uitwerking van de Maatschappelijke Agenda en de herziening van de toegang aan de orde moeten komen zoals:
 • het daaruit formuleren van indicatoren en sturingsdoelen voor de raad.
 • het vertalen van deze opgaven in samenhangende uitvoeringsopdrachten van de partners.
 • het investeren in vroegsignalering.

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

 • De rekenkamercommissie vraagt nadrukkelijk aandacht voor die zaken die bij de uitwerking van de Maatschappelijke Agenda en de herziening van de toegang aan de orde moeten komen zoals:
 • het investeren in vroegsignalering.

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Laarbeek (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Aanbeveling aan de raad en het college: Neem geen nieuwe beleidsinitiatieven op het gebied van schuldhulpverlening, maar richt de aandacht op het aanbrengen van samenhang en overzicht en integratie met andere aanpalende beleidsterreinen. Bijvoorbeeld door in kaart te brengen welke voorzieningen er bestaan op het gebied van schuldhulpverlening en -preventie, voor welke aandachtsgroepen deze bedoeld zijn en onder welke voorwaarden men hier toegang tot heeft.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Aanbeveling aan de raad: Maak vooral gebruik van de beschikbare controle- en sturingsinstrumenten, die worden nu nog weinig ingezet. Dit kan het gevolg zijn van te weinig kennis en expertise. Daarom is het tevens raadzaam om bijeenkomsten of kennissessies met stakeholders en onafhankelijke experts te organiseren voor de nieuwe raad, zodat de raad straks beter belezen zijn taak kan uitoefenen.

Controlerende rol

 • Aanbeveling aan de raad: Maak vooral gebruik van de beschikbare controle- en sturingsinstrumenten, die worden nu nog weinig ingezet. Dit kan het gevolg zijn van te weinig kennis en expertise. Daarom is het tevens raadzaam om bijeenkomsten of kennissessies met stakeholders en onafhankelijke experts te organiseren voor de nieuwe raad, zodat de raad straks beter belezen zijn taak kan uitoefenen.

Monitoring

 • Aanbeveling aan de raad en het college: Buiten dat het nu noodzaak is om de ambities en doelen ook in de praktijk te verwezenlijken, worden ze ook nog niet gemeten. Het wordt tijd dat de monitoring van de doelen zo spoedig mogelijk start.
 • Aanbeveling aan het college: Ontwikkel een module die management- en bestuursinformatie genereert, zodat er analyses van de werking en effectiviteit van de voorzieningen en maatregelen kunnen worden gedaan en er zo inzicht kan worden verschaft in de resultaten en effecten van schuldhulpverlening.

Evaluatie/onderzoek

 • Aanbeveling aan het college: Ontwikkel een module die management- en bestuursinformatie genereert, zodat er analyses van de werking en effectiviteit van de voorzieningen en maatregelen kunnen worden gedaan en er zo inzicht kan worden verschaft in de resultaten en effecten van schuldhulpverlening.
 • Aanbeveling aan het college: Voer systematisch klanttevredenheidsonderzoeken uit waarin de ervaringen van klanten met de toegang, kwaliteit en effecten van schuldhulpverlening en gebruikte voorzieningen worden gemeten.

Informatievoorziening sturing

 • Aanbeveling aan het college: Ontwikkel een module die management- en bestuursinformatie genereert, zodat er analyses van de werking en effectiviteit van de voorzieningen en maatregelen kunnen worden gedaan en er zo inzicht kan worden verschaft in de resultaten en effecten van schuldhulpverlening.

Informatievoorziening kaderstelling

 • Aanbeveling aan het college: Verklein de afstand tussen de raad en de uitvoeringspraktijk, door de raad meer te betrekken. Kijk bijvoorbeeld eens hoe ze dat in Alkmaar doen bij het stellen van de zogenaamde doelenkaders voor ieder jaar en beter te voldoen in de informatiebehoefte van de raad.

Informatievoorziening controle

 • Aanbeveling aan het college: Verbeter de informatievoorziening aan de gemeenteraad, door te sturen op de verantwoordingsinformatie van betrokken ketenpartners en uitvoerende partijen en deze informatie samen te brengen in een jaarlijkse rapportage of dashboard.
 • Aanbeveling aan het college: Biedt bij de cijfermatige informatievoorziening ook duiding, door middel van verhalen en mondelinge toelichting van zowel klanten, als ketenpartners en uitvoerende partijen. Bekijk hierbij de mogelijkheden van informele informatiedeling. Een interessant voorbeeld is bijvoorbeeld het Expertteam ISD Bollenstreek dat raadsleden in Lisse hebben ingericht om betrokken te blijven bij de uitvoering

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Aanbeveling aan de raad en het college: Neem geen nieuwe beleidsinitiatieven op het gebied van schuldhulpverlening, maar richt de aandacht op het aanbrengen van samenhang en overzicht en integratie met andere aanpalende beleidsterreinen. Bijvoorbeeld door in kaart te brengen welke voorzieningen er bestaan op het gebied van schuldhulpverlening en -preventie, voor welke aandachtsgroepen deze bedoeld zijn en onder welke voorwaarden men hier toegang tot heeft.

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Aanbeveling aan de raad en het college: Buiten dat het nu noodzaak is om de ambities en doelen ook in de praktijk te verwezenlijken, worden ze ook nog niet gemeten. Het wordt tijd dat de monitoring van de doelen zo spoedig mogelijk start.

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • Aanbeveling aan het college: Benut de samenwerking tussen gemeente en ketenpartners beter, door aandacht te besteden aan het functioneren van de ketenpartners en door netwerkbijeenkomsten te organiseren om de keten sluitend te maken.

Gegevens- en informatieuitwisseling

 • Aanbeveling aan het college: Stel zo spoedig mogelijk een privacy-convenant op dat informatie-uitwisseling tussen ketenpartners en de gemeente AVG-proof maakt, zonder dat voor iedere informatie-uitwisseling toestemming gevraagd moet worden.

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Aanbeveling aan het college: Structureer de toegang tot schuldhulpverlening en verbeter de voorlichting hierover (bijvoorbeeld via een informatiecampagne), zodat er duidelijkheid ontstaat voor zowel de doelgroepen, als de betrokken vrijwilligers en professionals.

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Aanbeveling aan het college: Vertaal de aanwezige voorzieningen en maatregelen naar de eerder in het regionale beleidsplan onderscheiden aandachtsgroepen en streef naar optimalisaties.

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

 • Aanbeveling aan het college: Ontwikkel een module die management- en bestuursinformatie genereert, zodat er analyses van de werking en effectiviteit van de voorzieningen en maatregelen kunnen worden gedaan en er zo inzicht kan worden verschaft in de resultaten en effecten van schuldhulpverlening.

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Aanbeveling aan het college: Ontwikkel een module die management- en bestuursinformatie genereert, zodat er analyses van de werking en effectiviteit van de voorzieningen en maatregelen kunnen worden gedaan en er zo inzicht kan worden verschaft in de resultaten en effecten van schuldhulpverlening.

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Lansingerland (2020)

Wet- en regelgeving

 • Realiseer een voldoende zorgvuldig ambtelijk beheer van het dossier schuldhulpverlening. Daaronder verstaat de rekenkamer in ieder geval:
 • Het volgen van de wettelijke verplichting elke vier jaar een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening te laten vaststellen door de raad.
 • De beleidsregel schuldhulpverlening 2013 uit werking te laten treden.

Beleid(sdoelen)

 • Zorg dat het volgende beleidsplan meer concrete, kwantitatieve doelstellingen bevat dan het huidige beleidsplan. Stel doelstellingen op het punt van bereik, maximale doorlooptijden, trajectresultaten en recidive.
 • Maak een uitvoeringsplan bij het beleidsplan waarin voor elk van de voorgenomen maatregelen de implementatieperiode en uitvoerder(s) benoemd worden.
 • Ontwikkel naar aanleiding van de monitoruitkomsten beleid om uitval terug te dringen.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Realiseer een voldoende zorgvuldig ambtelijk beheer van het dossier schuldhulpverlening. Daaronder verstaat de rekenkamer in ieder geval:
 • Genoeg schriftelijke verslaglegging van de overleggen met de uitvoerders.
 • Accurate archivering van de dossierstukken.
 • Deugdelijke overdracht bij personele wisselingen.
 • Het volgen van de wettelijke verplichting elke vier jaar een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening te laten vaststellen door de raad.
 • De beleidsregel schuldhulpverlening 2013 uit werking te laten treden.
 • Bewaak de continuïteit van de personele bezetting op de ambtelijke taak beleidsadvisering schuldhulpverlening, om er daarmee voor te zorgen dat de aanbevelingen ook werkelijk vorm kunnen krijgen.

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Zorg ook op andere manieren voor een integrale, voldoende brede schulddienstverlening, door:
 • Te monitoren hoeveel mensen in de toegangs- en trajectfase voortijdig stoppen of anderszins uitvallen bij Plangroep, Humanitas en Schuldhulpmaatje en -straks- bij de professionele welzijnspartij, inclusief de redenen hiervoor.

Evaluatie/onderzoek

 • Zorg ook op andere manieren voor een integrale, voldoende brede schulddienstverlening, door:.
 • Te onderzoeken hoe vaak de toegangsrichtlijnen van de gemeente leiden tot het niet starten van de hulpverlening van Plangroep. Pas de richtlijnen aan als de uitkomsten van dit onderzoek hier aanleiding toe geven.
 • Te onderzoeken hoe Lansingerlanders met een eigen bedrijf de hulp bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen ervaren.
 • Laat jaarlijks door een onafhankelijke partij (of door de gemeente zelf) steekproefsgewijs klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren onder de mensen die zich hebben aangemeld voor een traject van Plangroep, Humanitas, Schuldhulpmaatje en -straks- van de professionele welzijnspartij. Doe dit onderzoek dus niet alleen onder mensen die in een traject zitten of in de nazorgfase zitten, maar ook onder mensen die na aanmelding niet in een traject konden startten of mensen die doorgestroomd zijn naar de Wsnp.

Informatievoorziening sturing

 • Zorg dat de gemeente daadwerkelijk sturing op de keten kan uitoefenen doordat zij over de daartoe benodigde monitoringsgegevens beschikt.
 • Laat iedere uitvoerder en het coördinatieteam Sluitende Aanpak ten minste jaarlijks rapporteren:
 • Welke andere organisaties cliënten naar hun hebben doorverwezen en hoe vaak dit gebeurde, en ook hoe vaak en naar wie zij zelf doorverwezen.
 • Hoe vaak mensen buiten beeld zijn geraakt en waarom.
 • Per ingezette vorm van ondersteuning wat het effect was in termen van de zelfredzaamheid van de uitstromers (geheel zelfredzaamheid, meer dan daarvoor, niet meer dan daarvoor, verslechterd) en hun financiële situatie (schone lei of niet).
 • Wat de gerealiseerde doorlooptijden waren per (fase van) ingezette vorm vanondersteuning.
 • Hoe vaak er sprake is van recidive (herinstroom in de schulddienstverleningsketen)en wat de redenen hiervoor zijn.

Informatievoorziening kaderstelling

 • Zorg dat de gemeente daadwerkelijk sturing op de keten kan uitoefenen doordat zij over de daartoe benodigde monitoringsgegevens beschikt.
 • Laat iedere uitvoerder en het coördinatieteam Sluitende Aanpak ten minste jaarlijks rapporteren:
 • Welke andere organisaties cliënten naar hun hebben doorverwezen en hoe vaak dit gebeurde, en ook hoe vaak en naar wie zij zelf doorverwezen.
 • Hoe vaak mensen buiten beeld zijn geraakt en waarom.
 • Per ingezette vorm van ondersteuning wat het effect was in termen van de zelfredzaamheid van de uitstromers (geheel zelfredzaamheid, meer dan daarvoor, niet meer dan daarvoor, verslechterd) en hun financiële situatie (schone lei of niet).
 • Wat de gerealiseerde doorlooptijden waren per (fase van) ingezette vorm vanondersteuning.
 • Hoe vaak er sprake is van recidive (herinstroom in de schulddienstverleningsketen)en wat de redenen hiervoor zijn.

Informatievoorziening controle

 • Zorg dat de gemeente daadwerkelijk sturing op de keten kan uitoefenen doordat zij over de daartoe benodigde monitoringsgegevens beschikt.
 • Laat iedere uitvoerder en het coördinatieteam Sluitende Aanpak ten minste jaarlijks rapporteren:
 • Welke andere organisaties cliënten naar hun hebben doorverwezen en hoe vaak dit gebeurde, en ook hoe vaak en naar wie zij zelf doorverwezen.
 • Hoe vaak mensen buiten beeld zijn geraakt en waarom.
 • Per ingezette vorm van ondersteuning wat het effect was in termen van de zelfredzaamheid van de uitstromers (geheel zelfredzaamheid, meer dan daarvoor, niet meer dan daarvoor, verslechterd) en hun financiële situatie (schone lei of niet).
 • Wat de gerealiseerde doorlooptijden waren per (fase van) ingezette vorm vanondersteuning.
 • Hoe vaak er sprake is van recidive (herinstroom in de schulddienstverleningsketen)en wat de redenen hiervoor zijn.
 • Zie erop toe dat de raad jaarlijks adequaat geïnformeerd wordt over bereik en effect van de schulddienstverleningsketen middels de daarbij behorende en accurate monitoringscijfers.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Maak een uitvoeringsplan bij het beleidsplan waarin voor elk van de voorgenomen maatregelen de implementatieperiode en uitvoerder(s) benoemd worden.
 • Verbeter het toegangsproces van de schulddienstverlening door te zorgen voor een centrale ingang waarbij een professionele welzijnsaanbieder een brede screening doet om de problemen van de cliënt goed in beeld te brengen en die het proces vervolgens inricht volgens het principe één klant, één plan, één regisseur. Geef daarmee invulling aan het reeds lang bestaande beleidsvoornemen om dit op deze wijze te organiseren.
 • Zorg ook op andere manieren voor een integrale, voldoende brede schulddienstverlening, door:
 • Een professionele welzijnspartij de betaalde opdracht te geven om hulp bij schulden te verlenen aan mensen met complexe schulden of bredere problematiek dan alleen schulden.
 • Met alle (nieuwe) uitvoerders afspraken te maken over hoe en wanneer zij moeten doorverwijzen, waardoor er in alle gevallen wordt doorverwezen als een instantie niet kan helpen.

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Verbeter het bereik van de schulddienstverlening door:
 • Onderzoek te doen naar de Lansingerlandse doelgroep voor schulddienstverlening. Zorg er op die manier voor inzicht te krijgen in de grootte en samenstelling van de doelgroep (in plaats van alleen in de omvang en samenstelling van de reeds door hulp bereikte groep). Heb hierbij aandacht voor de positie van Lansingerlandse zzp’ers die getroffen worden door de corona-crisis. Betrek ook de Mesis-profielen van het reeds bereikte deel van de doelgroep in deze analyse.
 • Een direct op de doelgroep gerichte campagne te ontwikkelen om schulddienstverlening bekend te maken.
 • Vroegsignalering te verbeteren door meer organisaties signalen over betalingsachterstanden te laten doorgeven.
 • Te zorgen voor een adequate aanpak van deze signalen, door de huishoudens actief, tijden en zo nodig meerdere malen te benaderen voor schulddienstverlening.
 • Zie erop toe dat de raad jaarlijks adequaat geïnformeerd wordt over bereik en effect van de schulddienstverleningsketen middels de daarbij behorende en accurate monitoringscijfers.

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Verbeter het bereik van de schulddienstverlening door:
 • Onderzoek te doen naar de Lansingerlandse doelgroep voor schulddienstverlening. Zorg er op die manier voor inzicht te krijgen in de grootte en samenstelling van de doelgroep (in plaats van alleen in de omvang en samenstelling van de reeds door hulp bereikte groep). Heb hierbij aandacht voor de positie van Lansingerlandse zzp’ers die getroffen worden door de corona-crisis. Betrek ook de Mesis-profielen van het reeds bereikte deel van de doelgroep in deze analyse.

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

 • Verbeter het bereik van de schulddienstverlening door:
 • Een direct op de doelgroep gerichte campagne te ontwikkelen om schulddienstverlening bekend te maken.

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

 • Verbeter het bereik van de schulddienstverlening door:
 • Vroegsignalering te verbeteren door meer organisaties signalen over betalingsachterstanden te laten doorgeven.
 • Te zorgen voor een adequate aanpak van deze signalen, door de huishoudens actief, tijden en zo nodig meerdere malen te benaderen voor schulddienstverlening.

Nazorg

 • Laat iedere uitvoerder en het coördinatieteam Sluitende Aanpak ten minste jaarlijks rapporteren:
 • Wat de gerealiseerde doorlooptijden waren per (fase van) ingezette vorm vanondersteuning.

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Laat iedere uitvoerder en het coördinatieteam Sluitende Aanpak ten minste jaarlijks rapporteren:
 • Hoe vaak mensen buiten beeld zijn geraakt en waarom.
 • Per ingezette vorm van ondersteuning wat het effect was in termen van de zelfredzaamheid van de uitstromers (geheel zelfredzaamheid, meer dan daarvoor, niet meer dan daarvoor, verslechterd) en hun financiële situatie (schone lei of niet).
 • Hoe vaak er sprake is van recidive (herinstroom in de schulddienstverleningsketen)en wat de redenen hiervoor zijn.
 • Zie erop toe dat de raad jaarlijks adequaat geïnformeerd wordt over bereik en effect van de schulddienstverleningsketen middels de daarbij behorende en accurate monitoringscijfers.

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Neder-Betuwe (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Zorg binnen de gemeente Neder-Betuwe voor een meer integrale aanpak op het gebied van problematische schulden, jeugdhulp en/of Wmo. Uit de interviews komt naar voren dat er vrijwel altijd sprake is van multiproblematiek. Er is op dit moment sprake van een discrepantie tussen het beleidsplan en de praktijk zoals uitgevoerd door de ambtelijke organisatie.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

 • Het is aan te raden dat de raad zich proactief opstelt in het (bij)sturen en monitoren van de afspraken zoals vastgelegd in het beleidsplan.

Monitoring

 • Monitor als raad de maatregelen die het college en de maatschappelijke organisaties nemen in het sociaal domein bij inwoners waarbij er sprake was van schuldenproblematiek. Deze data die aangeleverd kan worden door de ambtelijk organisatie helpt de raad om het beleid beter te kunnen toetsen aan de praktijk en om beter (bij) te kunnen sturen. Het gaat hierbij om gecombineerde data omtrent schuldenproblematiek, jeugdhulp en Wmo.
 • Het is aan te raden dat de raad zich proactief opstelt in het (bij)sturen en monitoren van de afspraken zoals vastgelegd in het beleidsplan.

Evaluatie/onderzoek

 • Het is voor de signalering van belang om als raad – in afstemming met het college en de ambtelijke organisatie – goed te kijken naar de bevolkingssamenstelling van de gemeente Neder-Betuwe.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Monitor als raad de maatregelen die het college en de maatschappelijke organisaties nemen in het sociaal domein bij inwoners waarbij er sprake was van schuldenproblematiek. Deze data die aangeleverd kan worden door de ambtelijk organisatie helpt de raad om het beleid beter te kunnen toetsen aan de praktijk en om beter (bij) te kunnen sturen. Het gaat hierbij om gecombineerde data omtrent schuldenproblematiek, jeugdhulp en Wmo.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Zie er als raad op toe dat de afstemming tussen de drie pijlers binnen de schuldhulpverlening efficiënter en effectiever wordt ingericht. Nu weten de organisaties die in pijler 1 en 2 betrokken zijn niet wat zij voor een inwoner kunnen betekenen wanneer diegene bij hen terugkomt. Bepaalde vragen moeten nu opnieuw gesteld worden, waardoor er geen sprake is van een integrale aanpak.
 • Voer als college het debat over de ervaren werkdruk van de schuldhulpverleners. Zij hebben een grote werklast, zijn met zijn tweeën en voeren alle taken in het kader van de formele schuldhulpverlening uit. Indien één van de twee ziek of op vakantie is, kan dit voor vertraging zorgen. Bespreek met elkaar of de geconstateerde situatie gehandhaafd moet worden en als acceptabel wordt ervaren.

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Zorg binnen de gemeente Neder-Betuwe voor een meer integrale aanpak op het gebied van problematische schulden, jeugdhulp en/of Wmo. Uit de interviews komt naar voren dat er vrijwel altijd sprake is van multiproblematiek. Er is op dit moment sprake van een discrepantie tussen het beleidsplan en de praktijk zoals uitgevoerd door de ambtelijke organisatie.

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • Zie er als raad op toe dat de samenwerking van de gemeente Neder-Betuwe, de maatschappelijke organisaties en nutsbedrijven verder uitgebreid wordt. Met het maken van samenwerkingsafspraken rondom de signalering van schulden, zal ook het gemeentelijke netwerk op het gebied van schulden toenemen.
 • Onderzoek middels een privacy onderzoek waar de AVG en andere privacy gerelateerde wetgeving wellicht minder streng is dan aangenomen werd en dus soepeler geïnterpreteerd kan worden zodat de gemeente en haar maatschappelijke organisaties zich samen in kan zetten voor inwoners met problematische schulden. Landelijk zijn er ontwikkelingen om de AVG te versoepelen. Het is in het belang van de inwoners van Neder-Betuwe met schuldenproblematiek én in het belang van het efficiënt en effectief op dit beleidsterrein te kunnen handelen om als college deze ontwikkelingen nauw te volgen.

Gegevens- en informatieuitwisseling

 • Het is sterk aan te bevelen dat de raad met het college, de ambtelijke organisatie en de maatschappelijke organisaties in gesprek gaat over de doelmatigheid van de benodigde informatie(uitwisseling) om schuldenproblematiek en andere kwesties binnen het sociaal domein integraal, efficiënt en doelmatig aan te kunnen pakken.
 • Onderzoek middels een privacy onderzoek waar de AVG en andere privacy gerelateerde wetgeving wellicht minder streng is dan aangenomen werd en dus soepeler geïnterpreteerd kan worden zodat de gemeente en haar maatschappelijke organisaties zich samen in kan zetten voor inwoners met problematische schulden. Landelijk zijn er ontwikkelingen om de AVG te versoepelen. Het is in het belang van de inwoners van Neder-Betuwe met schuldenproblematiek én in het belang van het efficiënt en effectief op dit beleidsterrein te kunnen handelen om als college deze ontwikkelingen nauw te volgen.

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

 • Het is sterk aan te raden om kennisopbouw actief aan te gaan bieden, aangezien dit zowel een preventieve als een recidive verminderende werking zal hebben. Controleer als raad of het college zorgt voor deze kennisopbouw bij inwoners van Neder-Betuwe om herhaling van problematische schulden te voorkomen.
 • Zie er als college op toe dat – in afstemming met de maatschappelijke organisaties én ervaringsdeskundige inwoners – een communicatiestrategie om het taboe op armoede en (problematische) schulden af te doen laten nemen wordt ontwikkeld.

Communicatie met cliënten

 • Zie er als college op toe dat de ambtelijke organisatie de brieven van de formele schuldhulpverlening in begrijpelijker taal herschrijft. De teksten zijn nu in juridisch en formeel ambtelijk jargon geschreven, waardoor ze moeilijk te begrijpen kunnen zijn voor mensen met schuldenproblematiek. Wanneer er sprake is van stress rondom de financiële en/of sociaal-maatschappelijke problematiek – mogelijk in combinatie met een lagere taalontwikkeling – worden brieven slechter gelezen.

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Het is sterk aan te bevelen dat de raad met het college, de ambtelijke organisatie en de maatschappelijke organisaties in gesprek gaat over de doelmatigheid van de benodigde informatie(uitwisseling) om schuldenproblematiek en andere kwesties binnen het sociaal domein integraal, efficiënt en doelmatig aan te kunnen pakken.

Efficiëntie schuldhulpverlening

 • Het is sterk aan te bevelen dat de raad met het college, de ambtelijke organisatie en de maatschappelijke organisaties in gesprek gaat over de doelmatigheid van de benodigde informatie(uitwisseling) om schuldenproblematiek en andere kwesties binnen het sociaal domein integraal, efficiënt en doelmatig aan te kunnen pakken.

Nijkerk (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Het is belangrijk om de doelen en beoogde resultaten op het gebied van schuldhulpverlening en de beleidsregels te actualiseren. De praktijk blijkt niet altijd meer aan te sluiten bij het beleid.
 • De rekenkamercommissie raadt aan om alle doelen op het gebied van schuldhulpverlening te beschrijven in één beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening, en niet te verwijzen naar eerdere beleidsplannen.
 • Bij de nieuwe aanbesteding van schuldhulpverlening is het belangrijk om de doelen uit het gemeentelijk beleidsplan over te nemen zodat dat met elkaar overeenkomt. En om de doelen en te behalen resultaten te actualiseren naar huidige inzichten en werkwijzen. Het verdient aanbeveling om in de aanbesteding een eis op te nemen voor een zowel kwantitatieve als kwalitatieve duidelijke verslaglegging door de uitvoerder, zodat de gemeente de uitvoering beter kan monitoren.
 • Voor de continuïteit van de projecten van de vrijwilligersorganisaties raadt de rekenkamercommissie de gemeente aan om in de subsidiebeschikkingen beleidsdoelen te laten terug komen: dan is het voor vrijwilligersorganisaties duidelijk wat de gemeentelijke doelen zijn en waar de gemeente op stuurt.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Bij de nieuwe aanbesteding van schuldhulpverlening is het belangrijk om de doelen uit het gemeentelijk beleidsplan over te nemen zodat dat met elkaar overeenkomt. En om de doelen en te behalen resultaten te actualiseren naar huidige inzichten en werkwijzen. Het verdient aanbeveling om in de aanbesteding een eis op te nemen voor een zowel kwantitatieve als kwalitatieve duidelijke verslaglegging door de uitvoerder, zodat de gemeente de uitvoering beter kan monitoren.
 • Voor de continuïteit van de projecten van de vrijwilligersorganisaties raadt de rekenkamercommissie de gemeente aan om in de subsidiebeschikkingen beleidsdoelen te laten terug komen: dan is het voor vrijwilligersorganisaties duidelijk wat de gemeentelijke doelen zijn en waar de gemeente op stuurt.

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Bij de nieuwe aanbesteding van schuldhulpverlening is het belangrijk om de doelen uit het gemeentelijk beleidsplan over te nemen zodat dat met elkaar overeenkomt. En om de doelen en te behalen resultaten te actualiseren naar huidige inzichten en werkwijzen. Het verdient aanbeveling om in de aanbesteding een eis op te nemen voor een zowel kwantitatieve als kwalitatieve duidelijke verslaglegging door de uitvoerder, zodat de gemeente de uitvoering beter kan monitoren.
 • Het verdient aanbeveling dat PLANgroep en de vrijwilligersorganisaties gezamenlijk afspraken maken over het doorverwijzen van hulpvragen door PLANgroep naar de vrijwilligersorganisaties, met behoud van mogelijkheden tot maatwerkafspraken. Zodat bij vrijwilligers niet het gevoel ontstaat dat zij het werk van betaalde krachten overnemen of te veel hulpvragen toebedeeld krijgen.
 • Op dit moment heeft de gemeente de formele afhandeling van klachten over schuldhulpverlening door de uitvoerder belegd bij de uitvoerder. Hoewel uit het onderzoek geen aanwijzingen zijn gekomen dat de klachten niet goed afgehandeld worden, geeft de rekenkamercommissie in overweging om de klachten te laten indienen bij en te laten afhandelen door de gemeente, zodat klachten op een meer onafhankelijke manier afgedaan kunnen worden. En dat de gemeente, indien de aard van de klachten daar aanleiding voor geeft, verbeteringen direct kan doorvoeren in beleid en/of uitvoering.

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • Het verdient aanbeveling dat PLANgroep en de vrijwilligersorganisaties gezamenlijk afspraken maken over het doorverwijzen van hulpvragen door PLANgroep naar de vrijwilligersorganisaties, met behoud van mogelijkheden tot maatwerkafspraken. Zodat bij vrijwilligers niet het gevoel ontstaat dat zij het werk van betaalde krachten overnemen of te veel hulpvragen toebedeeld krijgen.

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Gezien het grote, deels overlappende, aanbod voor schuldhulpverlening – van vroegsignalering tot en met nazorg – is goede informatievoorziening over de toegang tot hulpverlening belangrijk. Deze informatie dient compleet en laagdrempelig te zijn, zodat het voor inwoners direct duidelijk is welke organisatie voor hen het meest in aanmerking komt.

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

 • Gezien het grote, deels overlappende, aanbod voor schuldhulpverlening – van vroegsignalering tot en met nazorg – is goede informatievoorziening over de toegang tot hulpverlening belangrijk. Deze informatie dient compleet en laagdrempelig te zijn, zodat het voor inwoners direct duidelijk is welke organisatie voor hen het meest in aanmerking komt.

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

 • Voor de continuïteit van de projecten van de vrijwilligersorganisaties raadt de rekenkamercommissie de gemeente aan om in de subsidiebeschikkingen beleidsdoelen te laten terug komen: dan is het voor vrijwilligersorganisaties duidelijk wat de gemeentelijke doelen zijn en waar de gemeente op stuurt.

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Ooststellingwerf en Opsterland (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

Ooststellingwerf:

 • Geef het college opdracht om het beleid iedere vier jaar te evalueren en daarna nieuw beleid met goede meetbare doelen zoals aantallen in de schuldhuldhulpverlening en onder bewind, door de raad te laten vaststellen. Maak daarbij aparte doelen voor gezinnen met minderjarige kinderen. De wijziging van de wet per januari jongstleden en de aangekondigde Doe-agenda hierover bieden daartoe een prima aanleiding.
  Opsterland:
 • Ontwikkel samen met de raad aanvullend beleid voor gezinnen met inwonende minderjarige kinderen met problematische schulden. Gezinnen met kinderen die problematische schulden hebben, kunnen een beroep doen op de algemene armoederegelingen van de gemeente maar de wet schrijft voor dat in het schuldhulpverleningsbeleid wordt aangegeven hoe schuldhulpverlening aan gezinnen met inwonende minderjarige kinderen wordt vormgegeven. Wij bevelen u aan hier aanvullend beleid in het schuldhulpverleningsbeleid voor te laten ontwikkelen door het college.
 • Formuleer aparte doelen voor gezinnen met kinderen en evalueer met het college na vier jaar hiervan de resultaten samen met de andere resultaten van het beleid voor schuldhulpverlening om daarmee elke vier jaar het schuldhulpverleningsbeleid vast te stellen.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

Ooststellingwerf:

 • Geef het college opdracht om het beleid iedere vier jaar te evalueren en daarna nieuw beleid met goede meetbare doelen zoals aantallen in de schuldhuldhulpverlening en onder bewind, door de raad te laten vaststellen. Maak daarbij aparte doelen voor gezinnen met minderjarige kinderen. De wijziging van de wet per januari jongstleden en de aangekondigde Doe-agenda hierover bieden daartoe een prima aanleiding.

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

Ooststellingwerf:

 • Geef het college opdracht een volgende stap te zetten in de stroomlijning van het proces van hulpverlening tussen gemeente en ketenpartners. Probeer daarbij de ingezette lijn om mensen meer door vrijwilligers te laten helpen door te zetten en verder uit te bouwen. Betrek cliënten hier ook bij door aan het einde van ieder traject dit gezamenlijk kort en navolgbaar te evalueren. Gebruik voor het opdoen van ideeën hierbij de ervaringen van de partnergemeente Opsterland.
  Opsterland:
 • Formuleer aparte doelen voor gezinnen met kinderen en evalueer met het college na vier jaar hiervan de resultaten samen met de andere resultaten van het beleid voor schuldhulpverlening om daarmee elke vier jaar het schuldhulpverleningsbeleid vast te stellen.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

Ooststellingwerf:

 • Geef het college opdracht een volgende stap te zetten in de stroomlijning van het proces van hulpverlening tussen gemeente en ketenpartners. Probeer daarbij de ingezette lijn om mensen meer door vrijwilligers te laten helpen door te zetten en verder uit te bouwen. Betrek cliënten hier ook bij door aan het einde van ieder traject dit gezamenlijk kort en navolgbaar te evalueren. Gebruik voor het opdoen van ideeën hierbij de ervaringen van de partnergemeente Opsterland.

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

Ooststellingwerf:

 • Geef het college opdracht om het beleid iedere vier jaar te evalueren en daarna nieuw beleid met goede meetbare doelen zoals aantallen in de schuldhuldhulpverlening en onder bewind, door de raad te laten vaststellen. Maak daarbij aparte doelen voor gezinnen met minderjarige kinderen. De wijziging van de wet per januari jongstleden en de aangekondigde Doe-agenda hierover bieden daartoe een prima aanleiding.
  Opsterland:
 • Formuleer aparte doelen voor gezinnen met kinderen en evalueer met het college na vier jaar hiervan de resultaten samen met de andere resultaten van het beleid voor schuldhulpverlening om daarmee elke vier jaar het schuldhulpverleningsbeleid vast te stellen.

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

Ooststellingwerf:

 • Geef het college opdracht om de schriftelijke en mondelinge communicatie over het traject van schuldhulpverlening richting (toekomstige) cliënten te verbeteren. Houd daarbij rekening met de behoefte aan duidelijkheid over de (duur van de) processtappen en de eisen waaraan de cliënten moeten voldoen. Ontwikkel samen met de cliënten de communicatie en controleer bij hen of ze daadwerkelijk een verbetering zijn en voor meer duidelijkheid zorgen.

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Overbetuwe (2021)

Wet- en regelgeving

 • Stel een meerjarig ‘beleidskalender’ op voor die regelingen en verordeningen die (op basis van wet- en regelgeving of lokale uitwerking) periodieke actualisatie behoeven.

Beleid(sdoelen)

 • Geef bij de herijking van het beleid aandacht aan verkorting van doorlooptijden en interne afstemming.
 • Stel een meerjarig ‘beleidskalender’ op voor die regelingen en verordeningen die (op basis van wet- en regelgeving of lokale uitwerking) periodieke actualisatie behoeven.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Zie toe op de kwaliteit van de uitvoering door externe hulpverleners en laat u hierover periodiek informeren.
 • Zie (als gemeenteraad) toe op de naleving van de met het college gemaakte afspraken omtrent monitoring van de prestaties, resultaten en effecten.
 • Sluit wat betreft monitoring aan op het reguliere P&C-proces.

Evaluatie/onderzoek

 • Zie toe op de kwaliteit van de uitvoering door externe hulpverleners en laat u hierover periodiek informeren.
 • Analyseer de relatief hoge recidive.
 • Analyseer het geconstateerde verschil tussen de lager dan de gemiddelde uitgaven voor schuldhulpverlening in Overbetuwe en veel hogere uitgaven per cliënt. Onderzoek of dit te her- leiden is tot de keuze voor ‘zware casussen’ en wat hiervan de resultaten zijn.

Informatievoorziening sturing

 • Zie toe op de kwaliteit van de uitvoering door externe hulpverleners en laat u hierover periodiek informeren.

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Zie toe op de kwaliteit van de uitvoering door externe hulpverleners en laat u hierover periodiek informeren.
 • Zie (als gemeenteraad) toe op de naleving van de met het college gemaakte afspraken omtrent monitoring van de prestaties, resultaten en effecten.
 • Sluit wat betreft monitoring aan op het reguliere P&C-proces.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Laat afspraken met maatschappelijke partners schriftelijk vastleggen en zie periodiek toe op naleving of actualiteit van de gemaakte afspraken.
 • Geef bij de herijking van het beleid aandacht aan verkorting van doorlooptijden en interne afstemming.

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Heroverweeg uw ambitie ten aanzien van het ‘inzetten’ van de gemeenschap.

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • Laat afspraken met maatschappelijke partners schriftelijk vastleggen en zie periodiek toe op naleving of actualiteit van de gemaakte afspraken.

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Ben u bewust van de factor ‘schaamte’ en overweeg in overleg met de maatschappelijke partners mogelijkheden om de toegang laagdrempeliger te maken.
 • Gebruik daarnaast veel nadrukkelijker in al uw contacten met uw inwoners de kans om ‘een aanbod te doen’.

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Analyseer de relatief hoge recidive.

Efficiëntie schuldhulpverlening

 • Analyseer het geconstateerde verschil tussen de lager dan de gemiddelde uitgaven voor schuldhulpverlening in Overbetuwe en veel hogere uitgaven per cliënt. Onderzoek of dit te herleiden is tot de keuze voor ‘zware casussen’ en wat hiervan de resultaten zijn.

Purmerend en Beemster (2017)

Wet- en regelgeving

 • Geef signalen over verbeterpunten door aan landelijke organisaties. De VNG, de NVVK, Divosa en Sociaal Netwerk Nederland zijn gesprekspartners van de minister bij het verbeteren van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Bij de evaluatie van de WGS in juni 2016 waren zij direct betrokken. Het is van belang dat signalen ten aanzien van mogelijke verbeterpunten ook bij deze organisaties terechtkomen. Dit kan gecombineerd worden met het vinden van een oplossing om grip te krijgen op de toenemende kosten voor beschermingsbewind.

Beleid(sdoelen)

 • Stel conform de wet zo spoedig mogelijk een nieuw beleidsplan op voor schuldhulpverlening. Beleid voor schuldhulpverlening moet eens per vier jaar opnieuw vastgesteld worden; dit vloeit direct voort uit de wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS). Het beleid voor Purmerend en Beemster is sinds 1 januari 2016 verlopen. Het is uiteindelijk aan de beide raden om het nieuwe beleid te bepalen.
 • Concrete en meetbare doelstellingen: twee van de zes doelstellingen in het huidige beleidsplan worden nu niet consequent gemeten, terwijl dit in het huidige beleid wel zo is vastgelegd. De rekenkamercommissie adviseert om de huidige zes doelstellingen scherp te definiëren en mee nemen in een nieuw beleidsplan. De twee doelstellingen die nu niet worden gemeten (afname recidivisten en klanttevredenheid), zouden wel gemeten moeten gaan worden.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Zoek creatieve oplossingen om grip te krijgen op de kosten voor beschermingsbewind. De grote kostentoename voor beschermingsbewind is een ontwikkeling waar niet alleen de gemeenten Purmerend en Beemster mee te maken hebben. Een oorzaak hiervan is dat bewindvoerders nu geen financiële prikkel ervaren om de bewindvoering te richten op uiteindelijke zelfstandigheid van hun cliënt. De kosten voor het beschermingsbewind kunnen langdurig ten laste worden gebracht van het bijzondere bijstand budget. Mogelijke oplossingsrichtingen hiervoor zijn:
 • Het waar mogelijk contact zoeken met cliënten die gebruik maken van beschermingsbewind om hen via trainingen financieel zelfredzaam te krijgen.
 • Het verder onderzoeken van de mogelijkheden om vooraf (voordat een rechtbank beschermingsbewind uitspreekt) de cliënt te benaderen en hem of haar een andere oplossing aan te bieden.
 • Deze problematiek onder de aandacht te brengen bij landelijke organisaties zoals de VNG, NVVK, Divosa en Sociaal Netwerk Nederland.

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Concrete en meetbare doelstellingen: twee van de zes doelstellingen in het huidige beleidsplan worden nu niet consequent gemeten, terwijl dit in het huidige beleid wel zo is vastgelegd. De rekenkamercommissie adviseert om de huidige zes doelstellingen scherp te definiëren en mee nemen in een nieuw beleidsplan. De twee doelstellingen die nu niet worden gemeten (afname recidivisten en klanttevredenheid), zouden wel gemeten moeten gaan worden.
 • Eenduidigheid: het beleid kan op onderdelen verschillend geïnterpreteerd worden, onder andere ten aanzien van schuldhulpverlening bij fraude. Dit kan verbeterd worden in een nieuw beleidsplan.
 • Aansluiting met praktijk: in de afgelopen jaren is op basis van de ervaringen in de praktijk voor werkwijzen gekozen die meer aandacht verdienen in het beleid. Een voorbeeld hiervan is de individuele toetsing aan weigeringsgronden bij aanvraag voor schuldhulpverlening.

Evaluatie/onderzoek

 • Onderzoek uitbreiding van de inzet op preventie. De pilot met huisbezoeken bij mensen met een betalingsachterstand op de huur hebben positieve resultaten opgeleverd. Probeer in gesprek met andere organisaties deze huisbezoeken uit te breiden, bijvoorbeeld met zorgverzekeraars of andere semi-publieke organisaties waar een wezenlijk risico is op het ontstaan van schulden.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Aansluiting met praktijk: in de afgelopen jaren is op basis van de ervaringen in de praktijk voor werkwijzen gekozen die meer aandacht verdienen in het beleid. Een voorbeeld hiervan is de individuele toetsing aan weigeringsgronden bij aanvraag voor schuldhulpverlening.

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Zoek creatieve oplossingen om grip te krijgen op de kosten voor beschermingsbewind. De grote kostentoename voor beschermingsbewind is een ontwikkeling waar niet alleen de gemeenten Purmerend en Beemster mee te maken hebben. Een oorzaak hiervan is dat bewindvoerders nu geen financiële prikkel ervaren om de bewindvoering te richten op uiteindelijke zelfstandigheid van hun cliënt. De kosten voor het beschermingsbewind kunnen langdurig ten laste worden gebracht van het bijzondere bijstand budget. Mogelijke oplossingsrichtingen hiervoor zijn:
 • Het waar mogelijk contact zoeken met cliënten die gebruik maken van beschermingsbewind om hen via trainingen financieel zelfredzaam te krijgen.
 • Het verder onderzoeken van de mogelijkheden om vooraf (voordat een rechtbank beschermingsbewind uitspreekt) de cliënt te benaderen en hem of haar een andere oplossing aan te bieden.

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Ten aanzien van preventie constateert de rekenkamercommissie dat er vernieuwende en creatieve initiatieven worden opgezet om de doelgroep te bereiken. Dit is positief en de rekenkamercommissie adviseert dan ook om dit te continueren.

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Ten aanzien van preventie constateert de rekenkamercommissie dat er vernieuwende en creatieve initiatieven worden opgezet om de doelgroep te bereiken. Dit is positief en de rekenkamercommissie adviseert dan ook om dit te continueren.

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

 • Ten aanzien van preventie constateert de rekenkamercommissie dat er vernieuwende en creatieve initiatieven worden opgezet om de doelgroep te bereiken. Dit is positief en de rekenkamercommissie adviseert dan ook om dit te continueren.

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Concrete en meetbare doelstellingen: twee van de zes doelstellingen in het huidige beleidsplan worden nu niet consequent gemeten, terwijl dit in het huidige beleid wel zo is vastgelegd. De rekenkamercommissie adviseert om de huidige zes doelstellingen scherp te definiëren en mee nemen in een nieuw beleidsplan. De twee doelstellingen die nu niet worden gemeten (afname recidivisten en klanttevredenheid), zouden wel gemeten moeten gaan worden.

Efficiëntie schuldhulpverlening

 • Zoek creatieve oplossingen om grip te krijgen op de kosten voor beschermingsbewind. De grote kostentoename voor beschermingsbewind is een ontwikkeling waar niet alleen de gemeenten Purmerend en Beemster mee te maken hebben. Een oorzaak hiervan is dat bewindvoerders nu geen financiële prikkel ervaren om de bewindvoering te richten op uiteindelijke zelfstandigheid van hun cliënt. De kosten voor het beschermingsbewind kunnen langdurig ten laste worden gebracht van het bijzondere bijstand budget. Mogelijke oplossingsrichtingen hiervoor zijn:
 • Het waar mogelijk contact zoeken met cliënten die gebruik maken van beschermingsbewind om hen via trainingen financieel zelfredzaam te krijgen.
 • Het verder onderzoeken van de mogelijkheden om vooraf (voordat een rechtbank beschermingsbewind uitspreekt) de cliënt te benaderen en hem of haar een andere oplossing aan te bieden.

Rotterdam (2017)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Stel een duidelijk ambitieniveau vast van het schulddienstverleningsbeleid. Stel hierbij in ieder geval meetbare doelen over het aantal inwoners met problematische schulden dat wordt bereikt met schulddienstverlening en over het aantal inwoners dat weer schuldenvrij wordt. Bespreek de doelen met de raad.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Stel een duidelijk ambitieniveau vast van het schulddienstverleningsbeleid. Stel hierbij in ieder geval meetbare doelen over het aantal inwoners met problematische schulden dat wordt bereikt met schulddienstverlening en over het aantal inwoners dat weer schuldenvrij wordt. Bespreek de doelen met de raad.
 • Verwerk de uitvoering van de aanbevelingen in het eerder aangekondigde uitvoeringsplan en bespreek dit uitvoeringsplan met de raad.

Kaderstellende rol

 • Stel een duidelijk ambitieniveau vast van het schulddienstverleningsbeleid. Stel hierbij in ieder geval meetbare doelen over het aantal inwoners met problematische schulden dat wordt bereikt met schulddienstverlening en over het aantal inwoners dat weer schuldenvrij wordt. Bespreek de doelen met de raad.

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Verbeter de monitoring van de resultaten van Vraagwijzer, welzijnsorganisaties en wijkteams zodat meer inzicht wordt verkregen in de resultaten van deze uitvoerende organisaties en beter kan worden gestuurd op de kwaliteit van de uitvoering.

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Verbeter de monitoring van de resultaten van Vraagwijzer, welzijnsorganisaties en wijkteams zodat meer inzicht wordt verkregen in de resultaten van deze uitvoerende organisaties en beter kan worden gestuurd op de kwaliteit van de uitvoering.

Informatievoorziening kaderstelling

 • Verwerk de uitvoering van de aanbevelingen in het eerder aangekondigde uitvoeringsplan en bespreek dit uitvoeringsplan met de raad.

Informatievoorziening controle

 • Verbeter de monitoring van de resultaten van Vraagwijzer, welzijnsorganisaties en wijkteams zodat meer inzicht wordt verkregen in de resultaten van deze uitvoerende organisaties en beter kan worden gestuurd op de kwaliteit van de uitvoering.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Herzie het aanvraagproces voor schulddienstverlening volledig en zodanig dat dit voor cliënten minder complex wordt. Bewerkstellig hierbij onder meer dat aanvragers individuele professionele ondersteuning krijgen (in plaats van groepsoriëntaties en collectieve ondersteuning) van een vaste contactpersoon, die hen ondersteunt gedurende het gehele aanvraagproces.
 • Verbeter het outreachend werken en vroegsignalering van schuldproblemen door:
 • het uitgangspunt dat alleen actief hulp wordt aangeboden aan ‘kwetsbare huishoudens’ los te laten. Bewerkstellig in plaats daarvan dat actief hulp wordt aangeboden aan alle inwoners over wie de gemeente een signaal bereikt dat zij problematische schulden hebben, dus ook aan alleenstaanden en echtparen zonder kinderen.
 • te bewerkstelligen dat signalen van woningcorporaties beter doorkomen bij wijkteams.
 • te bewerkstelligen dat wijkteams meer tijd kunnen investeren in samenwerking met het wijknetwerk om daarmee vroegsignalering van schuldproblemen te bevorderen
 • te bewerkstelligen dat cluster W en I vroegsignalering gaat uitvoeren.
 • Als integrale schulddienstverlening een taak blijft van de wijkteams, zorg dan voor:
 • een passende omvang van de personele capaciteit van wijkteams, namelijk zodanig dat die voldoende is om de doelstellingen te kunnen realiseren.
 • betere ondersteuning van wijkteamleden in de wijze waarop zij cliënten kunnen helpen bij het oplossen van schuldproblemen. Bewerkstellig in ieder geval een vorm van intervisie, waarin wijkteamleden en wijkteamleiders structureel ervaringen uitwisselen aan de hand van concrete casuïstiek.
 • Verwerk de uitvoering van de aanbevelingen in het eerder aangekondigde uitvoeringsplan en bespreek dit uitvoeringsplan met de raad.

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Herzie het aanvraagproces voor schulddienstverlening volledig en zodanig dat dit voor cliënten minder complex wordt. Bewerkstellig hierbij onder meer dat aanvragers individuele professionele ondersteuning krijgen (in plaats van groepsoriëntaties en collectieve ondersteuning) van een vaste contactpersoon, die hen ondersteunt gedurende het gehele aanvraagproces.

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

 • Verbeter het outreachend werken en vroegsignalering van schuldproblemen door:
 • het uitgangspunt dat alleen actief hulp wordt aangeboden aan ‘kwetsbare huishoudens’ los te laten. Bewerkstellig in plaats daarvan dat actief hulp wordt aangeboden aan alle inwoners over wie de gemeente een signaal bereikt dat zij problematische schulden hebben, dus ook aan alleenstaanden en echtparen zonder kinderen.
 • te bewerkstelligen dat signalen van woningcorporaties beter doorkomen bij wijkteams.
 • te bewerkstelligen dat wijkteams meer tijd kunnen investeren in samenwerking met het wijknetwerk om daarmee vroegsignalering van schuldproblemen te bevorderen
 • te bewerkstelligen dat cluster W en I vroegsignalering gaat uitvoeren.

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Stel een duidelijk ambitieniveau vast van het schulddienstverleningsbeleid. Stel hierbij in ieder geval meetbare doelen over het aantal inwoners met problematische schulden dat wordt bereikt met schulddienstverlening en over het aantal inwoners dat weer schuldenvrij wordt. Bespreek de doelen met de raad.

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Schagen (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • In diverse gesprekken kwam aan de orde dat de expertise en kennis van de partners nog niet altijd wordt benut om beleid en uitvoering te verbeteren. Contact met de gemeente vindt vooral plaats rondom de specifieke taken die partners uitvoeren. Onze aanbeveling is om de partners ook meer te betrekken en daarmee beter te benutten bij de beleidsvorming en uitvoering. Ook kunnen data van deurwaarders of andere schuldeisers belangrijke informatie bieden aan de gemeente om schulden te voorkomen of tijdig op te lossen.
 • Betrek diverse partners vroegtijdig bij het vormen van nieuwe beleidsplannen, pilots en projecten. Hun expertise en netwerken kunnen de slagingskans daarvan vergroten, en deze manier van betrokkenheid vergroot vaak het draagvlak bij partners voor het gevoerde beleid. Initatief: beleid.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Voor wat betreft het monitoren of het lukt om meer mensen in beeld te krijgen, kan naast de informatie van de vroegsignaleringsmelders (corporaties, nutsbedrijven, verzekeraars etc.) ook informatie van deurwaarders belangrijk zijn. Waar het gaat over het in beeld in krijgen van mensen, kunnen de laagdrempelige vrijwilligersorganisaties mogelijk een rol spelen.
 • Borg de monitoring middels een opdracht aan de uitvoering, zodat duidelijk is wie ambtelijk verantwoordelijk is voor het opleveren van de benodigde sturingsinformatie. Initiatiefnemer: beleid.
 • Inventariseer bij partners over welke data zij beschikken, en welke mogelijkheden er binnen de geldende wettelijke kaders zijn om deze data uit te wisselen. Maak daarvoor een meerjarenplan, en zorg dat data frequent en op uniforme wijze wordt uitgevraagd. Initiatief: beleid.

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Kom in samenspraak met raad, portefeuillehouder, beleidsmedewerkers en professionals uit de uitvoering tot een set zinvolle indicatoren, die daadwerkelijk kwantitatief in kaart te brengen zijn. Initiatiefnemer: beleid in samenspraak met uitvoering.
 • Vergroot de frequentie van het rapporteren op de indicatoren (in elk geval voor de interne ambtelijke sturing) zodat er meer routine ontstaat in het ophalen van de benodigde data. Initiatiefnemer: beleid en uitvoering.

Informatievoorziening kaderstelling

 • Kom in samenspraak met raad, portefeuillehouder, beleidsmedewerkers en professionals uit de uitvoering tot een set zinvolle indicatoren, die daadwerkelijk kwantitatief in kaart te brengen zijn. Initiatiefnemer: beleid in samenspraak met uitvoering.

Informatievoorziening controle

 • Herijk de benodigde informatiebehoefte, en de mogelijkheden daaraan te voldoen. Ons beeld is dat er voor wat betreft de schuldhulpverlening herijkt zou moeten worden: waar kan en wil je op sturen, welke informatie is daarvoor nodig, welke bronnen zijn daarbij te gebruiken en hoe combineer je die (binnen de AVG-richtlijnen).
 • Breng meer structuur aan in de formele informatiestroom richting de raad. Naast het ontbreken van de sturingsinformatie hebben we ook geconstateerd dat de informatie die er wel is niet altijd goed landt bij de raad. Daar staat tegenover dat er themabijeenkomsten en beeldvormende vergaderingen zijn, en dat de informele lijnen in Schagen goed functioneren. Onze aanbeveling is om ook de formele informatiestroom gestructureerder aan te pakken en er stelselmatig voor te zorgen dat de raad de hoofdlijnen in beeld heeft en zich daarover uit kan spreken. En daarbij successen te vieren, maar ook de afwegingen, knelpunten en dilemma’s gestructureerd in beeld te brengen.
 • Overbrug op korte termijn de informatieachterstand van de raad. We constateren dat er in de afgelopen jaren een informatiekloof is gegroeid tussen beleid en uitvoering enerzijds en de raad anderzijds. Een deel van de informatieachterstand is ondervangen met dit evaluatierapport. We bevelen aan om de achterstand op korte termijn verder weg te werken met een of enkele informatiebijeenkomsten. Onze aanbeveling is om daarbij ook te zorgen dat medewerkers van beleid en uitvoering vragen van raadsleden kunnen beantwoorden. Dat kan mogelijk ook een deel van de zorgen bij raadsleden wegnemen.
 • Op langere termijn is onze suggestie om terugkerende bredere informatiebijeenkomsten (‘informatiemarkten’) te organiseren. Dergelijke bijeenkomsten werden destijds door de ISD Kop van Noord-Holland georganiseerd. Die bleken ook goed bezocht te worden door raadsleden.
 • Kom in samenspraak met raad, portefeuillehouder, beleidsmedewerkers en professionals uit de uitvoering tot een set zinvolle indicatoren, die daadwerkelijk kwantitatief in kaart te brengen zijn. Initiatiefnemer: beleid in samenspraak met uitvoering.
 • Rapporteer niet alleen enkelvoudige cijfers, maar koppel deze aan data uit eerdere jaren én aan de geformuleerde doelstellingen, zodat duidelijk is of en welke ontwikkelingen plaatsvinden en hoe die zich verhouden tot de geformuleerde doelstellingen. Initiatiefnemer: beleid en uitvoering.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • In diverse gesprekken kwam aan de orde dat de expertise en kennis van de partners nog niet altijd wordt benut om beleid en uitvoering te verbeteren. Contact met de gemeente vindt vooral plaats rondom de specifieke taken die partners uitvoeren. Onze aanbeveling is om de partners ook meer te betrekken en daarmee beter te benutten bij de beleidsvorming en uitvoering. Ook kunnen data van deurwaarders of andere schuldeisers belangrijke informatie bieden aan de gemeente om schulden te voorkomen of tijdig op te lossen.
 • Overweeg het aanstellen van een vaste contactpersoon (binnen het team dwanginvordering) voor externe partijen, zoals het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • Betrek en benut samenwerkingspartners meer bij beleid en uitvoering. De gemeente Schagen heeft goede banden met diverse partners die een bijdrage leveren aan het voorkomen, vroegtijdig opsporen of oplossen van financiële problemen. De partners die we gesproken hebben zijn tevreden over de samenwerking met de gemeente Schagen.
 • Voor de samenwerking met de verschillende partijen bevelen we aan om de lijnen van de Nederlandse Schuldhulproute te benutten. Het is in het hele land voor mensen met geldzorgen vaak lastig om een oplossing te vinden. Er zijn naast de schuldeisers zelf nog veel andere partijen waarmee je te maken kan krijgen als je schulden hebt. En het schuldhulplandschap is onoverzichtelijk. De Nederlandse Schuldhulproute is ontwikkeld in publiek- private samenwerking van hulporganisaties, kennisinstituten, bedrijven, gemeenten en lokale netwerken. Met als doel het mensen zo makkelijk mogelijk te maken om in contact te komen met de juiste hulp. Deels werkt Schagen volgens die route, deels zijn er nog stappen te maken om de route naar hulp in Schagen te vereenvoudigen.

Gegevens- en informatieuitwisseling

 • Herijk de benodigde informatiebehoefte, en de mogelijkheden daaraan te voldoen. Ons beeld is dat er voor wat betreft de schuldhulpverlening herijkt zou moeten worden: waar kan en wil je op sturen, welke informatie is daarvoor nodig, welke bronnen zijn daarbij te gebruiken en hoe combineer je die (binnen de AVG-richtlijnen).

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Voor de samenwerking met de verschillende partijen bevelen we aan om de lijnen van de Nederlandse Schuldhulproute te benutten. Het is in het hele land voor mensen met geldzorgen vaak lastig om een oplossing te vinden. Er zijn naast de schuldeisers zelf nog veel andere partijen waarmee je te maken kan krijgen als je schulden hebt. En het schuldhulplandschap is onoverzichtelijk. De Nederlandse Schuldhulproute is ontwikkeld in publiek- private samenwerking van hulporganisaties, kennisinstituten, bedrijven, gemeenten en lokale netwerken. Met als doel het mensen zo makkelijk mogelijk te maken om in contact te komen met de juiste hulp. Deels werkt Schagen volgens die route, deels zijn er nog stappen te maken om de route naar hulp in Schagen te vereenvoudigen.

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Súdwest-Fryslân (2017)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Onderzoek de oorzaken van de stijging van de kosten voor beschermingsbewind.

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Zorg voor gebruiksvriendelijke systemen waarmee gegevens kunnen worden vastgelegd
  en gemeten.

Evaluatie/onderzoek

 • Evalueer haverwege de beleidsperiode (eind 2018) het beleid.
 • Zorg voor gebruiksvriendelijke systemen waarmee gegevens kunnen worden vastgelegd
  en gemeten.
 • Onderzoek de oorzaken van de stijging van de kosten voor beschermingsbewind.
 • Meet en evalueer de uitkomsten, om verbeteringen te kunnen doorvoeren.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Verschaf jaarlijks aan de raad informatie waarmee de raad inzicht krijgt in de effectiviteit van het beleid:
 • Het aantal personen (of gezinnen) met problematische schulden.
 • Het aantal personen dat een beroep doet op schuldhulpverlening (bij de gemeente zelf en bij de Kredietbank).
 • De doorlooptijden.
 • Het aantal en percentage dat de eindstreep haalt.
 • Het aantal en percentage dat na een eerder traject opnieuw hulp vraagt.
 • De kosten voor beschermingsbewind.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Zorg voor gebruiksvriendelijke systemen waarmee gegevens kunnen worden vastgelegd en gemeten.
 • Stel criteria op voor de kwaliteit van zowel de gemeentelijke dienstverlening als die van Kredietbank en bewindvoerders.

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Zorg ervoor dat het vier-ogen-principe wordt toegepast, om ongelijke behandeling te voorkomen.

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • Zorg dat uitvoerenden regelmatig met elkaar in gesprek gaan: de medewerkers van de
  gebiedsteams met de vrijwilligers en bespreek mogelijke verbeterpunten in de praktijk.

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Overweeg een herinvoering van enkele fysieke loketten, laagdrempelig.

Aansluiting vraag en aanbod

 • Zorg voor aandacht voor ondernemers, meer dan in het huidige systeem.

Doelgroepen

 • Zorg voor aandacht voor ondernemers, meer dan in het huidige systeem.

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

 • Verschaf jaarlijks aan de raad informatie waarmee de raad inzicht krijgt in de effectiviteit van het beleid:
 • De doorlooptijden.

Resultaat schuldhulpverlening

 • Verschaf jaarlijks aan de raad informatie waarmee de raad inzicht krijgt in de effectiviteit van het beleid:
 • Het aantal personen (of gezinnen) met problematische schulden.
 • Het aantal personen dat een beroep doet op schuldhulpverlening (bij de gemeente zelf en bij de Kredietbank).
 • Het aantal en percentage dat de eindstreep haalt.
 • Het aantal en percentage dat na een eerder traject opnieuw hulp vraagt.
 • De kosten voor beschermingsbewind.

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Verschaf jaarlijks aan de raad informatie waarmee de raad inzicht krijgt in de effectiviteit van het beleid:
 • Het aantal personen (of gezinnen) met problematische schulden.
 • Het aantal personen dat een beroep doet op schuldhulpverlening (bij de gemeente zelf en bij de Kredietbank)..
 • Het aantal en percentage dat de eindstreep haalt.
 • Het aantal en percentage dat na een eerder traject opnieuw hulp vraagt.
 • De kosten voor beschermingsbewind.

Efficiëntie schuldhulpverlening

 • Onderzoek de oorzaken van de stijging van de kosten voor beschermingsbewind.

Tiel (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Benut het uitvoeringsplan om te kunnen controleren en bijsturen. In het beleidsplan is toegezegd jaarlijks via de uitvoeringsplannen te verantwoorden over resultaten en kpi’s, maar het college kan deze afspraak niet nakomen omdat een deel van de informatie niet opgeleverd kan worden. Over wat dan wel gerapporteerd kan worden zijn geen duidelijke afspraken gemaakt. Het uitvoeringsplan zou met aanvullende informatie kunnen dienen als sturingsdocument, zeker omdat er consensus is over wat de relevante informatie is.
 • Maak afspraken met het college over hoe het uitvoeringsplan benut kan worden als sturingsdocument.
 • Vraag het college om een vooruitblik. Het uitvoeringsplan is telkens voor één jaar. Om de beleidslijn in zicht te houden, kan een vooruitblik voor de resterende jaren opgenomen worden met globaal de doelen, maatregelen, resultaten en kpi’s die in elk jaar aan de orde komen.

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

 • Benut het uitvoeringsplan om te kunnen controleren en bijsturen. In het beleidsplan is toegezegd jaarlijks via de uitvoeringsplannen te verantwoorden over resultaten en kpi’s, maar het college kan deze afspraak niet nakomen omdat een deel van de informatie niet opgeleverd kan worden. Over wat dan wel gerapporteerd kan worden zijn geen duidelijke afspraken gemaakt. Het uitvoeringsplan zou met aanvullende informatie kunnen dienen als sturingsdocument, zeker omdat er consensus is over wat de relevante informatie is.
 • Maak afspraken met het college over hoe het uitvoeringsplan benut kan worden als sturingsdocument.

Monitoring

 • Maak afspraken met het college over de verantwoordingsinformatie. Maak afspraken met het college over welke verantwoordingsinformatie in het uitvoeringsplan opgenomen wordt. Vraag daarbij voor de eerste twee jaar om kwalitatieve voortgangsinformatie over input (professionalisering, ontwikkelingen armoedepact en project vroegsignalering, preventie-activiteiten door maatschappelijke organisaties), een beperkt aantal kpi’s voor throughput (klantstromen en het aantal gezinnen dat naar (schuld)hulpverlening is geleid via het project vroegsignalering) en naar output: klanttevredenheid en recidive. Vraag aan het einde van de beleidsperiode de resultaten op het niveau van outcome (maatschappelijke effecten).
 • Overweeg om te investeren in de uitvoerbaarheid van de monitoring. De gewenste informatie over klantstromen en klanttevredenheid is niet beschikbaar, omdat de informatiesystemen hierop niet zijn ingericht. Inzicht in de klantstromen is belangrijk voor alle beleidsdoelen. Deze klantstromen zijn handmatig inzichtelijk te maken, maar dat vergt tijd van de medewerkers of een verbetering van de systemen. Onze aanbeveling is om vanwege de omvang van de klantstromen, niet te investeren in een nieuw systeem, maar tijd te reserveren zodat de medewerkers dit handmatig kunnen bijhouden.

Evaluatie/onderzoek

 • Maak afspraken met het college over de verantwoordingsinformatie. Maak afspraken met het college over welke verantwoordingsinformatie in het uitvoeringsplan opgenomen wordt. Vraag daarbij voor de eerste twee jaar om kwalitatieve voortgangsinformatie over input (professionalisering, ontwikkelingen armoedepact en project vroegsignalering, preventie-activiteiten door maatschappelijke organisaties), een beperkt aantal kpi’s voor throughput (klantstromen en het aantal gezinnen dat naar (schuld)hulpverlening is geleid via het project vroegsignalering) en naar output: klanttevredenheid en recidive. Vraag aan het einde van de beleidsperiode de resultaten op het niveau van outcome (maatschappelijke effecten).

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Besluit als raad over welke kpi’s je op welke wijze geïnformeerd wilt worden. Uit het onderzoek komt een heel aantal relevante kpi’s naar voren die een goed beeld kunnen geven van de voortgang in het behalen van de beleidsdoelen. Met een deel van de raads- en commissieleden is dit onderwerp besproken. Het zou goed zijn als de raad zich als geheel over deze vraag buigt en een beslissing neemt over de kpi’s waarover de raad informatie wil om de voortgang te kunnen controleren en over de wijze waarop deze rapportage plaatsvindt.
 • Maak afspraken met het college over de verantwoordingsinformatie. Maak afspraken met het college over welke verantwoordingsinformatie in het uitvoeringsplan opgenomen wordt. Vraag daarbij voor de eerste twee jaar om kwalitatieve voortgangsinformatie over input (professionalisering, ontwikkelingen armoedepact en project vroegsignalering, preventie-activiteiten door maatschappelijke organisaties), een beperkt aantal kpi’s voor throughput (klantstromen en het aantal gezinnen dat naar (schuld)hulpverlening is geleid via het project vroegsignalering) en naar output: klanttevredenheid en recidive. Vraag aan het einde van de beleidsperiode de resultaten op het niveau van outcome (maatschappelijke effecten).

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Benut het uitvoeringsplan om te kunnen controleren en bijsturen. In het beleidsplan is toegezegd jaarlijks via de uitvoeringsplannen te verantwoorden over resultaten en kpi’s, maar het college kan deze afspraak niet nakomen omdat een deel van de informatie niet opgeleverd kan worden. Over wat dan wel gerapporteerd kan worden zijn geen duidelijke afspraken gemaakt. Het uitvoeringsplan zou met aanvullende informatie kunnen dienen als sturingsdocument, zeker omdat er consensus is over wat de relevante informatie is.
 • Vraag het college om een vooruitblik. Het uitvoeringsplan is telkens voor één jaar. Om de beleidslijn in zicht te houden, kan een vooruitblik voor de resterende jaren opgenomen worden met globaal de doelen, maatregelen, resultaten en kpi’s die in elk jaar aan de orde komen.
 • Vraag het college om de maatschappelijke organisaties een plek te geven in het uitvoeringsplan. In het uitvoeringsplan is aandacht voor samenwerking met maatschappelijke organisaties. In het uitvoeringsplan van 2018 worden concrete samenwerkingsafspraken aangekondigd op het gebied van preventie, doorverwijzing, flankerende hulp en casusregie, maar deze zijn nog niet tot stand gekomen. Vraag het college om het uitvoeringsplan met de maatschappelijke organisaties af te stemmen.

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

-

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

-

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

 • Maak afspraken met het college over de verantwoordingsinformatie. Maak afspraken met het college over welke verantwoordingsinformatie in het uitvoeringsplan opgenomen wordt. Vraag daarbij voor de eerste twee jaar om kwalitatieve voortgangsinformatie over input (professionalisering, ontwikkelingen armoedepact en project vroegsignalering, preventie-activiteiten door maatschappelijke organisaties), een beperkt aantal kpi’s voor throughput (klantstromen en het aantal gezinnen dat naar (schuld)hulpverlening is geleid via het project vroegsignalering) en naar output: klanttevredenheid en recidive. Vraag aan het einde van de beleidsperiode de resultaten op het niveau van outcome (maatschappelijke effecten).

Resultaat schuldhulpverlening

 • Maak afspraken met het college over de verantwoordingsinformatie. Maak afspraken met het college over welke verantwoordingsinformatie in het uitvoeringsplan opgenomen wordt. Vraag daarbij voor de eerste twee jaar om kwalitatieve voortgangsinformatie over input (professionalisering, ontwikkelingen armoedepact en project vroegsignalering, preventie-activiteiten door maatschappelijke organisaties), een beperkt aantal kpi’s voor throughput (klantstromen en het aantal gezinnen dat naar (schuld)hulpverlening is geleid via het project vroegsignalering) en naar output: klanttevredenheid en recidive. Vraag aan het einde van de beleidsperiode de resultaten op het niveau van outcome (maatschappelijke effecten).

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Maak afspraken met het college over de verantwoordingsinformatie. Maak afspraken met het college over welke verantwoordingsinformatie in het uitvoeringsplan opgenomen wordt. Vraag daarbij voor de eerste twee jaar om kwalitatieve voortgangsinformatie over input (professionalisering, ontwikkelingen armoedepact en project vroegsignalering, preventie-activiteiten door maatschappelijke organisaties), een beperkt aantal kpi’s voor throughput (klantstromen en het aantal gezinnen dat naar (schuld)hulpverlening is geleid via het project vroegsignalering) en naar output: klanttevredenheid en recidive. Vraag aan het einde van de beleidsperiode de resultaten op het niveau van outcome (maatschappelijke effecten).

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Venlo (2019)

Wet- en regelgeving

 • Zorg dat het gemeentelijke beleid en de geboden dienstverlening worden vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Daarmee is duidelijk vastgelegd wat de gemeente inwoners te bieden heeft en waartoe de gemeente zich verplicht. Bijkomend voordeel is dat de verordening door de raad moet worden vastgesteld, waarmee de raad een extra kaderstellend moment heeft.

Beleid(sdoelen)

 • Vertaal op korte termijn op systematische wijze de geformuleerde doelstellingen van zowel het reguliere schuldhulpverleningsbeleid als voor preventie en vroegsignalering in haalbare, concrete en meetbare doelen.Kwantificeer daarbij zoveel mogelijk de te verwachten effecten. Betrek de uitvoering (klantadviseurs) bij het nader uitwerken hiervan. Maak hierbij gebruik van inzichten en ervaringen van landelijke organisaties (waaronder Divosa, NVVK) en van andere gemeenten.
 • Om de voor inwoners belangrijke taak van schuldhulpverlening beter uit te voeren, is het nodig om te zorgen voor voldoende capaciteit en zoveel mogelijk continuïteit in de inzet voor zowel beleid als uitvoering van schulpverlening.
 • Maak binnen de gemeentelijke organisatie een inhoudelijke verbinding tussen beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering bij schuldhulpverlening.
 • Werk doelgerichter en meer structureel aan preventie. Ontwikkel eenvoudige en concrete doelstellingen voor preventie en vroegsignalering, en probeer de projectmatige aanpak waar mogelijk om te zetten in structureel beleid, zodat op termijn meer zicht ontstaat op het bereik en de effectiviteit.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • De registratie- en administratiessystemen en hun functionaliteit moeten adequate en bruikbare gestructureerde managementinformatie opleveren, en maken het mogelijk om onderscheid te maken naar de kosten en baten van de diverse instrumenten. Dat is een belangrijke randvoorwaarde voor effectieve en efficiënte aan- en bijsturing van de schuldhulpverlening, en voor een goede verantwoording aan de gemeenteraad en de buitenwereld.

Uitgaven

 • De registratie- en administratiessystemen en hun functionaliteit moeten adequate en bruikbare gestructureerde managementinformatie opleveren, en maken het mogelijk om onderscheid te maken naar de kosten en baten van de diverse instrumenten. Dat is een belangrijke randvoorwaarde voor effectieve en efficiënte aan- en bijsturing van de schuldhulpverlening, en voor een goede verantwoording aan de gemeenteraad en de buitenwereld.

Sturende rol college

 • Door meer gestructureerde uitwisseling van informatie en regulier overleg kan het beleid tussentijds worden bijgestuurd en kan de nieuwe beleidsontwikkeling beter worden gevoed.
 • De registratie- en administratiessystemen en hun functionaliteit moeten adequate en bruikbare gestructureerde managementinformatie opleveren, en maken het mogelijk om onderscheid te maken naar de kosten en baten van de diverse instrumenten. Dat is een belangrijke randvoorwaarde voor effectieve en efficiënte aan- en bijsturing van de schuldhulpverlening, en voor een goede verantwoording aan de gemeenteraad en de buitenwereld.
 • Versterk de aansturing. Agendeer op managementniveau met regelmaat de stand van zaken in de uitvoering en de voortgang van het actieplan. Rapporteer bevindingen en resultaten ook buiten de P&C-cyclus als daar aanleiding voor is.
 • Verbeter het inzicht en de grip op bewindvoering. Maak een grondige analyse van de inzet van bewindvoering bij inwoners van Venlo, en stel op basis daarvan een concreet plan op om de inzet (en de kosten) van bewindvoering terug te dringen. Maak daarbij gebruik van landelijke inzichten.

Kaderstellende rol

 • Raad: Vraag het college om op korte termijn met een beknopt actieplan te komen voor de versterking van het beleid en de uitvoering van schuldhulpverlening, door middel van de onderstaande aanbevelingen (kaderstelling). Omdat deze versterking niet in één keer kan worden geregeld, moet het plan naast een financiële paragraaf ook een tijdpad en prioritering van de diverse stappen bevatten.
 • Zorg dat het gemeentelijke beleid en de geboden dienstverlening worden vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Daarmee is duidelijk vastgelegd wat de gemeente inwoners te bieden heeft en waartoe de gemeente zich verplicht. Bijkomend voordeel is dat de verordening door de raad moet worden vastgesteld, waarmee de raad een extra kaderstellend moment heeft.
 • De registratie- en administratiessystemen en hun functionaliteit moeten adequate en bruikbare gestructureerde managementinformatie opleveren, en maken het mogelijk om onderscheid te maken naar de kosten en baten van de diverse instrumenten. Dat is een belangrijke randvoorwaarde voor effectieve en efficiënte aan- en bijsturing van de schuldhulpverlening, en voor een goede verantwoording aan de gemeenteraad en de buitenwereld.

Controlerende rol

 • Raad: Spreek vooraf duidelijk af hoe en wanneer je als raad wilt worden geïnformeerd over de voortgang, zodat je je controlerende rol goed kunt vervullen.
 • De registratie- en administratiessystemen en hun functionaliteit moeten adequate en bruikbare gestructureerde managementinformatie opleveren, en maken het mogelijk om onderscheid te maken naar de kosten en baten van de diverse instrumenten. Dat is een belangrijke randvoorwaarde voor effectieve en efficiënte aan- en bijsturing van de schuldhulpverlening, en voor een goede verantwoording aan de gemeenteraad en de buitenwereld.

Monitoring

 • Investeer op korte termijn in betere registratie- en administratiesystemen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening, zodat meer zicht komt op zowel de omvang en aard van de schuldhulpvraag als op de geboden schuldhulpverlening en de effectiviteit daarvan. Betrek hierbij ook expliciet PLANgroep en hun aandeel in de dienstverlening.
 • De registratie- en administratiessystemen en hun functionaliteit moeten adequate en bruikbare gestructureerde managementinformatie opleveren, en maken het mogelijk om onderscheid te maken naar de kosten en baten van de diverse instrumenten. Dat is een belangrijke randvoorwaarde voor effectieve en efficiënte aan- en bijsturing van de schuldhulpverlening, en voor een goede verantwoording aan de gemeenteraad en de buitenwereld.
 • Registreer de schuldhulpvragen in de buurten. Overleg met de sociaal wijkteams, en mogelijk ook de buurtteams, om te zorgen voor eenvoudige registratie van aantal, aard én afhandeling van vragen over schulden.

Evaluatie/onderzoek

 • Maak een goede probleemanalyse van de schuldenproblematiek bij inwoners van de gemeente Venlo in relatie tot armoede in bredere zin, en gebruik daarbij alle beschikbare gegevens van binnen en buiten de gemeente.
 • Verbeter het inzicht en de grip op bewindvoering. Maak een grondige analyse van de inzet van bewindvoering bij inwoners van Venlo, en stel op basis daarvan een concreet plan op om de inzet (en de kosten) van bewindvoering terug te dringen. Maak daarbij gebruik van landelijke inzichten.
 • Om beter zicht te krijgen op de effectiviteit van de schuldhulpverlening aan de inwoners van Venlo is het verstandig om op korte termijn een onderzoek uit te voeren naar een willekeurige selectie van (voormalige) cliënten van de gemeente- lijke schuldhulpverlening en PLANgroep. Vraag aan hen is hoe zij zijn geholpen met hun schulden. Het gaat dus niet om cliënttevredenheid, maar nadrukkelijk ook om de effectiviteit van de hulp. Probeer ook, bijvoorbeeld met hulp van de vrijwilligersorganisaties die actief zijn op dit terrein, enkele inwoners te ondervragen die wél problematische schulden hebben, maar geen gebruik maken van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Zo krijg je beter zicht op het bereik en de toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Raad: Spreek vooraf duidelijk af hoe en wanneer je als raad wilt worden geïnformeerd over de voortgang, zodat je je controlerende rol goed kunt vervullen.
 • Versterk de aansturing. Agendeer op managementniveau met regelmaat de stand van zaken in de uitvoering en de voortgang van het actieplan. Rapporteer bevindingen en resultaten ook buiten de P&C-cyclus als daar aanleiding voor is.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Bepaal op basis van de probleemanalyse de kwetsbare (doel)groepen en het in te zetten instrumentarium voor deze doelgroepen, inclusief preventiemaatregelen en vroegsignalering. Maak hierbij gebruik van inzichten en elders beproefde instrumenten van landelijke organisaties (waaronder Divosa, NVVK) en van andere gemeenten.
 • Om de voor inwoners belangrijke taak van schuldhulpverlening beter uit te voeren, is het nodig om te zorgen voor voldoende capaciteit en zoveel mogelijk continuïteit in de inzet voor zowel beleid als uitvoering van schulpverlening.
 • Maak (tijdelijk) extra capaciteit beschikbaar voor nadere structurering van werkprocessen en teamopbouw en consistente aansturing van de uitvoering.
 • Maak de toegang tot schuldhulpverlening inzichtelijk. Maak een overzichtelijk plaatje van de diverse toegangsmogelijkheden tot de schuldhulpverlening, en de rol en positie van het cluster Schuldhulpverlening daarin. Daarbij moet ook worden verduidelijkt wat de rol en inzet is van wijk- en buurtteams, zodat duidelijk is wat zij wij wel en wat zij niet kunnen en mogen aanbieden aan hulpverlening. Het verduidelijkte plaatje vormt de basis voor het maken van afspraken, het beschrijven van werkprocessen (van doorverwijzing) en het investeren in training en coaching van wijkmedewerkers en -vrijwilligers op het vlak van schuldhulpverlening.
 • Organiseer de vroegsignalering goed en inzichtelijk. Leg de gewenste werkwijze rondom vroegsignalering vast in interne werkprocesbeschrijvingen en afspraken met externe partijen, en zorg voor goede registratie van signalen/meldingen en de opvolging ervan. Maak daarbij gebruik van inzichten en ervaringen van landelijke organisaties en gemeenten inzake vroegsignalering, bijvoorbeeld om meer zicht te krijgen op de al dan niet reële barrières die de AVG opwerpt.

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Maak binnen de gemeentelijke organisatie een inhoudelijke verbinding tussen beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering bij schuldhulpverlening.
 • Maak waar mogelijk gebruik van instrumenten die hun waarde (elders) hebben bewezen om ‘aan de voorkant’ van het schuldhulpverlenignstraject een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden (leerbaarheid en zelfredzaamheid) van de klant. De toepassing van een hulpmiddel voor betere screening van de klant (bijvoorbeeld met het screeningsinstrument Mesis) helpt bij de bepaling of bijvoorbeeld bewindvoering of budgetbeheer kan of moet worden ingezet. Het biedt de mogelijkheid de wenselijkheid van de inzet van bewindvoering of budgetbeheer beter te beoordelen en die inzet beter te stroomlijnen.
 • Investeer op korte termijn in betere registratie- en administratiesystemen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening, zodat meer zicht komt op zowel de omvang en aard van de schuldhulpvraag als op de geboden schuldhulpverlening en de effectiviteit daarvan. Betrek hierbij ook expliciet PLANgroep en hun aandeel in de dienstverlening.
 • De registratie- en administratiesystemen en hun functionaliteit moeten adequate en bruikbare gestructureerde managementinformatie opleveren, en maken het mogelijk om onderscheid te maken naar de kosten en baten van de diverse instrumenten. Dat is een belangrijke randvoorwaarde voor effectieve en efficiënte aan- en bijsturing van de schuldhulpverlening, en voor een goede verantwoording aan de gemeenteraad en de buitenwereld.
 • Organiseer de vroegsignalering goed en inzichtelijk. Leg de gewenste werkwijze rondom vroegsignalering vast in interne werkprocesbeschrijvingen en afspraken met externe partijen, en zorg voor goede registratie van signalen/meldingen en de opvolging ervan. Maak daarbij gebruik van inzichten en ervaringen van landelijke organisaties en gemeenten inzake vroegsignalering, bijvoorbeeld om meer zicht te krijgen op de al dan niet reële barrières die de AVG opwerpt.
 • Verbeter het inzicht en de grip op bewindvoering. Maak een grondige analyse van de inzet van bewindvoering bij inwoners van Venlo, en stel op basis daarvan een concreet plan op om de inzet (en de kosten) van bewindvoering terug te dringen. Maak daarbij gebruik van landelijke inzichten.
 • Om beter zicht te krijgen op de effectiviteit van de schuldhulpverlening aan de inwoners van Venlo is het verstandig om op korte termijn een onderzoek uit te voeren naar een willekeurige selectie van (voormalige) cliënten van de gemeente- lijke schuldhulpverlening en PLANgroep. Vraag aan hen is hoe zij zijn geholpen met hun schulden. Het gaat dus niet om cliënttevredenheid, maar nadrukkelijk ook om de effectiviteit van de hulp. Probeer ook, bijvoorbeeld met hulp van de vrijwilligersorganisaties die actief zijn op dit terrein, enkele inwoners te ondervragen die wél problematische schulden hebben, maar geen gebruik maken van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Zo krijg je beter zicht op het bereik en de toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening.

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • Maak binnen de gemeentelijke organisatie een inhoudelijke verbinding tussen beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering bij schuldhulpverlening.
 • Door meer gestructureerde uitwisseling van informatie en regulier overleg kan het beleid tussentijds worden bijgestuurd en kan de nieuwe beleidsontwikkeling beter worden gevoed.
 • Organiseer betere afstemming en samenwerking binnen de gemeente. Maak concrete afspraken over afstemming, overleg en samenwerking tussen het cluster Schuldhulpverlening en het team Rechtmatigheid Sociaal Domein.
 • Met de signalering van schulden en het overleg daarover op cliëntniveau kan men eerder en beter inspelen op de situatie van de cliënt.
 • Werk beter samen met de vrijwilligersorganisaties. Maak concrete afspraken met de relevante vrijwilligersorganisaties over toegang tot en informatiedeling over de gemeentelijke schuldhulpverlening.
 • Blijf investeren in de samenwerking met PLANgroep, voor de intake, de afstemming over cliënten en de overdracht van cliënten(dossiers) over en weer. Overweeg daarvoor een vaste ‘accounthouder’ aan te stellen binnen het cluster SHV.
 • Organiseer de vroegsignalering goed en inzichtelijk. Leg de gewenste werkwijze rondom vroegsignalering vast in interne werkprocesbeschrijvingen en afspraken met externe partijen, en zorg voor goede registratie van signalen/meldingen en de opvolging ervan. Maak daarbij gebruik van inzichten en ervaringen van landelijke organisaties en gemeenten inzake vroegsignalering, bijvoorbeeld om meer zicht te krijgen op de al dan niet reële barrières die de AVG opwerpt.

Gegevens- en informatieuitwisseling

 • Door meer gestructureerde uitwisseling van informatie en regulier overleg kan het beleid tussentijds worden bijgestuurd en kan de nieuwe beleidsontwikkeling beter worden gevoed.
 • Werk beter samen met de vrijwilligersorganisaties. Maak concrete afspraken met de relevante vrijwilligersorganisaties over toegang tot en informatiedeling over de gemeentelijke schuldhulpverlening.
 • Blijf investeren in de samenwerking met PLANgroep, voor de intake, de afstemming over cliënten en de overdracht van cliënten(dossiers) over en weer. Overweeg daarvoor een vaste ‘accounthouder’ aan te stellen binnen het cluster SHV.
 • Organiseer de vroegsignalering goed en inzichtelijk. Leg de gewenste werkwijze rondom vroegsignalering vast in interne werkprocesbeschrijvingen en afspraken met externe partijen, en zorg voor goede registratie van signalen/meldingen en de opvolging ervan. Maak daarbij gebruik van inzichten en ervaringen van landelijke organisaties en gemeenten inzake vroegsignalering, bijvoorbeeld om meer zicht te krijgen op de al dan niet reële barrières die de AVG opwer

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • Maak de toegang tot schuldhulpverlening inzichtelijk. Maak een overzichtelijk plaatje van de diverse toegangsmogelijkheden tot de schuldhulpverlening, en de rol en positie van het cluster Schuldhulpverlening daarin. Daarbij moet ook worden verduidelijkt wat de rol en inzet is van wijk- en buurtteams, zodat duidelijk is wat zij wij wel en wat zij niet kunnen en mogen aanbieden aan hulpverlening. Het verduidelijkte plaatje vormt de basis voor het maken van afspraken, het beschrijven van werkprocessen (van doorverwijzing) en het investeren in training en coaching van wijkmedewerkers en -vrijwilligers op het vlak van schuldhulpverlening.
 • Werk beter samen met de vrijwilligersorganisaties. Maak concrete afspraken met de relevante vrijwilligersorganisaties over toegang tot en informatiedeling over de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Bepaal op basis van de probleemanalyse de kwetsbare (doel)groepen en het in te zetten instrumentarium voor deze doelgroepen, inclusief preventiemaatregelen en vroegsignalering. Maak hierbij gebruik van inzichten en elders beproefde instrumenten van landelijke organisaties (waaronder Divosa, NVVK) en van andere gemeenten.

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

 • Maak de toegang tot schuldhulpverlening inzichtelijk. Maak een overzichtelijk plaatje van de diverse toegangsmogelijkheden tot de schuldhulpverlening, en de rol en positie van het cluster Schuldhulpverlening daarin. Daarbij moet ook worden verduidelijkt wat de rol en inzet is van wijk- en buurtteams, zodat duidelijk is wat zij wij wel en wat zij niet kunnen en mogen aanbieden aan hulpverlening. Het verduidelijkte plaatje vormt de basis voor het maken van afspraken, het beschrijven van werkprocessen (van doorverwijzing) en het investeren in training en coaching van wijkmedewerkers en -vrijwilligers op het vlak van schuldhulpverlening.

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

 • Vertaal op korte termijn op systematische wijze de geformuleerde doelstellingen van zowel het reguliere schuldhulpverleningsbeleid als voor preventie en vroegsignalering in haalbare, concrete en meetbare doelen.Kwantificeer daarbij zoveel mogelijk de te verwachten effecten. Betrek de uitvoering (klantadviseurs) bij het nader uitwerken hiervan. Maak hierbij gebruik van inzichten en ervaringen van landelijke organisaties (waaronder Divosa, NVVK) en van andere gemeenten.
 • Werk doelgerichter en meer structureel aan preventie. Ontwikkel eenvoudige en concrete doelstellingen voor preventie en vroegsignalering, en probeer de projectmatige aanpak waar mogelijk om te zetten in structureel beleid, zodat op termijn meer zicht ontstaat op het bereik en de effectiviteit.

(Vroeg)signalering

 • Vertaal op korte termijn op systematische wijze de geformuleerde doelstellingen van zowel het reguliere schuldhulpverleningsbeleid als voor preventie en vroegsignalering in haalbare, concrete en meetbare doelen.Kwantificeer daarbij zoveel mogelijk de te verwachten effecten. Betrek de uitvoering (klantadviseurs) bij het nader uitwerken hiervan. Maak hierbij gebruik van inzichten en ervaringen van landelijke organisaties (waaronder Divosa, NVVK) en van andere gemeenten.
 • Met de signalering van schulden en het overleg daarover op cliëntniveau kan men eerder en beter inspelen op de situatie van de cliënt.
 • Werk doelgerichter en meer structureel aan preventie. Ontwikkel eenvoudige en concrete doelstellingen voor preventie en vroegsignalering, en probeer de projectmatige aanpak waar mogelijk om te zetten in structureel beleid, zodat op termijn meer zicht ontstaat op het bereik en de effectiviteit.
 • Organiseer de vroegsignalering goed en inzichtelijk. Leg de gewenste werkwijze rondom vroegsignalering vast in interne werkprocesbeschrijvingen en afspraken met externe partijen, en zorg voor goede registratie van signalen/meldingen en de opvolging ervan. Maak daarbij gebruik van inzichten en ervaringen van landelijke organisaties en gemeenten inzake vroegsignalering, bijvoorbeeld om meer zicht te krijgen op de al dan niet reële barrières die de AVG opwerpt

Nazorg

-

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Vertaal op korte termijn op systematische wijze de geformuleerde doelstellingen van zowel het reguliere schuldhulpverleningsbeleid als voor preventie en vroegsignalering in haalbare, concrete en meetbare doelen.Kwantificeer daarbij zoveel mogelijk de te verwachten effecten. Betrek de uitvoering (klantadviseurs) bij het nader uitwerken hiervan. Maak hierbij gebruik van inzichten en ervaringen van landelijke organisaties (waaronder Divosa, NVVK) en van andere gemeenten.
 • Investeer op korte termijn in betere registratie- en administratiesystemen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening, zodat meer zicht komt op zowel de omvang en aard van de schuldhulpvraag als op de geboden schuldhulpverlening en de effectiviteit daarvan. Betrek hierbij ook expliciet PLANgroep en hun aandeel in de dienstverlening.
 • Deze systemen en hun functionaliteit moeten adequate en bruikbare gestructureerde managementinformatie opleveren, en maken het mogelijk om onderscheid te maken naar de kosten en baten van de diverse instrumenten. Dat is een belangrijke randvoorwaarde voor effectieve en efficiënte aan- en bijsturing van de schuldhulpverlening, en voor een goede verantwoording aan de gemeenteraad en de buitenwereld.
 • Werk doelgerichter en meer structureel aan preventie. Ontwikkel eenvoudige en concrete doelstellingen voor preventie en vroegsignalering, en probeer de projectmatige aanpak waar mogelijk om te zetten in structureel beleid, zodat op termijn meer zicht ontstaat op het bereik en de effectiviteit.
 • Om beter zicht te krijgen op de effectiviteit van de schuldhulpverlening aan de inwoners van Venlo is het verstandig om op korte termijn een onderzoek uit te voeren naar een willekeurige selectie van (voormalige) cliënten van de gemeente- lijke schuldhulpverlening en PLANgroep. Vraag aan hen is hoe zij zijn geholpen met hun schulden. Het gaat dus niet om cliënttevredenheid, maar nadrukkelijk ook om de effectiviteit van de hulp. Probeer ook, bijvoorbeeld met hulp van de vrijwilligersorganisaties die actief zijn op dit terrein, enkele inwoners te ondervragen die wél problematische schulden hebben, maar geen gebruik maken van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Zo krijg je beter zicht op het bereik en de toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening.

Efficiëntie schuldhulpverlening

 • De registratie- en administratiesystemen en hun functionaliteit moeten adequate en bruikbare gestructureerde managementinformatie opleveren, en maken het mogelijk om onderscheid te maken naar de kosten en baten van de diverse instrumenten. Dat is een belangrijke randvoorwaarde voor effectieve en efficiënte aan- en bijsturing van de schuldhulpverlening, en voor een goede verantwoording aan de gemeenteraad en de buitenwereld.
 • Verbeter het inzicht en de grip op bewindvoering. Maak een grondige analyse van de inzet van bewindvoering bij inwoners van Venlo, en stel op basis daarvan een concreet plan op om de inzet (en de kosten) van bewindvoering terug te dringen. Maak daarbij gebruik van landelijke inzichten.

Voorst (2018)

Wet- en regelgeving

 • Zorg dat de kadernota duidelijk aan de wettelijke vereisten voldoet.

Beleid(sdoelen)

 • Zorg dat de kadernota duidelijk aan de wettelijke vereisten voldoet.
 • Zorg dat in het beleid duidelijk is wat de gemeente doet ten aanzien van integrale schuldhulpverlening (in brede zin) enerzijds en schuldregeling (gericht op het afbetalen van schulden, in engere zin) anderzijds.
 • Zorg dat er beleid is geformuleerd voor wat er is geregeld voor de groep mensen die wel specialistische hulp nodig heeft bij een schuldenregeling maar niet aan de eisen van de Stadsbank kan of wil voldoen. Bijvoorbeeld in die gevallen waar er met een beperkt aantal schuldeisers een betalingsregeling getroffen moet worden, nog vóórdat er problematische schulden zijn of in die gevallen waarin mensen hun eigen bankrekening willen aanhouden. Dit is ook een belangrijke manier om erger te voorkomen.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Stel vast op welke van de hierboven genoemde onderwerpen (zowel wat betreft de wettelijke eisen, de bevindingen als de aanbevelingen ) de raad kaderstellend wil zijn en stel die kaders.
 • Controleer dat de kadernota en de nog te verschijnen uitvoeringsnota aansluiten wat betreft de gestelde kaders.
 • Stel vast welke bevindingen uit het project Voorst onder de Loep over preventie van schulden meegenomen moeten worden in de kadernota en uitgewerkt in de uitvoeringsnota.

Controlerende rol

 • Controleer dat de kadernota en de nog te verschijnen uitvoeringsnota aansluiten wat betreft de gestelde kaders.
 • Zorg dat het beleid en de uitvoering op bovenstaande aanbevelingen controleerbaar zijn en zie daarop zelf toe.

Monitoring

 • Zorg dat de hulpvragen, de verzoekers en de aantallen afvallers voortdurend worden gemonitord. Zorg dat het moment van de beschikking als een belangrijk gegeven in die monitoring is opgenomen.

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Zorg dat in de uitvoeringsnota en/of de beleidsregels vastgelegd is welke afspraken er met de Stadsbank gemaakt zijn over weigeringsgronden, monitoring van de inwoners van Voorst en welke dienstverlening voor welke groepen mensen wordt verleend. Daarnaast moet er inzicht zijn in de afspraken met de Stadsbank over de psychosociale hulpverlening aan mensen die door de Stadsbank begeleid worden.
 • Zorg dat in de uitvoeringsnota is vastgelegd welke afspraken de gemeente met Stimenz maakt over de invulling van de nazorg.
 • Zorg dat in de uitvoeringsnota vastgelegd is wat de nazorg voor de verschillende trajecten inhoudt.

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • Zorg dat in de uitvoeringsnota is vastgelegd welke afspraken de gemeente met Stimenz maakt over de invulling van de nazorg.

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

-

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

-

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

 • Zorg dat er beleid is geformuleerd voor wat er is geregeld voor de groep mensen die wel specialistische hulp nodig heeft bij een schuldenregeling maar niet aan de eisen van de Stadsbank kan of wil voldoen. Bijvoorbeeld in die gevallen waar er met een beperkt aantal schuldeisers een betalingsregeling getroffen moet worden, nog vóórdat er problematische schulden zijn of in die gevallen waarin mensen hun eigen bankrekening willen aanhouden. Dit is ook een belangrijke manier om erger te voorkomen.

(Vroeg)signalering

-

Nazorg

 • Zorg dat in de uitvoeringsnota is vastgelegd welke afspraken de gemeente met Stimenz maakt over de invulling van de nazorg.
 • Zorg dat in de uitvoeringsnota vastgelegd is wat de nazorg voor de verschillende trajecten inhoudt.

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Zaltbommel (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • De raad kan haar controlerende rol proactiever op zich nemen door het college te vragen naar een regelmatige en uitgebreide(re) verantwoording voor beleid en uitvoering van de schuldhulpverlening in de jaarverslagen.

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Wij bevelen de raad aan haar kaderstellende rol in de schuldhulpverlening expliciet op zich te nemen, mede in het vooruitzicht van een nieuwe beleidsnota.

Controlerende rol

 • De raad kan haar controlerende rol proactiever op zich nemen door het college te vragen naar een regelmatige en uitgebreide(re) verantwoording voor beleid en uitvoering van de schuldhulpverlening in de jaarverslagen.

Monitoring

 • Versterk het zicht op de schuldhulpverlening. Investeer op korte termijn in betere registratie- en administratiesystemen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. De gemeente heeft nu onvoldoende managementinformatie voorhanden over relevante kernvariabelen in de schuldhulpverlening. Dit heeft onder meer te maken met restricties in het gehanteerde cliëntvolgsysteem in de schuldhulpverlening.

Evaluatie/onderzoek

 • Versterk het zicht op het schuldenprobleem en de risicogroepen. We bevelen aan een goede probleemanalyse te maken van de schuldenproblematiek bij inwoners van de gemeente Zaltbommel en daarbij gebruik te maken van alle beschikbare gegevens van binnen en buiten de gemeente.

Informatievoorziening sturing

 • Het beschikken over relevante managementinformatie is een belangrijke randvoorwaarde voor effectieve en efficiënte aan- en bijsturing van de schuldhulpverlening, en voor een goede verantwoording aan de gemeenteraad en de buitenwereld. De rekenkamercommissie heeft begrepen dat hierin reeds stappen worden gezet

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • De raad kan haar controlerende rol proactiever op zich nemen door het college te vragen naar een regelmatige en uitgebreide(re) verantwoording voor beleid en uitvoering van de schuldhulpverlening in de jaarverslagen.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Bewaak het proces van opvolging in de vroegsignalering. De methode van vroegsignalering van (risico op) schulden is bij de gemeente Zaltbommel in samenwerking met maatschappelijke organisaties in uitvoering genomen. We bevelen aan de rol en taken van organisaties in de opvolging van de vroegsignalering goed af te stemmen.

Uitvoering schuldhulpverlening

-

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • Investeer in concrete samenwerking met maatschappelijke partners. Samenwerking met maatschappelijke partners dient te leiden tot meer concrete afspraken rondom preventie van schulden bij inwoners in Zaltbommel. Denk daarbij aan input van welzijnswerk, onderwijs en kerken. Het zicht op de schuldenproblematiek en mogelijke gezamenlijke preventieve aanpak wordt hiermee vergroot.

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

 • De rol van de budgetcoaches als laagdrempelige voorziening kan ook explicieter worden gemaakt in de voorlichting en bij de eerste informatieverzoeken van (potentiële) cliënten.

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Versterk de signalering- en doorverwijzingsfunctie van organisaties naar schuldhulpverlening. Dit geeft inzicht in een mogelijke schuldenproblematiek bij (risico)groepen in de Bommelerwaard die men nu niet herkent en aan wie men geen ondersteuning biedt.
 • Bepaal op basis van de probleemanalyse de kwetsbare (doel)groepen en het in te zetten instrumentarium voor deze doelgroepen. Maak hierbij gebruik van inzichten en elders beproefde instrumenten van landelijke organisaties (waaronder Divosa, NVVK) en van andere gemeenten.

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

 • De rol van de budgetcoaches als laagdrempelige voorziening kan ook explicieter worden gemaakt in de voorlichting en bij de eerste informatieverzoeken van (potentiële) cliënten.
 • Zet in op verbeterde communicatie over schulphulpverlening. Investeer in actieve communicatie over minimabeleid en schuldhulpverlening en bied passende en begrijpelijke voorlichting over procedures en regelingen binnen de schuldhulpverlening. Let daarbij op vindbaarheid, leesbaarheid en begrijpelijkheid van de informatie.

Communicatie met cliënten

-

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

 • Investeer in concrete samenwerking met maatschappelijke partners. Samenwerking met maatschappelijke partners dient te leiden tot meer concrete afspraken rondom preventie van schulden bij inwoners in Zaltbommel. Denk daarbij aan input van welzijnswerk, onderwijs en kerken. Het zicht op de schuldenproblematiek en mogelijke gezamenlijke preventieve aanpak wordt hiermee vergroot.
 • Verbreed de rol van de budgetcoaches. De rol van de budgetcoaches bij schuldhulpverlening dient verder onder de aandacht te worden gebracht van maatschappelijke partners zodat hun taak in de preventie breder bekend wordt.

(Vroeg)signalering

 • Bewaak het proces van opvolging in de vroegsignalering. De methode van vroegsignalering van (risico op) schulden is bij de gemeente Zaltbommel in samenwerking met maatschappelijke organisaties in uitvoering genomen. We bevelen aan de rol en taken van organisaties in de opvolging van de vroegsignalering goed af te stemmen.
  '- Versterk de signalering- en doorverwijzingsfunctie van organisaties naar schuldhulpverlening. Dit geeft inzicht in een mogelijke schuldenproblematiek bij (risico)groepen in de Bommelerwaard die men nu niet herkent en aan wie men geen ondersteuning biedt.

Nazorg

 • Investeer extra in nazorg bij schuldhulpverlening. Er is aandacht nodig voor tussentijdse evaluatie van het traject en nazorg voor cliënten. Nazorg kan op individueel en collectief niveau worden uitgevoerd. Mogelijk is hier een taak weggelegd voor de budgetcoaches. Ook kan een korte cursus aan cliënten worden aangeboden over het voorkomen van nieuwe schulden voordat het schuldentraject af-loopt. Overweeg hierbij ook ervaringsdeskundigen in te zetten. Neem ook inzichten op uit de Module Nazorg die door de NVVK is ontwikkeld.

Prestaties schuldhulpverlening

-

Resultaat schuldhulpverlening

-

Effectiviteit schuldhulpverlening

-

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Zwolle (2016)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Zoek gericht naar kansrijke nieuwe ontwikkelingen in het veld; bijvoorbeeld door het invoeren van een jaarlijkse innovatiedag voor medewerkers en stakeholders. Bied vervolgens speelruimte voor experimentele proefprojecten.
 • Formuleer beleid voor nieuwe doelgroepen zoals ZZPers, maar hou altijd de focus op de belangrijkste doelgroepen.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Maak de opzet van preventieprojecten transparanter en geef een toetsbare kostenonderbouwing.
 • Geef zo nodig aan of er meer capaciteit nodig is en welke resultaten en kosten die extra capaciteit zal opleveren.
 • Zorg voor een goede financiële transparantie van de schulddienstverlening gekoppeld aan een inzichtelijke presentatie van doelstellingen en behaalde resultaten.

Sturende rol college

 • Zoek gericht naar kansrijke nieuwe ontwikkelingen in het veld; bijvoorbeeld door het invoeren van een jaarlijkse innovatiedag voor medewerkers en stakeholders. Bied vervolgens speelruimte voor experimentele proefprojecten.
 • Aangezien algemene voorlichtingscampagnes in de praktijk weinig effectief zijn, moet de gemeente goed en inzichtelijk afwegen waarover wel en niet gecommuniceerd wordt.

Kaderstellende rol

 • Zoek gericht naar kansrijke nieuwe ontwikkelingen in het veld; bijvoorbeeld door het invoeren van een jaarlijkse innovatiedag voor medewerkers en stakeholders. Bied vervolgens speelruimte voor experimentele proefprojecten.

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Onderzoek de mogelijkheid om de bewindvoering weer in eigen hand te nemen en rapporteer daarover bij de volgende beleidsplanpresentatie.

Informatievoorziening sturing

 • Onderzoek de mogelijkheid om de bewindvoering weer in eigen hand te nemen en rapporteer daarover bij de volgende beleidsplanpresentatie.

Informatievoorziening kaderstelling

 • Onderzoek de mogelijkheid om de bewindvoering weer in eigen hand te nemen en rapporteer daarover bij de volgende beleidsplanpresentatie.

Informatievoorziening controle

 • Zorg voor een goede financiële transparantie van de schulddienstverlening gekoppeld aan een inzichtelijke presentatie van doelstellingen en behaalde resultaten.

Organisatie uitvoering schuldhulpverlening

 • Structureer de formele en informele informatielijnen tussen gemeente en betrokken instellingen binnen werkbare privacyafspraken, Ieder relevant signaal dient te worden doorgegeven, en ontvangen voor het bepalen van een eventueel vervolg.
 • Geef de sociale wijkteams een hoofdrol in algemene informatievoorziening, signalering en doorverwijzing. De feitelijke schuldhulpverlenging is goed belegd bij specialisten.
 • Zorg voor een structurele doorverwijzing en controleer altijd of de cliënt dat ook opvolgt. Bij het constateren van een beperkte of ontbrekende zelfredzaamheid moet opgeschaald kunnen worden om gerichte en bredere hulp te bieden.
 • Maak de opzet van preventieprojecten transparanter en geef een toetsbare kostenonderbouwing.
 • Zet in op projecten die een bewezen resultaat hebben gehaald of innoveer op basis van kansrijke methoden.
 • Wijs voor iedere cliënt een consulent aan die in de rol van een accountmanager als eerste aanspreekpunt fungeert.
 • Geef duidelijke beschikbaarheidsperiodes aan waarin telefonisch of whatsapp contact op initiatief van de cliënt daadwerkelijk mogelijk is. Onderzoek daarbij de mogelijkheid om gedurende de hele werkdag bereikbaarheid ‘aan te bieden’ aan de cliënt.
 • Structureer de betalingsregelingen en digitaliseer deze indien mogelijk en toepasbaar. Bied daarbij ondersteuning in de vorm van een helpdesk.
 • Geef zo nodig aan of er meer capaciteit nodig is en welke resultaten en kosten die extra capaciteit zal opleveren.
 • Onderzoek de mogelijkheid om de bewindvoering weer in eigen hand te nemen en rapporteer daarover bij de volgende beleidsplanpresentatie.

Uitvoering schuldhulpverlening

 • Volg cliënten continu vanaf de intake, zodat ook eventuele uitval direct daarna gesignaleerd en tegengegaan kan worden.

Betrokken partijen

-

Samenwerking

 • Verkort de doorlooptijden, bijvoorbeeld door betere afstemming en vereenvoudiging van procedures.
  -In het minnelijk traject verdient detoeleiding van en naar samenwerkingspartners de aandacht.

Gegevens- en informatieuitwisseling

-

Toegang tot/bereik schuldhulpverlening

-

Aansluiting vraag en aanbod

-

Doelgroepen

 • Formuleer beleid voor nieuwe doelgroepen zoals ZZPers, maar hou altijd de focus op de belangrijkste doelgroepen.

Informatievoorziening inwoners/doelgroepen

 • Geef de sociale wijkteams een hoofdrol in algemene informatievoorziening, signalering en doorverwijzing. De feitelijke schuldhulpverlenging is goed belegd bij specialisten.
 • Aangezien algemene voorlichtingscampagnes in de praktijk weinig effectief zijn, moet de gemeente goed en inzichtelijk afwegen waarover wel en niet gecommuniceerd wordt.
 • Organiseer de voorlichting zo efficiënt en betaalbaar mogelijk bijvoorbeeld in combinatievormen met andere communicatie zoals de gemeentelijke pagina in huis aan huisbladen, correspondentie over gemeentelijke belastingen, etc.

Communicatie met cliënten

 • Geef duidelijke beschikbaarheidsperiodes aan waarin telefonisch of whatsapp contact op initiatief van de cliënt daadwerkelijk mogelijk is. Onderzoek daarbij de mogelijkheid om gedurende de hele werkdag bereikbaarheid ‘aan te bieden’ aan de cliënt.
 • Communiceer stelselmatig en op gezette tijden. Bied daarbij ook een reactiemogelijkheid aan.
 • Communiceer per fase, ook tijdens de wachttijd, aan alle betrokkenen met regelmaat de stand van zaken. Verstuur statusberichten ook als er bijvoorbeeld ‘geen nieuws’ is en bied daarbij een reactiemogelijkheid aan. Breng de inzagemogelijkheid in het elektronisch dossier (MijnSDV) expliciet onder de aandacht.

Specifieke hulpprogramma's

-

Preventie

 • Maak de opzet van preventieprojecten transparanter en geef een toetsbare kostenonderbouwing.
 • Zet in op projecten die een bewezen resultaat hebben gehaald of innoveer op basis van kansrijke methoden.

(Vroeg)signalering

 • Geef de sociale wijkteams een hoofdrol in algemene informatievoorziening, signalering en doorverwijzing. De feitelijke schuldhulpverlenging is goed belegd bij specialisten.

Nazorg

 • Overweeg het verlengen van nazorg als vrijwillige mogelijkheid tot 2 jaar. Bied ex-cliënten daarna een ‘waakvlamondersteuningsfaciliteit’ aan voor eventuele problemen na afloop van het traject.
  -In het minnelijk traject verdient de nazorg de aandacht.

Prestaties schuldhulpverlening

 • Verkort de doorlooptijden, bijvoorbeeld door betere afstemming en vereenvoudiging van procedures.
  -In het minnelijk traject verdient de doorlooptijd van de beginfase de aandacht.
 • Geef zo nodig aan of er meer capaciteit nodig is en welke resultaten en kosten die extra capaciteit zal opleveren.

Resultaat schuldhulpverlening

 • Geef zo nodig aan of er meer capaciteit nodig is en welke resultaten en kosten die extra capaciteit zal opleveren.
 • Zorg voor een goede financiële transparantie van de schulddienstverlening gekoppeld aan een inzichtelijke presentatie van doelstellingen en behaalde resultaten.

Effectiviteit schuldhulpverlening

 • Volg cliënten continu vanaf de intake, zodat ook eventuele uitval direct daarna gesignaleerd en tegengegaan kan worden.

Efficiëntie schuldhulpverlening

-

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.